Show simple item record

dc.contributor.advisorViiri, Jouni
dc.contributor.authorVäyrynen, Ville
dc.date.accessioned2016-10-06T15:43:30Z
dc.date.available2016-10-06T15:43:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575521
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51558
dc.description.abstractYmpäristö- ja luonnontiedon luokanopettajankoulutukseen panostamista ja opettajien jatkokouluttamista suositellaan opetushallituksen (2006) tekemässä luonnontieteiden oppimistulosten arviointia koskevassa tutkimuksessa. (ks. Salmio 2006) Dialoginen tutkiva oppiminen on yksi vaihtoehto kehittää luon-nontieteiden opetuksen laatua sekä lisätä oppilaiden mielenkiintoa luonnon-tieteitä kohtaan. Dialoginen tutkiva oppiminen pitää sisällään tutkivan oppi-misen ja dialogisen opettamisen suosituksia. Luonnontieteen tutkijoilla, päät-täjillä ja opetussuunnitelmien tekijöillä on yhtenäinen näkemys siitä, että tut-kivaan oppimisen työtapoja käyttämällä saadaan kehitettyä oppilaiden luon-nontieteellistä ymmärrystä ja taitoja sekä tuetaan oppilaiden mielenkiintoa luonnontieteitä kohtaan. (ks. AAAS 1993; Goodrum ym. 2000; Lewis & Lewis 2008) Tutkivan oppimisen yhtenä puutteena pidetään sosiaalisen näkökannan puuttumista. (Lehesvuori, Ratinen, Kulhomäki, Lappi & Viiri 2011, 141). Dia-loginen opettaminen tuo sosiaalisen näkökannan mukaan opetukseen. Dialogi-seen opettamiseen liittyy aidot, aiheisiin oleellisesti liittyvät kysymykset opet-tajan osalta ja vuorovaikutuksen laatu näiden kysymysten käsittelyssä luok-kayhteisön jäsenten kesken (ks. Lehesvuori 2013, 23; Alexander 2006, 28; Ale-xander 2008, 99. 15). Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia kahden vastavalmistuneen luokanopettajan dialogisen tutkivan oppimisen työtapojen käyttöä opetukses-saan sekä heidän mielipiteitään sen soveltumisesta opetukseen. Tutkimus suo-ritettiin videoimalla molempien opettajien oppitunteja. Lisäksi opettajia haas-tateltiin oppituntien jälkeen. Molemmat opettajat olivat tutustuneet syvällisesti dialogisen tutkivan oppimisen työtapoihin opiskeluaikanaan. Tutkimuksessa selvisi, että vastavalmistuneiden luokanopettajien käyt-tämät työtavat ja viestinnälliset lähestymistavat vastasivat heikosti dialogisen tutkivan oppimisen suosituksia. Opettajankoulutuksen aikana opitut teoreetti-set tiedot dialogisesta tutkivasta oppimisesta eivät siirtyneet vastavalmistu-neiden opettajien opetukseen. Vastavalmistuneiden luokanopettajien mielestä dialoginen tutkiva oppiminen kuitenkin sopii alakoulun ympäristö- ja luon-nontiedon joidenkin sisältöjen opettamiseen. Tämä tutkimus osoitti, että opettajankoulutukseen ja jatkokoulutukseen on panostettava, jotta dialoginen tutkiva oppiminen saadaan opetustavaksi alakoulun ympäristö- ja luonnontiedon opetukseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (96 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdialoginen opettaminen
dc.titleDialogisen tutkivan oppimisen työtavat vastavalmistuneiden luokanopettajien opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610064289
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-10-06T15:43:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysoympäristö- ja luonnontieto
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysovaikuttavuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record