Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.advisorLintunen, Taru
dc.contributor.authorStåhlberg, Anna-Maria
dc.contributor.authorLaukka, Julius
dc.date.accessioned2016-11-23T17:54:03Z
dc.date.available2016-11-23T17:54:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644040
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51975
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Ståhlberg, Anna-Maria & Laukka, Julius (2016). Yläkoululaisten fyysinen aktiivisuus, viih-tyminen ja suhtautuminen koulun järjestämään liikuntakerhotoimintaan. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 82 sivua., 5 liitettä. Tutkielmassa selvitettiin yläkoululaisten suhtautumista liikuntakerhoihin sekä liikuntakerho-jen haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi tutkittiin yläkoululaisten fyysistä aktiivisuutta, lii-kuntamotivaatiota vapaa-ajalla ja koulussa viihtymistä. Aineisto kerättiin syksyn 2015 aikana kyselylomakkeilla kolmesta jyväskyläläisestä koulusta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 15 yläkoulun luokkaa, joissa oli 265 oppilasta, 122 tyttöä ja 143 poikaa. Tutkielma toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin IBM SPSS-Statistics -ohjelman avulla. Luokka-asteiden ja sukupuol-ten välisiä eroja arvioitiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla ja vertailuja tehtiin T-testillä. Luokka-asteiden välisiä eroja tarkasteltiin Tukeyn HSD-testillä. Mittareiden sisäistä luotettavuutta arvioitiin Cronbachin alfakertoimella. Tämän tutkielman tulokset osoittivat, että yläkoulun oppilaista vain harva osallistui koulussa järjestettyihin liikuntakerhoihin. Yleisimmäksi liikuntakerhoon osallistumisen esteeksi nousi kiinnostuksen puute kerhoja kohtaan. Toisiksi yleisemmäksi syyksi oppilaat kokivat sen, ett-eivät kerhot innosta osallistumaan. Ajan kuluminen muissa harrastuksissa ja kerhojen heikko arvostus kaveripiireissä olivat seuraavaksi merkittävimpiä osallistumisen esteitä. Tulosten mukaan yläkoululaiset toivoivat yhteensä 42 eri liikuntalajia koulun liikuntakerhoihin. Kyse-lytutkimuksen perusteella suurin osa oppilaista kannatti liikuntakerhon järjestämistä koulun-päivän jälkeen. Lisäksi tutkielman tuloksista ilmeni, että oppilaat toivoivat koulun liikunta-kerhon kestävän 60 minuuttia. Fyysinen aktiivisuus erosi tilastollisesti merkitsevästi 9.-luokalla, poikien ollessa tyttöjä aktii-visempia (p=0.027). Tilastollisesti merkitseviä eroja fyysisessä aktiivisuudessa ei ollut 7.¬- ja 8.- luokilla. Tulosten mukaan 7.–9.-luokilla tytöt viihtyivät poikia paremmin koulussa. Moti-vaation ulottuvuuksia kartoittaessa selvisi, että tytöt tunnistivat poikia paremmin vapaa-ajan liikunnan tärkeyden ja hyödyt. Lisäksi 7.- ja 8.-luokkalaisten välillä oli tilastollisesti merkit-sevä ero (p=0.001), 7.-luokkalaiset tunnistavat 8.-luokkalaisia paremmin vapaa-ajan liikunnan tärkeyden ja hyödyt. Tytöt kokivat poikia useammin itsensä huonoksi vapaa-ajan liikunnassa. He kokivat myös enemmän syyllisyyttä ja häpeää liikkumattomuudesta. Lisäksi tilastollisesti merkitsevä ero (p=0.001) oli 8.- ja 7.-luokkalaisten välillä. Oppilaista 8.-luokkalaiset kokivat 7.-luokkalaisia useammin häpeää ja syyllisyyttä sekä itsensä huonoksi liikkumattomuudesta. Luokka-asteita vertailtaessa 7.-luokkalaiset olivat 8.-luokkalaisia motivoituneempia harrasta-maan vapaa-ajan liikuntaa nautinnon, hauskuuden, mukavuuden ja ilon takia. Tämä tutkielma toi uutta tietoa yläkoululaisten liikuntakerhoihin liittyvistä asenteista. Lisäksi tähän tutkimukseen tehtyä kyselylomaketta voidaan käyttää jatkotutkimuksissa koskien kou-lujen järjestämiä liikuntakerhoja. Avainsanat: liikuntakerhot, fyysinen aktiivisuus, koululiikunta, motivaatio, kouluviihtyvyys, yläkoululaisetfi
dc.description.abstractABSTRACT Ståhlberg, Anna-Maria & Laukka, Julius. (2016). Secondary school students’ physical activity, en-joyment and attitudes towards school organized after school programs. Department of Physical Educa-tion, University of Jyväskylä. Master’s thesis, 82 pp., 5 appendices The aim of this study was to investigate secondary school students’ attitudes towards after school pro-grams. This study also investigated barriers and opportunities for participating in after school pro-grams. In addition, the levels of physical activity, sport motivation and school enjoyment of the sec-ondary school students was examined. The data collection was carried out in the autumn of 2015, by paper questionnaires in three Jyväskylä secondary schools. The number of participants in this study was 265 secondary school students from Jyväskylä. The par-ticipants consisted of 122 girls and 143 boys from 15 different classes. This study was a quantitative questionnaire research and the data was analyzed with statistical means, using IBM SPSS-Statistics -program. Internal differences in grades and genders were evaluated with one-way ANOVA and com-parisons were made with T-test. Differences between grades were inspected by Tukey’s HSD-test. The internal reliability of indicators was evaluated with Cronbach’s alpha. This study showed that only few secondary school students participate in after school programs. The most common barrier for participating was lack of interest toward the after school program. Other definitive perceived barriers were the programs were not perceived as exiting by students, lack of time due to other hobbies and low appreciation of after school programs in students’ social circles. The results showed that students requested 42 different sports that they would like to try in the after school program. The results indicated that the students preferred the duration of 60 minutes for after school programs. Additionally, majority of the students wanted the program to be after the school day and not before or during it. Questionnaires showed that boys were more physically active than girls in 9th grade (p=0.027). There were no statistically significant differences in physical activity levels in 7th or 8th grade students. Re-sults showed that girls from 7th to 9th grade experienced more enjoyment in school than boys. Motiva-tional aspects showed statistically significant differences (p=0.001) between sexes and 7th versus 8th graders. Girls and 7th graders identify the importance and benefits of leisure time physical activity better than boys and 8th graders. Girls experienced more than boys and 8th graders more than 7th graders on a statistically significant level (p=0.001), feelings of negativity, guilt, shame and failure in leisure time physical activity. Students on 7th grade were more motivated than 8th graders in leisure time phys-ical activity because of enjoyment, fun, comfort and joy. This research gave new information about secondary school students’ attitudes towards after school programs. The questionnaire, made for this study, can be utilized in further studies regarding after school programs. Key words: After school program, physical activity, physical education, motivation, school enjoymenten
dc.format.extent1 verkkoaineisto (107 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikuntakerhot
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherkouluviihtyvyys
dc.subject.otheryläkoululaiset
dc.titleYläkoululaisten fyysinen aktiivisuus, viihtyminen ja suhtautuminen koulun järjestämään liikuntakerhotoimintaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611234738
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-11-23T17:54:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokerhot
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record