Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Marja
dc.contributor.authorLundberg, Laura
dc.date.accessioned2017-09-22T14:13:10Z
dc.date.available2017-09-22T14:13:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1724875
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55432
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää yläkoululaisten kokemuksia välituntiliikunnan vaikutuksesta heidän psyykkiseen jaksamiseensa. Toteutin tutkimuksen laadullisena käyttäen tutkimusmenetelmänä fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta. Keräsin tutkimusaineiston yhdestä pohjoissavolaisesta koulusta käyttäen aineistonkeruumenetelmänä seitsemän 7.-9.-luokkalaisen (kuusi tyttöä ja yksi poika) oppilaan äidinkielen tunnilla kirjoittamia ainekirjoituksia aiheesta ”Kokemuksiani välitunnilla liikkumisen merkityksestä henkiselle jaksamiselle”. Koska kaksi oppilasta kirjoitti ainekirjoituksen yhdessä, tutkimusaineisto koostui lopulta kuudesta ainekirjoituksesta, joiden sanamäärät vaihtelivat 84–226 sanan välillä. Yhteensä kuuden aineen aineisto oli laajuudeltaan 1142 sanaa. Opettajan näkökulman mukaan saamiseksi käytin aineistona lisäksi kyseisen koulun välituntiliikunnasta vastaavan miesopettajan Sportta-liikuntavälituntiin liittyviin avoimiin kysymyksiin kirjallisesti sähköpostin välityksellä antamia vastauksia. Analysoin aineiston laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä menetelmänä käyttäen. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ainekirjoituksista nousi esille kerran päivässä järjestettävän 25-minuuttisen Sportta-liikuntavälitunnin merkitys välituntiliikunnan ja siten myös välituntiliikunnan vaikutusten psyykkiseen jaksamiseen mahdollistajana. Välituntiliikunnan koetuista vaikutuksista psyykkiseen jaksamiseen muodostui aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena 17 alaluokkaa, jotka yhdistyivät seitsemäksi yläluokaksi. Nämä seitsemän yläluokkaa puolestaan yhdistyivät edelleen neljäksi pääluokaksi: yläkoululaiset kokivat välituntiliikunnan vaikuttavan psyykkiseen jaksamiseensa tukemalla mielen hyvinvointia (29 mainintaa), tukemalla koulunkäyntiä (9 mainintaa), tarjoamalla mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen (5 mainintaa) sekä mahdollistamalla autonomiaa ja sitä tukevia olosuhteita (4 mainintaa). Vaikka oppilaiden kokemuksista löytyi paljon yhtäläisyyksiä, kuten mielen hyvinvointiin liittyvien asioiden pohtiminen kaikissa ainekirjoituksissa, kukin ainekirjoituksen kirjoittaneista yläkoululaisista painotti kokemuksistaan kertoessaan hieman eri asioita ja piti tiettyjä asioita tärkeinä. Erilaisia painotettuja näkökulmia olivat virkeä mieli, opiskelussa jaksaminen, mielihyvä, lepo ja vapautuminen, sosiaalinen vuorovaikutus, vireyden säätely, läpi koulupäivän jaksaminen sekä mielekäs tekeminen. Osa oppilaista nosti myös esille uusia näkökulmia, joita ei pohdittu lainkaan kenenkään muun oppilaan ainekirjoituksessa: välituntiliikunnan tarjoamat päätöksentekomahdollisuudet, valinnanvapaus, mahdollisuus omatoimiselle liikkumiselle ja aika prosessoida oppitunnin asioita sekä liikunnan väsymystä ehkäisevä ja keskittymistä parantava vaikutus. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan päätellä, että välituntiliikunta saattaa edistää yläkoululaisten psyykkistä jaksamista erityisesti tukemalla mielen hyvinvointia. Lisäksi riippuu kunkin oppilaan henkilökohtaisista kokemuksista, mitä välituntiliikunnan vaikutuksia hän pitää tärkeimpinä oman psyykkisen jaksamisensa kannalta.fi
dc.description.abstractUpper comprehensive school pupils’ experiences of the impact of physical activity during recess on psychological hardiness. The purpose of this study was to find out upper comprehensive school pupils’ experiences of the impact of physical activity (PA) during recess on their psychological hardiness. The research was carried out qualitatively using a hermeneutic phenomenological research mehtod. The data was gathered using seven 7th-9th graders’ (six girls and one boy) essays of topic ”My experiences of the meaning of physical activity during recess for mental hardiness” written during a Finnish lesson. Because two of the pupils wrote the essay together the data finally consisted of six essays the word count of which varied between 84 and 226 words. Altogether the word count of the six essays was 1142 words. To include a teacher’s point of view, also a male teacher responsible for recess sports of the school answered to some open ended questions about the sports recess called Sportta via e-mail. The data was analysed using qualitative content analysis. According to the pupils’ essays, the 25-minute sports recess Sportta was important enabling PA during recess and this way the impacts of PA on psychological hardiness. The pupils’ experiences of the impact of PA during recess on psychological hardiness formed 17 subcategories and these subcategories formed seven upper categories. These seven upper categories eventually formed four main categories: the pupils felt that PA during recess affected their psychological hardiness by promoting mental wellbeing (29 mentions), supporting studying (9 mentions), offering possibilities for social interaction (5 mentions) and making autonomy and circumstances supporting autonomy possible (4 mentions). Although there were many similarities in the pupils’ experiences, like writing about things related to mental well-being in every essay, every pupil emphasized slightly different things and considered certain things important. Different emphasized points of view were alert mind, hardiness in studying, pleasure, rest and process of being more relaxed, social interaction, vitality regulation, hardiness through the school day and meaningful activities. Some of the pupils also had some new point of views that the other pupils did not write about: PA during recess promoting decision making, option, possibilities for self-acting PA and having time to process the things learned during lessons, preventing tiredness and improving concentration. Based on this study it can be argued that PA during recess might promote upper comprehensive school pupils’ psychological hardiness escpecially by promoting their mental wellbeing. Further-more, it depends on every pupil’s personal experiences which impacts of PA during recess he / she considers the most important for his / her psychological hardiness. Key words: psychological hardiness, physical activity during recess, upper comprehensive school, essayen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (113 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpsyykkinen jaksaminen
dc.subject.othervälituntiliikunta
dc.subject.otheryläkoulu
dc.subject.otherainekirjoitus
dc.titleYläkoululaisten kokemuksia välituntiliikunnan vaikutuksesta psyykkiseen jaksamiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709223803
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.date.updated2017-09-22T14:13:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysovireys
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysovälitunnit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotaukoliikunta
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record