Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti Arja
dc.contributor.authorJunnila, Iiro
dc.date.accessioned2017-04-12T14:04:24Z
dc.date.available2017-04-12T14:04:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694792
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53592
dc.description.abstractIiro Junnila (2017). Liikuntapedagogiikan opiskelijoiden käsityksiä pelikeskeisestä palloilunopetuksesta: Tactical Games Approach (TGA) ja sen mahdollisuudet koulun palloilunopetuksessa. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 71s., 16 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää palloilun perusopinnot suorittaneiden liikuntapedagogiikan opiskelijoiden käsityksiä pelikeskeisestä palloilunopetuksesta sekä selvittää heidän kokemansa valmiudet palloilun opettamiseen pelikeskeisesti. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää intervention avulla opiskelijoiden mielipiteitä ja käsityksiä Tactical Games Approach (TGA) -mallista ja sen soveltuvuudesta peruskouluun. Tutkimusaineisto kerättiin liikuntapedagogiikan opiskelijoilta (n=57) keväällä 2015. Aineiston keruu tapahtui internetpohjaisen kyselylomakkeen avulla (n=35) sekä TGA –mallin mukaiseen palloilunopetusinterventioon (LPEV002) osallistuneilla opiskelijoilla (n=22) kyselylomakkeen paperisen version avulla ennen intervention alkua. Lisäksi interventioon osallistuneet opiskelijat vastasivat toiseen kyselylomakkeeseen intervention päätyttyä. Toisen kyselylomakkeen avulla selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä TGA –mallista ja sen soveltuvuudesta palloilunopetukseen. Aineisto käsiteltiin kvalitatiivisten sekä kvantitatiivisten menetelmien avulla. Aineiston tilastollisen analyysin tein SPSS (IBM SPSS Statistics 22) ohjelmalla. Kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen eroja testasin t-testin avulla. Eri muuttujien välisten vastauksien vertailussa käytin khiin neliö –testiä sekä Fischerin testiä. Muuttujien kuvailussa käytin prosenttisuhdeosuuksia, keskiarvoja sekä keskihajontoja. Interventiokokemuksia selvittäneessä kyselylomakkeessa käytettiin LIKERT -asteikkoa. Ne tulokset analysoitiin riippumattomalla t-testillä sekä ristiintaulukoinnilla. Kvantitatiivisen aineiston tulkinnassa käytin teorialähtöistä sisällönanalyysiä kvantifioiden avoimia vastauksia määrälliseen muotoon. Tutkimuksen tulosten mukaan joka viides tutkimukseen osallistuneista koki valmiutensa opettaa pelikeskeistä palloilunopetusta heikoiksi tai huonoiksi. Naiset kokivat valmiutensa pelikeskeiseen palloilunopetukseen heikommiksi kuin miehet perusopintojen jälkeen. Alle puolet (46,6 %) opiskelijoista osasi kuvailla pelikeskeisen opettamisen perustana pidettyä TGfU –mallia. Lähes puolet (43,8 %) opiskelijoista ilmoitti saaneensa pelikeskeisestä palloilunopettamisesta informaatiota liikuntapedagogiikan opintojensa aikana. Tutkimusta varten suunnitellun palloiluinterventioon (LPEV002) osallistuneiden kokemusten mukaan opiskelijoiden tietämystä sekä valmiuksia pelikeskeiseen palloilunopetukseen saatiin lisättyä. Eniten kurssista kokivat hyötyvänsä naiset sekä kokemattomat palloilijat. Koska palloilu on todella suosittu liikuntamuoto, olisi tärkeää, että liikunnanopettajat osaavat opettaa palloilua tehokkaasti kouluissa. Suurin osa oppilaista haluaa pelata palloilutunneilla mikä on myös TGA –mallin mukaisten palloilutuntien lähtökohta. Ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen pelien, kysymysten sekä pelinomaisten harjoitteiden avulla on koettu myös aikaisempien tutkimusten mukaan oppilaita motivoiviksi tavoiksi opettaa palloilua. Ajattelutaitojen korostaminen taitojen sijaan antaa myös taidollisesti heikommille oppilaille pätevyydenkokemuksia. LPEV002 –kurssin yhdeksän tunnin kontaktiopetuksen aikana saatiin merkittäviä parannuksia varsinkin kokemattomien palloilijoiden käsityksiin ja valmiuksiin opettaa palloilua pelikeskeisesti. TGA –mallin selkeä rakenne saattaisikin hyödyttää tulevaisuudessa varsinkin palloilun parissa kokemattomampia liikuntapedagogiikan opiskelijoita. Avainsanat: Tactical Games Approach, pelikeskeinen opettaminen, pelikäsitys, ongelmanratkaisutaidot, palloilu fi
dc.description.abstractIiro Junnila (2017). Physical Education students’ conceptions of a game-centered teaching: Tactical Games Approach (TGA) and the empowerment of using TGA -model in schools. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 71pp, 16 appendices. The purpose of the study was to examine physical education (P.E) students’, who have studied basic studies of ball games, conceptions of a game centered teaching and their competence of using it in schools. In addition the aim of this study was to examine via intervention the conceptions and opinions of a TGA –model and if it would fit in comprehensive schools. The data were collected from physical education students (n=57) during spring 2015. The collection of data was made by a questionnaire via internet (n=35) and those who participated in the TGA –model based intervention LPEV002 (n=22) by a paper version of the same questionnaire before starting the intervention. In addition the intervention group answered to another questionnaire at the end of an intervention. The second questionnaire examined their experiences and opinions of TGA –model and it’s fitting in to school teaching. The data were analyzed by quantitative and qualitative methods. The quantitative data were analyzed by using SPSS (IBM SPSS Statistics 22) –program. The variables were described by percentages, means and standard deviation. Comparing two population means were tested by two independent samples t-test. Differences between variables were examined by using chi-square test and Fischer’s test. LIKERT –scale were used in a questionnaire that examined experiences about the intervention. Those results were analyzed by independent t-test and crosstabs. Qualitative data were analyzed by theory based content analysis where open questions were quantified into quantitative form. According to the results of this study, every fifth student described their competence for teaching ball games by game-centered approach being bad or weak. Women described their competence to be weaker than men’s. Less than half (46.6 %) of the students were able to describe the foundation model of game-centered teaching, TGfU. Almost half of the students (43. 8%) reported that they have got information about game-centered teaching during their physical education studies. Results from the intervention LPEV002 group indicated that knowledge and competence about game-centered teaching were increased during the intervention. Mostly the intervention was beneficial for women and unexperienced ball game players. Because ball games are a very popular form of physical education (P.E) classes, it’s important that P.E teachers could teach it effectively in schools. Large group of students want to play during P.E classes, which is also the basis of a TGA –modeled lesson. Developing problem solving skills via games, questions and gamelike practices has found to be motivating for students according to studies. Emphasizing cognitive aspect instead of skills gives competence also to less skilled students. During the nine hour intervention LPEV002 –course, some significant development were achieved to competence and conceptions towards game-centered teaching especially among unexperienced ball game players. The structure of the TGA –model might be beneficial in future for those physical education students who are less experienced ball game players. Key words: Tactical Games Approach, game-centered teaching, decicion making, problem-solving skills, ball games en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTactical Games Approach
dc.subject.otherpelikeskeinen opettaminen
dc.subject.otherpelikäsitys
dc.subject.otherongelmanratkaisutaidot
dc.subject.otherpalloilu 
dc.titleLiikuntapedagogiikan opiskelijoiden käsityksiä pelikeskeisestä palloilunopetuksesta : Tactical Games Approach (TGA) ja sen mahdollisuudet koulun palloilunopetuksessa
dc.title.alternativeTactical Games Approach (TGA) ja sen mahdollisuudet koulun palloilunopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704121986
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-04-12T14:04:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoongelmanratkaisu
dc.subject.ysopalloilu
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record