Show simple item record

dc.contributor.advisorNikander, Riku
dc.contributor.authorVartiainen, Mari
dc.date.accessioned2016-09-05T08:37:49Z
dc.date.available2016-09-05T08:37:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1573397
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51189
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Mari Vartiainen (2016). Kotona asuvien ikääntyvien naisten päivittäisistä toiminnoista suo-riutumisen yhteys kaatumisiin. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, gerontologia ja kansanterveys pro gradu -tutkielma, 48 s. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää kotona asuvien 63–76-vuotiaiden naisten päi-vittäisistä toiminnoista suoriutumisen yhteyttä kaatumisiin. Yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu vuosittain ja puolet heistä kaatuu toistuvasti. Iäkkäiden määrän lisääntyessä toistu-vasti kaatuvien ihmisten osuus kasvaa ja kaatumisvammoja tapahtuu entistä enemmän. Kaa-tumisten seuraukset voivat olla vakavia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Kaatumisten eh-käisyohjelmien käyttöönotto on jäänyt liian vähäiseksi. Yksi keino kaatumisten ehkäise-miseksi olisi pystyä tunnistamaan ne kaatumisvaaraa lisäävät tekijät, jotka ovat yhteydessä vaikeuksiin suorittaa päivittäisiä toimintoja. Jo yksikin vaikeus päivittäisissä perustoimin-noissa tai asioimiseen liittyvissä toiminnoissa lisää kaatumisvaaraa. Lisää tutkimusta tarvi-taan päivittäisten toimintojen ja asioimistoimintojen suorittamisen vaikeustasoista, joiden avulla voitaisiin luotettavasti tunnistaa kaatumisvaarassa olevat ikäihmiset. Tutkielmassa käytettiin FITSA-tutkimuksen vuosien 2000–2001 aineistoa (N=434), joka sisälsi toimintakyvyltään hyväkuntoisia 63–76-vuotiaita naisia, joilta oli toimintakykymit-tausten lisäksi kerätty vuoden kaatumisseuranta. Kaatumisia seurattiin kaatumiskalenterilla, jota tutkittavat täyttivät kuukausittain. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumista selvitettiin kyselylomakkeella, joka sisälsi 9 kysymystä päivittäisistä perustoiminnoista ja 8 kysymystä asioimiseen liittyvistä toiminnoista. Analyyseja varten tutkittavat jaettiin kaatuneiden ja ei-kaatuneiden ryhmiin. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä ja χ2-testillä. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen yhteyttä kaatumisiin tutkittiin logis-tisella regressioanalyysillä. Malli vakioitiin kaatumishistorialla ja iällä. Kaatuneiden ja ei-kaatuneiden ryhmät erosivat toisistaan kaatumishistorian (p= 0.014), pai-non (p= 0.029) ja painoindeksin (p= 0.012) osalta. Naiset, jotka eivät olleet kaatuneet seu-rannan aikana, suoriutuivat kaatuneita paremmin varpaan kynsien leikkaamisesta (p= 0.003) ja siirtymisestä vuoteeseen ja vuoteesta pois (p= 0.015). Vaikeudet varpaan kynsien leik-kaamisessa lisäsivät todennäköisyyttä kaatua 1.8 kertaisesti (OR 1.8; 95 % LV 1.20–2.71) ja vaikeudet siirtymisissä vuoteeseen ja vuoteesta pois 2.5 kertaisesti (OR 2.5; 95 % LV 1.19–5.38). Yhteyksien todennäköisyys kaatumisiin säilyi, kun mallit vakioitiin kaatumishistori-alla ja iällä. Johtopäätös: Vaikeudet varpaan kynsien leikkaamisessa sekä siirtymisessä vuoteeseen ja vuoteesta pois ovat yhteydessä kotona asuvien 63–76-vuotiaiden naisten kaatumisiin.fi
dc.description.abstractABSTRACT Mari Vartiainen (2016). Association between ability to carry out the activities of daily living and falls among community- dwelling elderly women. Department of health science. Uni-versity of Jyväskylä, gerontology and public health Master´s thesis, 48 pp. The aim of this study was to examine association between ability to carry out the activities of daily living and falls among community living 63–76 years old women. Every year one in three adults aged 65 and older falls over and half of them frequently. As the population ages, the number of frequent fallers and fall related injuries continues to increase. Consequences of falls may be serious both for an individual and for society. The implementation of fall prevention programs in clinical practice are too low. One possibility to prevent falls is to identify factors related to the ability of carry out the activities of daily living that might pre-dict falls. Difficulties in at least one of ADL or IADL increase the risk of falling. Further studies are needed to reliably identify those who are at risk for falls and their ADL and IADL levels. This study was based on Finnish Twin Study on Aging (FITSA). Analyses were drawn from the first FITSA data collection in 2000–2001. The study population consisted of 434 com-munity-living, high functioning 63–76-year-old women. The incidence of falls was prospec-tively followed up with fall calendars during 12 months. Information on difficulties in activ-ities of daily living (ADL) and instrumental ADL (IADL) was collected with questionnaires. For the data analyses, participants were divided into two separate groups: fallers and non-fallers. Mean differences between the groups were analysed with independent samples t-test and χ2-test. Association between falls and carrying out the activities of daily living were analysed with binary logistic regression analyses adjusted by age and fall history. Fallers and non-fallers differed from each other by fall history (p= 0.014), weight (p= 0.029) and body mass index (p= 0.012). Non-fallers performed better in clipping toe-nails (p= 0.003) and getting into and out of bed (p= 0.015) compared with fallers. Those with difficul-ties in clipping toe-nails (OR 1.8; 95 % IC 1.20–2.71) and getting into and out of bed (OR 2.5; 95 % IC 1.19–5.38) had 1.8 and 2.5 times higher risk for falls than those without the aforementioned difficulties. Odds ratios did not changed after adjustment by fall history and age. Conclusion: Difficulties in clipping toe-nails and getting into and out of bed predicted falls among 63–76-year-old women.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (48 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkaatumiset
dc.subject.otherpäivittäiset perustoiminnot
dc.subject.otherpäivittäiset asioimistoiminnot
dc.subject.otheriäkkäät naiset
dc.titleKotona asuvien ikääntyvien naisten päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen yhteys kaatumisiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609053955
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2016-09-05T08:37:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysotoiminnot
dc.subject.ysoarkielämä
dc.subject.ysokaatuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record