Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen, Arja
dc.contributor.advisorOjala, Tapio
dc.contributor.authorPatovirta, Mikko
dc.date.accessioned2018-09-13T07:14:29Z
dc.date.available2018-09-13T07:14:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59496
dc.description.abstractMigreeni sairautena on lääketieteessä tunnettu jo pitkään. Suurin osa tutkimuksista on lääkekeskeistä, mutta kroonistuessaan migreenin oirekuvaan liittyy paljon myös stressisidonnaisia psykososiaalisia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia sitä, miten krooninen migreeni ilmenee migreeniä sairastavien elämässä. Tutkimuksessa kroonisesta migreenistä sairastavaa kuusi naista ja kaksi miestä olivat työssäkäyviä, ikäjakaumaltaan 38-58 vuotta (keski-ikä 49,5 vuotta). Fenomenologinen tutkimusaineisto hankittiin avoimen haastattelun avulla, joiden yhteiskesto 455 minuuttia, keskiarvolla 56 minuuttia, ja litteraatiosivuja yhteensä 73 sivua. Tulokset analysoitiin Giorgin nelivaiheisen merkitysanalyysin mukaan. Ensin haastattelut luettiin useaan kertaan ja niistä eroteltiin olennaiset migreeniin kokemuksen merkitykset. Näistä saatiin yksilölliset merkitysyksiköt, joista koottiin merkityskokonaisuudet sekä lopuksi krooninen migreeni kuvattiin merkityskokonaisuuksien synteesinä. Tuloksissa tuli esiin kuuden merkityskokonaisuuden muodostama toisiinsa vastavuoroisesti yhteydessä oleva merkitysverkosto. Tämän merkitysverkoston sisällä on kolme erilaista migreenioireiden ilmenemiseen liittyvää kehollisuuden kehää: 1) vastuullisen kehollisuuden kehä 2) luottamuksellisen kehollisuuden kehä sekä 3) yhteisöllisen kehollisuuden kehä. Migreeniä sairastavilla tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten tulosten kanssa, joiden mukaan hyvät stressinhallinnan keinot, itsetuntemus sekä psykofyysisten tekijöiden tiedostaminen lisäävät minäpystyvyyttä ja ovat siten yhteydessä migreenioireiden parempaan hallintaan. Fysioterapiassa jännittyneisyys-rentouspainotteinen kehotietoisuusharjoittelu voisi auttaa tunnistamaan paremmin stressitekijöitä, ennaltaehkäisemään fyysistä väsymistä sekä vähentämään hermostollista ylivireyttä, jolloin migreenikohtausten esiintyminen, voimakkuus ja kesto voisivat lieventyä.fi
dc.description.abstractMigraine as a disease has long been known in medicine but has been studied surprisingly little. Most of the studies have been drug-centric, but in a chronic level the symptoms of migraine are also associated with stressrelated psycho-physiological factors. The purpose of this study was to study how chronic migraine occurs in people with migraine. In this study, six women and two men with chronic migraine were working, age ranging from 38 to 58 years (mean age 49.5 years). The phenomenologic study`s data collection was open interview, with a combined 455 minutes, an average of 56 minutes, and a total of 73 pages for the transcripted pages. The results were analyzed according to Giorgi's four-step meaninganalysis. First the interviews were read several times and they separated the essential migraine from the meaning of experience. From these, unique units of significance were generated, of which the groupings were compiled and ultimately the chronic migraine was described as a synthesis of the meaning complexes. The results revealed the interrelated relevance consisting of six thematic entities. There are three different circles of circumcision associated with the occurrence of migraine symptoms: 1) circle of responsible body awareness 2) circle of confidence body awareness 3) circle of communal body awareness. Migraine results are in line with the results of previous studies that succeed methods of stress management, self-knowledge, and awareness of psycho-physical factors increase self-perception and are thus associated with better balance of migraine symptoms. In physiotherapy tension-relaxed body awareness exercise could help to better identify stressors, prevent physical fatigue and reduce hypertension, so that the frequency, intensity and duration of migraine attacks could be alleviated.en
dc.format.extent46
dc.language.isofi
dc.subject.otherkrooninen migreeni
dc.subject.otherkehotietoisuus
dc.subject.othermerkitysanalyysi
dc.subject.othervireystila
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleMigreenin merkityksiä kroonista migreeniä sairastavan elämässä : fenomenologinen tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809134098
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysomigreeni
dc.subject.ysojännittäminen
dc.subject.ysokehontuntemus
dc.subject.ysokrooninen kipu
dc.subject.ysofenomenologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record