Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja.
dc.contributor.authorSandvik, Josefin
dc.date.accessioned2017-01-05T08:16:59Z
dc.date.available2017-01-05T08:16:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645699
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52635
dc.description.abstractSandvik, J. 2016. Integration av invandrare i idrottsundervisningen. – En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser. Jyväskylä universitet. Pro gradu -avhandling. Sidantal: 64. Syftet med denna pro gradu –avhandling var att utreda finlandssvenska idrottslärares upplevelser av mångkulturella undervisningsgrupper. Målsättningen var därtill att ta reda på lärarnas eventuella lösningar till komplicerade situationer, som kan uppstå då man undervisar elever med varierande kulturell bakgrund i ett praktiskt läroämne som idrott. Finland blir i en allt snabbare takt mångkulturellt, vilket innebär att dagens skola ställer högre krav än tidigare på idrottslärarens kulturella kompetens och förmåga till integration. Denna kvalitativa studie utfördes med en fenomenologisk-hermeneutisk ansats. För materialinsamling användes en webbenkät samt en halvstrukturerad intervju (även kallad temaintervju). Sammanlagt sju idrottslärare i varierande ålder och med varierande arbetserfarenhet (fyra kvinnliga och tre manliga) svarade på webbenkäten under vintern 2016. En kvinnlig och en manlig idrottslärare intervjuades under våren. Därefter transkriberades intervjuerna och allt insamlat material analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Idrottslärarna i studien hade generellt sett positiva erfarenheter av mångkulturella undervisningsgrupper. De uppgav att invandrarelevers avvikande religion och kultur kan orsaka utmaningar i vissa idrottsgrenar, men att det för det mesta är relativt lättlöst om alla parter är villiga att samarbeta. Det konstaterades att idrott är en mycket lämplig disciplin för integration, eftersom fysisk aktivitet är ett universalt språk. Idrottslärarna i denna studie uppgav att flickor och pojkar med invandrarbakgrund beter sig olika på skolgymnastiken; muslimska flickor är mer försiktiga och tillbakadragna medan pojkarna tar för sig och deltar aktivt. Framförallt de muslimska flickorna är till skillnad från pojkarna begränsade av religiösa regler. Idrottslärarna upplevde också att ju mer exotisk och avvikande en elevs bakgrund och kultur är, desto längre tid tar det att integrera eleven i undervisningen. Det framkom att fysiska, psykiska och sociala faktorer påverkar invandrarelevernas inställning till läroämnet. Brist på idrottserfarenhet inom vissa grenar kan ta sig olika uttryck, men generellt sett verkar eleverna ha en god attityd, vara artiga, flexibla och empatiska samt ha en vilja att lära sig typiskt finländska idrottsgrenar. De mest utmanande situationerna uppstår i samband med att invandrarelever från exotiska länder skall integreras i simundervisning och vinteridrott. Situationerna har lösts i form av specialundervisning och –arrangemang utanför ordinarie skoltid, anpassad undervisning eller med extra hjälp från assistent. I många fall har ändå de muslimska flickornas simundervisning uteblivit. Mångkulturella undervisningsgrupper är en av skolans största och mest aktuella utmaningar. Integration kräver att läraren besitter kulturell kompetens och pedagogiska redskap, men framförallt tålamod, förståelse och vilja till kommunikation. Den största utmaningen sitter inte i det praktiska utan i attityden till samarbete. Förutsatt att alla parter (lärare, elev och föräldrar) är positivt inställda till varandra är det möjligt att hitta lösningar. Invandrarelever kan i bästa fall vara en tillgång snarare än en börda i undervisningen. Nyckelord: Idrottsundervisning, invandrare, integration, mångkulturell undervisning, religionfi
dc.description.abstractSandvik, J. 2016. Integration of immigrants into physical education – A qualitative study of PE-teachers’ experiences. University of Jyväskylä. Master’s Thesis. Pages: 64. The purpose of this study was to investigate Finland Swedish PE-teachers’ experiences of multicultural teaching groups. The aim was furthermore to find out the teachers’ eventual solutions to complicated situations, which can occur when teaching sports to pupils with varying cultural backgrounds. Finland is getting more multicultural every day, which means that physical education today requires more cultural competence and ability to integrate than a few years ago. This qualitative study had a phenomenological hermeneutical approach. An internet inquiry and a semistructured interview were used for collecting data during the winter and spring of 2016. Seven PE-teachers (four women and three men) replied to the internet inquiry and two PE-teachers (one woman and one man) took part in the interviews. The interviews were transcribed and all data was then analyzed by using qualitative content analysis. The PE-teachers in this study had in general positive experiences of teaching multicultural groups. They declared that religious and cultural differences can cause challenges in some sports, but that it usually is pretty easy to solve these situations if all parts are willing to cooperate. Sport is a good discipline for integration due to the universal language of physical activity. The PE-teachers in this study stated that girls and boys with an immigrant or refugee background act differently during PE-lessons; especially Muslim girls have a tendency to withdraw and not take place, while Muslim boys are much more active. Muslim girls are, unlike boys, limited by religious rules even in school. The teachers also stated that the more exotic and divergent background a pupil has, the longer time does it take to get him/her integrated. Physical, psychological and social factors affect refugee and immigrant pupils’ attitude towards physical education. Lack of experience in some sports can play a negative role, but in general do the pupils seem to be polite, flexible, empathic and motivated to learn typically Finnish sports. According to the PE-teachers in this study do the most challenging situations emerge when refugees or immigrants from exotic countries are about to be integrated into swimming and winter sports. These situations have been solved by taking in school assistants for extra help or by organizing remedial education for these pupils outside the ordinary schedule. Muslim girls’ swimming education has though mostly dropped through. Multicultural teaching groups are one of the Finnish school’s biggest and most actual challenges. Integration requires cultural and pedagogic competence, but especially patience, understanding and a will to communicate. The biggest challenge is not in the practical teaching but in the attitude to cooperation. It is possible to find solutions if all parts (teacher, pupil and parents) are positively adjusted towards each other. Refugee and immigrant pupils can ideally be an asset and not a burden in physical education. Keywords: Physical education, immigrant, integration, multicultural teaching, religionen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherIdrottsundervisning
dc.subject.otherinvandrare
dc.subject.otherintegration
dc.subject.othermångkulturell undervisning
dc.subject.otherreligion
dc.titleIntegration av invandrare i idrottsundervisningen : en kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701051067
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-01-05T08:17:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysouskonto
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record