Show simple item record

dc.contributor.advisorLiukkonen, Jarmo
dc.contributor.authorKuusela, Niko
dc.date.accessioned2017-12-23T20:38:49Z
dc.date.available2017-12-23T20:38:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1809662
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56541
dc.description.abstractKuusela, N. 2017. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden liikkumiskäyttäytyminen. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu – tutkielma, 78s., 4 liitettä. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Suomessa on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Heidän kokemuksiaan Suomessa opiskellessaan on tutkittu, mutta hyvin vähän liikunnan näkökulmasta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa Suomessa opiskelevien tutkintoopiskelijoiden liikkumiskäyttäytymisen merkitsevyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on myös tuoda esiin, mitä mahdollisuuksia liikunta voisi tarjota tuleville ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille. Tutkimuksen kohdejoukko koostui Kajaanin Ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun (JAMK) opiskelijoista. Kajaanista opiskelijoita oli International Business ja Sports and Leisure Management linjoilta. Jyväskylästä opiskelijat olivat International Business ja Nursing linjoilta. Vastaajia oli yhteensä 161, joista 22 vastasi kyselyyn vastausprosentin ollessa 13,6. Vastaajista puolet oli miehiä ja puolet naisia. Kyselyn lisäksi tehtiin haastattelu, johon valittiin 22 kyselyyn vastanneista viisi haastateltavaa. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat näkevät liikkumisen vähintään kohtuullisen merkittävän tekijänä heidän elämissään. Keskeisimmät syyt liikkumisen merkitykselle ovat terveyden ylläpitäminen, pysyy paremmin kunnossa ja tuntuu yleisesti paremmalle, kun liikkuu. Liikkumiseen yleisimmiksi vaikuttaviksi tekijöiksi mainittiin terveyden edistäminen, liikkumisesta tulee hyvä olo ja nautinnon saaminen liikkumisesta. Mieluisimpia liikkumispaikkoja ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille ovat kuntosali, liikuntahalli ja uimahalli. Liikkumiseen vaikuttaviin tekijöihin ja mieluisiin liikkumispaikkoihin vaikuttavat merkittävästi liikkumisympäristöjen olosuhteet. Keskeisinä johtopäätöksinä tutkimuksesta olivat, että liikkuminen nähdään ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden mukaan merkittävänä osana heidän elämiään. Liikkumisympäristön välineiden määrä, niiden laatu ja ihmisten toiminta nousivat useista vastauksista esille. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden viihtyvyyttä kokonaisuudessaan Suomessa opiskellessaan voidaan edistää liikunnan avulla. Liikunta tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia heille muun muassa verkostoitua, ylläpitää ja edistää omaa terveyttään sekä saada rytmiä omiin elämiinsä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi osana korkeakoulujen opiskelijoiden ohjausjärjestelmää. Jatkotutkimusehdotuksena voisi olla tutkimus, jonka tietojen pohjalta toteutetaan heille mieluisaa liikunnallista toimintaa.fi
dc.description.abstractKuusela, N 2017. Foreign degree-students physical exercise behaviour. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s Thesis, 78 pages., 4 appendices. The number of foreign degree-students in Finland has grown in the past few years significantly. Their experiences during studying in Finland has been researched, but very few from a physical exercise perspective. Purpose of this thesis was to find out the significance of physical exercising behaviour and the factors which affect to it. The aim of this study was also to point what possibilities physical exercising could offer to future foreign degree-students. Target group consisted of students from Kajaani and Jyväskylä universities of applied sciences. The students from Kajaani were studying in International Business and Sports and Leisure management degree programmes. Jyväskylä’s students were studying International Business and Nursing degree programmes. These programmes were represented by 161 students, 22 of whom answered to the survey, giving the answering percent of 13,6. Half of the answerers were male and half females. In addition to the survey there were an interview to which were chosen five students out of those 22 students. Foreign degree-students see physical exercising at least moderately significant thing in their lives. The most essential factors for the significancy of physical exercising were maintaining of health, to stay in shape and feel better in general. The most common factors for physical exercising were improving health, good feeling and pleasure. Most pleasant place to physical exercise were gym, sports hall and swimming hall. Physical exercising factors and the most pleasant physical exercising places were significantly affected by physical exercise environment’s conditions. Main conclusion of this study was that physical exercising is being seen as important part of foreign degree-students lives. Physical exercise environment’s amount of equipments, quality and other people’s actions came up in many of the answers as factor for physical exercising. The overall enjoyment of foreign degree-students, while they study in Finland, can be improved with physical exercising. Physical exercising offers different possibilities such as making connections with other people, maintaining and improving health and giving some rhythm in their lives. The findings of this study can for example be used as part of university students guidance programmes. As a proposal for future studies there could be a research, which could use these findings from this study to execute physical exercise activities that are pleasant for foreign degree-students in Finland.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLiikkumiskäyttäytyminen
dc.subject.otherulkomaalainen tutkinto-opiskelija
dc.subject.otherkokemukset
dc.subject.otherliikuntakulttuuri
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelija
dc.titleUlkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden liikkumiskäyttäytyminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712234880
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-12-23T20:38:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikkuminen
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoulkomaalaiset opiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record