Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorHuovinen, Roosa
dc.date.accessioned2018-06-15T06:26:34Z
dc.date.available2018-06-15T06:26:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58575
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ja tulkita osallistujien jälkikäteen sanotettuja kokemuksia vuoden 2015 Tavistock-seminaarista. Lisäksi tämän hermeneuttis-fenomenologisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys Tavistock-seminaarin kaltaisella koulutuksella ja sieltä ammennetuilla kokemuksilla oli tutkittaville niin yksilöllisellä kuin systeemisellä tasolla. Tutkimustuloksista saatavaa tietoa on tarkoitus hyödyntää tulevien Tavistockseminaarien kehittämisessä. Tutkimuksen kontekstina toimi Tavistock-seminaari ja Tavistock-traditio yleisemmin. Osallistujien kokemukset seminaarista muodostivat taas tutkittavan ilmiön. Tutkimuksessa osallistujien kokemuksia kartoitettiin avoimella haastattelulla. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta osallistujaa. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin kirjalliseen muotoon. Seuraavaksi tutkittavien kertomuksista poimitut kokemukset teemoiteltiin eri ryhmiin. Aineiston analyysissä hyödynnettiin hermeneuttisen kehää. Koska kyseessä on hermeneuttis-fenomenologinen tutkimus, niin tutkimus tehtiin aineistolähtöisesti, jolloin esimerkiksi tutkimuskysymykset ja teoreettinen viitekehys tarkentuivat aineiston analyysin edetessä. Tutkimustulokset osoittavat, että Tavistock-seminaarista saadut kokemukset ovat monenkirjavia. Tutkittavien kertomuksista nousi kokemuksina esille erityisesti ammatillinen kasvu, henkilökohtainen muutosprosessi, itsetuntemuksen syveneminen, kokemuksen kokonaisvaltaisuus niin fyysisesti kuin psyykkisesti, toive palvelevasta johtajuudesta sekä kokemus ajan merkityksen paradoksaalisuudesta. Osallistujat kokivat seminaarilla olevan merkitystä niin ammatillisella kuin henkilökohtaisella tasolla sekä yleisemmällä, systeemisellä tasolla. Johtopäätöksenä tuloksista voidaan todeta, että Tavistock-seminaari heijastelee monenlaisia ilmiöitä niin yksilöllisellä kuin systeemisellä tasolla. Tulosten perusteella Tavistock-seminaarin kaltaisella koulutuksella voidaan nähdä olevan oma merkittävä paikkansa erilaisten ammatilliseen kasvuun, johtamiseen, ryhmä- ja organisaatiodynamiikkaan sekä yleisemmin työelämään liittyvien ilmiöiden ja haasteiden esiintuojana. Tuloksia voidaan myös hyödyntää tulevaisuuden Tavistock-seminaarien kehittämisessä. Jatkossa olisi mielenkiintoista saada lisää tutkimustietoa pitkittäistutkimuksen omaisesti osallistujien kokemuksista seminaarista. Lisäksi tutkimustulokset toivat esille esimerkiksi tunteiden merkityksen työelämässä, ja sen, että se on hyvin vähän tutkittu aihe, vaikka tunteet ja työelämä ovatkit jatkuvasti puheenaiheina. Lisäksi tulokset osoittivat toiveen palvelevalle johtajuudelle, mikä on eräänlainen tällä hetkellä pinnalla olevan monikollisen tai jaetun johtajuuden haastaja.fi
dc.format.extent113
dc.language.isofi
dc.subject.otherTavistock-seminaari
dc.subject.otherTavistock-traditio
dc.subject.otherkokemuksen tutkimus
dc.subject.otherhermeneuttinen kehä
dc.titleHermeneuttis-fenomenologinen tutkimus osallistujien kokemuksista vuoden 2015 Tavistock-seminaarista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806153231
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysojohtamiskoulutus
dc.subject.ysoaikuiskoulutus
dc.subject.ysohermeneutiikka
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysopsykodynamiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record