Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorNatunen, Anu
dc.contributor.authorPitkälä, Anniina
dc.date.accessioned2018-05-29T06:17:11Z
dc.date.available2018-05-29T06:17:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58180
dc.description.abstractNatunen, A. & Pitkälä, A. 2018. Teknologia innostavana ja luonnollisena oppimisympäristönä tukee vuosiluokkien 7-9 koululiikunnan tavoitteiden saavuttamista. Oppilaslähtöisiä opetus-tyylejä tulisi hyödyntää enemmän. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto, Lii-kuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 91 s., (5 liitettä). Koulun liikunnanopetuksen tavoitteena on lasten ja nuorten fyysinen, sosiaalinen ja psyykki-nen toimintakyky. Uudessa opetussuunnitelmassa teknologia mainitaan ensimmäistä kertaa liikunnanopetuksen tavoitteiden yhteydessä. Sen hyödyntäminen on voimistunut liikunnan-opetuksessa vapaa-ajalla käytettävien laitteiden ja sovellusten määrän kasvun myötä. Aikai-semmat katsaukset kertovat, että teknologian koetaan lisäävän fyysistä aktiivisuutta ja moti-voivan liikkumaan. Hyödyntämisen suurimpina haasteina ilmenevät opettajien riittämättömät tietotaidot ja resurssien puute. Tässä tutkimuksessa lähestyttiin teknologian hyödyntämisen ilmiötä liikunnanopettajien ko-kemusten kautta seuraavilla tutkimuskysymyksillä: Mitkä liikunnanopetuksen tavoitteet koe-taan merkityksellisimmiksi, kun teknologia on läsnä liikunnanopetuksessa? Minkälaisia opetus-tyylejä liikunnanopettajat käyttävät hyödyntäessään teknologiaa liikunnanopetuksessa? Miksi liikunnanopettajat hyödyntävät teknologiaa? Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka tieteenfilosofinen lähtökohta on fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimusjoukko muodostui neljästä liikunnanopettajasta, jotka opettavat liikuntaa teknologiaa hyödyntäen vuosiluokilla 7-9. Tutkimusaineisto koostuu teemahaastatteluista, joiden analysoinnissa käytettiin teorialähtöistä ja aineistolähtöistä sisäl-lönanalyysiä sekä sisällön erittelyä. Teemahaastattelulle tyypillinen avointen kysymysten piirre avasi syitä teknologian hyödyntämiselle liikunnanopetuksen tavoitteiden suuntaisesti. Usean eri analysointitavan käyttö lisää tutkimuksen sisäisten löydösten eli tutkimustuloksien keski-näistä vuoropuhelua. Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni, että psyykkinen toimintakyky nousee esiin voimak-kaimmin liikunnanopetuksen tavoitteista, kun teknologiaa hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi fyysisen toimintakyvyn osa-alueet korostuivat. Teknologia edisti erityisesti liikunnanopetusta, jossa oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja -ympäristöjä. Tässä tutkimuksessa kohdejoukkona olleet liikunnanopettajat käyttivät opettajajohtoisia opetustyylejä. Oppilasläh-töisempiä työtapoja siis toteutettiin, mutta opetusta koskeva päätöksenteko, valta sekä arvioin-ti ja palaute olivat opettajan vastuulla teknologiaa hyödyntävässä opetuksessa. Tässä tutki-muksessa havaittiin myös, että teknologia osallistaa ja aktivoi vähemmän liikkuvia oppilaita. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että yläkoululaisten päivittäin käyttämät älylaitteet ja sovellukset on syytä huomioida koulun liikunnanopetuksessa. Tutut, käytössä olevat ja luonnolliset toimintaympäristöt, kuten WhatsApp ja Snapchat, saavuttavat yläkou-luikäisen. Liikunnanopettajat kokevat teknologian monipuolistavan opetustaan. Asiasanat: Liikunnanopettaja, liikunnanopetuksen tavoitteet, liikunnanopetus, opetustyylit, teknologia.fi
dc.description.abstractNatunen, A. & Pitkälä, A. 2018. Technology As An Inspiring and Natural Learning Environ-ment Supports the Reaching of Objectives of Physical Education in School Grades 7-9. Learner-Led Approaches Should Be Made Use of More. Faculty of Sport Sciences. University of Jyväskylä, Master’s thesis, 91 pp., 5 appendices. The purpose of Physical Education is to ensure the physical, social and mental abilities of chil-dren and young people. In the new national curriculum technology is mentioned in the objec-tives of the teaching of Physical Education for the first time. The usage of the technology in teaching of Physical Education follows the trend of increasing usage of different types of devices and applications in the people’s spare time. As previous studies have found, technolo-gy is seen as a way to increase physical activity and motivation towards exercise. The main challenges to the using of technology are teachers' inadequate know-how and the lack of re-sources. The phenomenon studied is the usage of technology of the teachers of Physical Education through studying their experiences. The research questions posed are following: Which curric-ular objectives are deemed most meaningful when technology is present? Which teaching styles are applied when using technology in the teaching of Physical Education? Why does the teacher use technology in teaching? The study was a qualitative analysis philosophically and scientifically based on hermeneutic phenomenology. The target group consisted of four teachers of Physical Education who make use of technology in teaching of Physical Education in the grades between 7 and 9. The data comprises four thematic interviews analysed with theory- and data-based content analysis as well as detailed content analysis. The characteristically informal quality of the interview meth-od opens the usage of technology according to the objectives of the teaching of Physical Edu-cation. The use of several different methods of analysis increases the dialogue between the results. The results indicate that of the teaching objectives mental abilities are mostly influenced when using technology in teaching. In addition to that different areas of physical abilities are em-phasized. Technology is particularly useful when introducing different possibilities and envi-ronments to do exercise. Teachers in this particular study group prefer teacher-led methods but even when applying pupil-centred approach the decision-making, control, evaluation and feedback are the teachers’ responsibility. The study also found that technology activates pas-sive and withdrawn pupils. Moreover, different devices and particularly applications used daily by the pupils of the upper classes of the comprehensive school should be made use of in the teaching of Physical Educa-tion. Well-known applications and platforms such as WhatsApp and Snapchat appeal to the age group. Teachers of Physical Education feel that using technology makes their teaching more varied. Key words: Physical Education Teacher, Teaching of Physical Education, Objectives of the Teaching of Physical Education, Teaching Styles, Technology.en
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnanopetuksen tavoitteet
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otheropetustyylit
dc.titleTeknologia innostavana ja luonnollisena oppimisympäristönä tukee vuosiluokkien 7-9 koululiikunnan tavoitteiden saavuttamista : oppilaslähtöisiä opetustyylejä tulisi hyödyntää enemmän
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805292855
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikunnanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record