Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi,Jari
dc.contributor.authorSalonen, Sini
dc.date.accessioned2018-05-12T08:59:42Z
dc.date.available2018-05-12T08:59:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1870314
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57942
dc.description.abstractUuden suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman myötä vuorovaikutuksen merkitys korostuu yhä enemmän opetuksessa. Oppilaita aktivoivat tutkivan oppimisen työtavat ovat yleistyneet tavanomaisen opettajajohtoisen opetuksen rinnalla ja lisäksi painotetaan opetusmenetelmien monipuolisuutta sekä opetuksen eriyttämisen tärkeyttä. Viimeisimpien tutkimustuloksien tukemana formatiivisen arvioinnin nähdään vaikuttavan sekä opettamiseen että oppilaiden oppimiseen positiivisesti. Formatiivinen eli jatkuva arviointi mahdollistaa opetuksen kohdentamisen ja muokkaamisen jo oppimisprosessin aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää keskustelusyklien esiintymistä ja laatua opettajajohtoisessa sekä tutkivan oppimisen opetuksessa. Lisäksi selvitettiin häiriötekijöiden vaikutusta formatiiviseen arviointiin. Keskustelusykleillä tarkoitetaan ESRU-syklejä (Elicit, Student response, Regocnize, Use), jotka ovat oppitunneilla esiintyviä keskustelurakenteita. Niiden on havaittu parantavan oppimistuloksia, ja tässä tutkimuksessa ne toimivat formatiivisen arvioinnin laadun mittareina. Tutkimuskohteena oli yläkoulun 9. luokan biologian viisi oppituntia. Tutkimuksessa analysoitiin keskustelusyklejä, joita muodostui oppilaiden ja opettajan välille oppituntien aikana. Tutkimuskysymykset olivat 1) miten ESRU-syklien määrään ja laatuun vaikuttaa opettajalle jo ennalta annettu ohjeistus avoimien kysymyksien esittämiseen? ja 2) löytyykö tutkivassa oppimisessa sellaisia häiriötekijöitä, jotka aiheuttavat keskustelusyklien katkeamista siitä huolimatta, että opettaja tietoisesti yrittää luoda niitä ja selvittää oppilaiden ymmärryksen tasoa? Opettajan esittämät kysymykset oppituntien aikana kategorisoitiin avoimiin ja suljettuihin kysymyksiin. Opettajalle ennalta annettu ohjeistus vaikutti ESRU-syklien esiintymiseen hillitsevästi. Häiriötekijöitä esiintyi keskimäärin enemmän tutkivan oppimisen opetusmenetelmässä verrattuna opettajajohtoiseen opetukseen. Ennen ohjeistuksen antamista keskustelusyklin katkaisseita häiriötekijöitä havaittiin molemmissa opetusmuodoissa. Opettajalle ennalta annettu ohjeistus ja tietoinen keskustelusyklien luominen vähensi häiriötekijöistä johtuvia keskustelusyklien katkeamisia. Tutkimuksen laadullinen luonne ja pieni otanta mahdollisesti vaikuttivat osittain siihen, että hypoteesin vastaisesti opettajalle annettu ohjeistus formatiiviseen arviointiin, avoimien kysymyksien esittämiseen ja keskustelusyklien ylläpitoon vähensi syklien esiintymistä oppituntien aikana.fi
dc.description.abstractThe importance of interaction is increasingly emphasized in teaching in the new Finnish core curriculum for basic education. Working methods that activate students have become more common and inquiry-based learning has challenged the usual teacher-led teaching. The latest findings show that formative assessment has a positive effect on both teaching and learning. Formative assessment enables teaching to be focused and modified during the learning process. The aim of this study was to find out the presence and quality of discussion cycles in teacher-led and inquiry-based learning and to study the effects of distractions on formative assessment. Discussion cycles refer to ESRU cycles (Elicit, Student response, Regocnize, Use) which are discussion structures that are used during lessons. Previous studies have shown that they improve learning outcomes, and in this study they act as indicators of quality in formative assessment. Data of this study was gathered during five lessons of secondary school biology. The discussion cycles between the students and the teacher during the lessons were analysed. The study questions were 1) how does the teacher's previously given instruction for open questions affect the number and quality of the ESRU cycles? and 2) are there any distractions in inquiry-based learning that causes disruption of discussion cycles despite the fact that the teacher consciously tries to create them and find out the level of understanding of the students? The questions asked by the teacher during the lessons were categorized into open-ended and closed-ended questions. Instructions given to the teacher decreased the appearance of ESRU cycles. On average there were more disturbances in inquiry-based learning compared to teacher-led instruction. Prior to the given instructions the discussion cycles interrupted by disturbances were detected in both teaching methods. Instructions that were given to teacher in advance and the conscious creation of discussion cycles reduced the disruption of discussion cycles due to distractions. The qualitative nature of the study and the small sample size obviously partly affected that contrary to the hypothesis, the instructions for formative assessment, open questions, and the maintenance of discussion cycles reduced the number of discussion cycles during lessons.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherESRU-syklit
dc.subject.otherformatiivinen arviointi
dc.subject.otherhäiriötekijät
dc.subject.otherkeskustelusyklit
dc.subject.otheropettajajohtoinen opetus
dc.subject.otherperusopetuksen opetussuunnitelma
dc.subject.othertutkiva oppiminen
dc.titleFormatiivinen arviointi ja siihen vaikuttavat häiriötekijät yläkoulun biologian opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805122542
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.date.updated2018-05-12T08:59:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysotutkiva oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record