Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorJetsu, Annamari
dc.date.accessioned2017-04-25T12:16:48Z
dc.date.available2017-04-25T12:16:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695375
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53676
dc.description.abstractJetsu Annamari (2017). Oppilaat ylös penkeistä. Oppilaiden ja opettajan kokemuksia toiminnallisista opetusmenetelmistä 9-luokan biologian oppitunneilla. Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma. 105 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaat kokevat toiminnalliset opetusmenetelmät biologian oppitunneilla, ja kokivatko he niiden vaikuttavan oppimiseen, keskittymiseen, motivaatioon tai vireystilaan. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, miten opettaja koki toiminnallisten opetusmenetelmien käytön, ja kokiko hän niiden olevan hyödyllisiä oman oppiaineensa tunneilla. Tutkimus toteutettiin eräällä Keski-Suomen yläkoululla ja tutkimukseen osallistui yhteensä 50 yhdeksännen luokan oppilasta, ja yksi biologian ja maantiedon lehtori. Tutkimusjakso alkoi loppusyksyllä 2014 ja kesti yhteensä 31 viikkoa, jolloin oppilailla oli käynnissä ihmisen biologiaan keskittyvä opintojakso. Suunnittelin erilaisia toiminnallisia tehtäviä, joista opettaja valitsi, mitä voisi käyttää oppitunneillaan. Tutkimuksen aikana tehtiin kaksi kyselyä oppilaille, joista toinen puolessa välissä tutkimusjaksoa ja toinen tutkimusjakson lopussa. Aineisto koodattiin SPSS-ohjelmaan ja siitä tehtiin kuvailevia analyyseja. Opettajan kanssa käytiin sähköpostikirjeenvaihtoa ja useita keskusteluja, joista viimeinen nauhoitettiin ja litteroitiin tekstiksi sekä analysointiin sisällönanalyysin avulla. Tulosten mukaan oppilaista 90,7 % koki toiminnallisen opetuksen motivoivana, mutta toisaalta lähes 40 % kaipasi perinteisiä kirjallisia tehtäviä kohtalaisesti tai melko paljon. Kaikista oppilaista 93 % koki oppineensa vähintään kohtalaisen hyvin uusia asioita biologian oppitunneilla toiminnallisuuden ansiosta. Oppilaista 60 % oli sieltä mieltä, että toiminnallinen opetus oli innostanut heitä opiskelemaan biologian oppitunneilla enemmän kuin perinteinen opetustyyli. Kuitenkin 40 % oppilaista oli sitä mieltä, ettei toiminnallinen opetus ollut innostanut heitä opiskelemaan biologiaa lainkaan tai vain kohtalaisesti. Oppilaiden avoimissa vastauksissa positiivisina asioina mainittiin useimmin jumppapallojen käyttö istuimina ja ”hyvä opettaja”. Vaikka toiminnalliseen opetukseen joutui näkemään perinteistä opetusta enemmän vaivaa, opettaja koki sen olevan oppilaiden oppimisen kannalta hyödyllistä. Kun oppilaat saatiin mukaan toimintaan, he alkoivat jopa kaivata erilaista opetusta luokassa. Toisaalta opettaja korosti toiminnallisen opetuksen haasteina ajan vähyyttä opetuksessa sekä arvioinnin ongelmallisuutta. Suunnittelu ja opetuksen järjestäminen 45 minuutin aikana on iso haaste kouluarjessa. Lisäksi arviointia tulisi opettajan mukaan kehittää, niin että se kohtaisi toiminnallisen opetuksen tavoitteet. Opettaja nosti myös haasteeksi lukioon lähtevien kirjoittamisen taidon. Jos esseevastauksia ei harjoitella yläkoulussa, voi lukiossa olla vaikea tottua lukemiseen ja kirjoittamiseen perustuvaan oppimistyyliin. Toiminnallisten opetusmenetelmien avulla on mahdollista lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta päivän aikana. Lisäksi toiminnallisten opetusmenetelmien avulla voi parantaa oppilaiden motivaatiota opiskella, sekä parhaimmillaan toiminnallisuuden avulla voidaan tukea myös oppilaiden oppimista.fi
dc.description.abstractJetsu Annamari (2017). Students up on the benches. Students and teacher´s experience of learning by doing methods on ninth grade biology lesson University of Jyväskylä. Faculty of Sport and Health Sciences. Master´s Thesis of Sport Pedagogy. 105 pages. The purpose of this study was to find out how students experience functional teaching methods during biology lessons and did those methods impact students´ learning, concentration, motivation or vitality. In addition, the aim was to find out how the teacher experienced functional teaching methods and were there any benefits from those methods in her own class. The study was executed at secondary school in central-Finland study participants were 50 ninth grade students and their biology teacher. The study period began in late autumn 2014 and lasted a total of 31 weeks, during which students were studying human biology. I planned many different learning by doing methods and the teacher could choose any of those and try it in her own class. During the study students participated in two different questionnaires. The first one was held in the middle of the study and the other one at the end of the study. Results were analyzed by SPPS program and those results were produced by descriptive data. I sent many e-mails and held several conversations with the teacher and the latest one was recorded and translated to readable form, which was analyzed by using content analysis. According to the results 90,7 % of the students experienced that the learning by doing teaching methods motivated them, but almost 40 % of students missed traditional literal school assignments moderately or quite often. On the other hand 93 % of the students experienced that they were learned new things in the biology class with the help of functional teaching methods. Learning by doing methods inspired 60% of the students learning biology more than the normal teaching methods. However 40 % of the students weren´t inspired them for learning biology at all, or only moderately. In students answers in the open questions were mentioned the positive things like gym balls as seats and “a good teacher”. Although learning by doing methods need more work than traditional teaching methods, where students have passive role, the teacher saw them help students to learn biology. When students are studying with learning by doing methods, they start to miss different teaching methods. On the other hand teacher emphasizes a shortage of time as well as the evaluation´s problem. Planning and organization learning by doing form of education during the 45 minutes is a big challenge in everyday school life. In addition evaluation should be modified so it would match learning by doing education’s aims. The teacher was also worried how those students who go to high school would manage all those essays they need to write. If you don´t practice your writing skills in secondary school, it would be hard to get used to the new learning style in high school. With the help of learning by doing methods we can increase student’s physical activity time during the school day. In addition, we can increase student´s motivation and help them learn more easily by using learning by doing methods.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (107 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertoiminnalliset opetusmenetelmät
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherkeskittyminen
dc.subject.otheroppiminen
dc.subject.othervireystila
dc.subject.otherbiologia
dc.titleOppilaat ylös penkeistä! : oppilaiden ja opettajan kokemuksia toiminnallisista opetusmenetelmistä 9-luokan biologian oppitunneilla
dc.title.alternativeOppilaiden ja opettajan kokemuksia toiminnallisista opetusmenetelmistä 9-luokan biologian oppitunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704252080
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-04-25T12:16:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokeskittyminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysovireys
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record