Show simple item record

dc.contributor.advisorSjögren, Tuulikki
dc.contributor.authorMustonen, Hilppa
dc.date.accessioned2018-03-08T11:05:51Z
dc.date.available2018-03-08T11:05:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1860678
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57272
dc.description.abstractTuki- ja liikuntaelinoireet ovat yleinen ja kallis kansanterveysongelma. Myös nuorten tuki- ja liikuntaelinoireet sekä käynnit fysioterapiassa ovat lisääntyneet. Yhtenä syynä oireiden lisään-tymiseen on esitetty olevan inaktiivinen elämäntyyli sekä mobiililaitteiden yleistyminen. Esi-merkiksi ruutuajan tiedetään olevan yhteydessä koettuihin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Nuo-ruuden aikana tapahtuu fyysisen kasvun lisäksi myös psyykkistä sekä sosiaalista kasvua, joi-den tiedetään heijastavan usein toisiinsa. Kuitenkin fysioterapeutit usein kohtaavat asiakkaat vain fyysisen ongelman kautta, unohtaen asiakkaan olevan kokonaisuus. Tämän Pro gradu tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää nuorten tuki- ja liikuntaelinoireiden kokemista sekä onko fyysisillä tekijöillä (ruutuaika, fyysinen aktiivisuus sekä ergonomia) yhteyttä koettuihin oireisiin. Tutkimusaineisto koostuu vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämästä kou-luterveyskyselystä. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioi-den ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (N=182 864). Kysely on koko-naistutkimus ja toteutettu poikkileikkauksena. Kouluterveyskysely sisältää kysymyksiä nuor-ten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluhuollos-ta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tuki- ja liikuntaelin oireisiin, ruutuaikaan, ergonomiaan sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi taustamuuttujana käytettiin luokka-astetta ja sukupuol-ta. Aineisto analysoitiin SPSS 24 -ohjelmalla. Aineiston muuttujista tehtiin summamuuttujia kuvaamaan haluttuja tekijöitä. Vain ergonomiaa kuvaava muuttuja analysoitiin alkuperäisellä likertin asteikolla. Tilastollisia menetelmiä oli ristiintaulukointi sekä Pearsonin korrelaatioker-toin. Viikoittain tuki- ja liikuntaelin oireita koki 30,8% vastanneista. Oireet olivat yleisempiä ty-töillä kuin pojilla ja niiden kokemisessa on eroa luokka-asteiden suhteen. Lukiolaiset rapor-toivat eniten oireista. Suositellun ruutuajan (<2h) ylitti 83% vastanneista, pojat useammin. Lukiolaiset käyttivät kaikista eniten aikaa erilaisten medioiden parissa. 81,9% raportoi epä-mukavien työtuolien ja pöytien vaikuttavan opiskeluun. Peruskoululaiset raportoivat eniten ergonomiaongelmista. Pojat olivat fyysisesti aktiivisempia kaikissa koulutusasteissa. Ruutuajalla, ergonomialla tai fyysisen aktiivisuuden määrällä ei ole yhteyttä tuki- ja liikunta-elinoireiden kokemiseen (p > 0,05). Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nuorten kohdalla fysioterapiassa ei voida keskit-tyä vain fyysisiin tekijöihin. Jatkossa olisi tärkeää tarkastella miten psyykkiset sekä sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä tuki- ja liikuntaelinoireisiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (44 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherruutuaika
dc.titleNuorten koululaisten tuki- ja liikuntaelinoireiden yhteys fyysisiin tekijöihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803081684
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2018-03-08T11:05:52Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotuki- ja liikuntaelimet
dc.subject.ysooireet
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoergonomia
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record