Show simple item record

dc.contributor.advisorJari Veijalainen
dc.contributor.authorReinikainen, Miika
dc.date.accessioned2016-07-04T07:55:35Z
dc.date.available2016-07-04T07:55:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1561745
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50705
dc.description.abstractSisällön jakamisesta ja käyttäjien välisestä vuorovaikutuksesta internetissä on tullut helppoa ja nopeaa sosiaaliselle medialle tyypillisten yhteisöpalveluiden avulla. Nämä yhteisöpalvelut pohjautuvat rakenteeltaan tietoverkkoihin heijas-tellen samalla arkielämän ihmissuhteita. Tietyillä yksilöillä on koettu olevan erityisen merkityksellinen rooli sosiaalisissa verkostoissa tiedon leviämisen eli informaation diffuusion kannalta. Tällaisilla yksilöillä on havaittu olevan sel-laisia ominaisuuksia, jotka tekevät heistä erityisiä muihin sosiaalisen verkos-ton yksilöihin verrattuna. Näitä erityisiä yksilöitä kutsutaan yleisemmin vai-kuttajiksi. Tässä tutkimuksessa käsitellään vaikuttavuuden muodostumista yhtei-söpalvelu Twitterissä. Tarkoituksena on selvittää miten Twitterissä yksittäisten käyttäjien vaikuttavuus muodostuu, kun tarkastellaan informaation diffuusiota sekä sen taustalla olevaa sosiaalista verkostoa. Tutkimus toteutettiin kirjalli-suuskatsauksen sekä tapaustutkimuksen avulla. Tutkimusta varten Twitteristä kerättiin huhtikuussa 2013 Bostonin maratonin pommi-iskuihin liittyvä aineis-to. Aineisto sisälsi yli kahdeksan miljoonaa tviittiä ja retviittiä, jotka oli lähetet-ty yli neljän miljoonan Twitter–käyttäjän toimesta tapahtumaan liittyen. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että Twitterissä vaikuttavuuden muodos-tumisen kannalta informaation diffuusiolla on merkityksellinen rooli. Seuraajat luovat yleisön käyttäjän lähettämille tviiteille eli tilapäivityksille. Twitterissä informaation diffuusio syntyy, kun käyttäjän seuraajat retviittaavat eli lähettä-vät käyttäjän lähettämiä tviittejä eteenpäin omille seuraajilleen. Mikäli seuraa-jia on paljon tai käyttäjän seuraajat ovat itse vaikuttajia, voidaan myös laajamit-taisen informaation diffuusion syntyminen nähdä ennustettavana tapahtumana. Mikäli yksi käyttäjä saa tällaisia ketjureaktioita aikaiseksi, voidaan hänellä to-deta olevan enemmän vaikuttavuutta Twitterissä kuin tämän vertaiskäyttäjillä.fi
dc.description.abstractSharing content and communicating in the Internet with other users has become easy and fast because of social media networking services. The structures of these social networking services are based on the computer networks and cloud computing, at the same time reflecting daily life relationships. Certain individuals seems to play a crucial role in the information diffusion in social networks. Such individuals seems to have some special characteristics that make them special in comparison to other individuals in social networks in terms of information diffusion. These special individuals are being generally called influentials. This study addresses the emergence of the user influence in the Twitter social network service. The purpose of this study is to find out how the influ-ence of individual user is being formed when observing the information diffu-sion as well as the social network on Twitter. This study was carried out by us-ing a literature review and a case study. The data set for this study was collect-ed from Twitter in April 2013 after the Boston Marathon bombing and related with it. The data consists over eight million tweets that were created or re-tweeted by over four million different users. As a result of this research it became clear that the information diffusion has its significant role to play in terms of user influence formation in Twitter. The followers are the main audience for the tweets sent by the user. When the followers are retweeting the tweets to their own followers this activity gener-ates a phenomenon called diffusion of information. If the user has a lot of fol-lowers or the followers are influentials themselves, then the diffusion of infor-mation more widely can be seen as a predictable event. If one single Twitter user can cause such chain reactions, then the user has more influence than his peers.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTwitter
dc.subject.othersosiaalinen verkosto
dc.subject.othervaikuttavuus
dc.subject.otherinformaation diffuusio
dc.titleInformaation diffuusion merkitys vaikuttavuuden muodostumiseen Twitterissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201607043460
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2016-07-04T07:55:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoTwitter
dc.subject.ysoinformaatio
dc.subject.ysodiffuusio
dc.subject.ysososiaaliset verkostot
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record