Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppäaho, Tanja
dc.contributor.authorMetsola, Jaakko
dc.date.accessioned2016-06-16T14:38:30Z
dc.date.available2016-06-16T14:38:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545006
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50387
dc.description.abstractPerheyritysten kansainvälistyminen on saanut vähän huomiota kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusalalla. Tämä laadullinen tapaustutkimus tarttuu tähän tutkimusaukkoon ja lähestyy teemaa jopa perheyritysten kansainvälistymistutkimuksessa itsessään suhteellisen vähälle huomiolle jääneiden näkökulmien kautta: prosessi, verkosto ja sosioemotionaalinen vauraus (socioemotional wealth, SEW). Tämä tutkimus tarjoaa vastauksia siihen, kuinka perheiden kontrolloimat pk-yritykset rakentavat kansainvälisiä verkostoja, minkälaisia ulkomaiset verkostosuhteet ovat ja missä määrin SEW selittää yritysten kansainvälistymistä. Jotta tutkimustavoitteilla olisi heijastuspintaa, tutkimusta varten tehtiin kattava kirjallisuuskatsaus keskittyen erityisesti perheyritysten omalaatuisuuden perustelemiseen, SEW-konseptin selittämiseen, verkostonäkökulman esittämiseen ja perheyritysten kansainvälistymistutkimusten nykytilan ja kontribuution kartoittamiseen. Tutkimukseen valittiin pk-perheyrityksiä, joilla on korkea perheomisteisuus ja -osallisuus yrityksissään ja jotka siten soveltuvat SEW:n analysoimiseen, joka viittaa perheyrityksessä saatuihin ei-taloudellisen vaurauden lähteisiin. Kokonaisuudessaan 10 suomalaista pk-perheyritystä haastateltiin ja aineistoa analysoitiin sisällönanalyysilla. Aineistosta tehtiin litterointien lisäksi tarkat haastattelukertomukset, yrityskuvaukset ja SEW-kuvaukset, jotka mahdollistivat hyvän ymmärryksen kansainvälisistä verkostoitumisprosesseista ja perheyritysten ominaispiirteistä. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan tehdä useita ehdotuksia. Ensiksi, perheiden kontrolloimien pk-yritysten kansainvälistymisprosessit voidaan määritellä perinteisen Uppsala-mallin ja INV-mallin väliin, sillä ne aloittavat kansainvälistymisen lähimarkkinoista mutta jatkuvasti kartoittavat mahdollisuuksia kaukaisemmissa paikoissa kansainvälistymisen vauhdittamiseksi ja laajentamiseksi. Toiseksi, nämä yritykset ovat riippuvaisia suhteiden rakentamiseen partnereihin, jotka paikkaavat yritysten rajallisia resursseja ja kyvykkyyksiä. Optimaalisella partnerilla on olemassa olevat verkostot ja kanavat, on luotettava, kokenut ja asiantunteva, sekä on samankaltainen koon, tuoteportfolion ja identiteetin osalta. Perheiden kontrolloimat pk-yritykset pyrkivät luomaan vahvoja, pitkäaikaisia ja luottamuksellisia siteitä ulkomaisiin partnereihin alusta lähtien, ja vahvistaakseen suhteiden hedelmällisyyttä, monet yritykset luovat suhteita toisiin ulkomaisiin perheyrityksiin. Tulosten pohjalta voidaan myös esittää, että aktiivinen lähestymistapa kansainvälistymisen edistämiseksi heijastuu aktiivisuuteen rakennettujen verkostosuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. SEW-näkökulmasta tulokset osoittavat, että korkea SEW voi toimia aktivoivana tekijänä, keinona ja lopputulemana, perheiden kontrolloimien pk-yritysten kansainvälistymisprosesseissa. Ulkomaisten verkostosuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä SEW voi olla ikään kuin liima, joka tuottaa vahvoja, vastavuoroisia suhteita perheiden kontrolloimien pk-yritysten ja ulkomaisten partnereiden, erityisesti toisten perheyritysten välillä.fi
dc.description.abstractFamily business (FB) internationalization has received scant attention in the field of international business research. This qualitative multiple-case study tackles the gap and, moreover, approaches the theme from relatively ignored perspectives in the field of FB internationalization itself: process, network, and socioemotional wealth (SEW). This study provides answers to how family-controlled SMEs build their international networks, what characterizes the foreign network relationships, and to what extent the SEW of the firms explains the way of internationalizing. To provide reflection points for these research goals, rigorous literature review was made focusing especially on justifying the distinctiveness of FBs, explaining SEW, presenting the network view, and scanning the current state of FB internationalization studies and their contribution. In order to effectively analyze the role of SEW, referring to the noneconomic aspects derived from the FB, family-controlled firms having high ownership and involvement in the business were chosen in the study. Total 10 case FBs from Finland were interviewed and the data was analyzed through content analysis method. In addition to transcriptions, detailed narratives of the interviews, firm descriptions, and SEW descriptions were made to enable good understanding of the international networking processes and FB-related characteristics. The results of the study have several implications. First, the internationalization process of family-controlled SMEs follows a pathway that can be situated between the traditional Uppsala model and INV-based model, as they start from nearby markets but continuously scan opportunities in farther locations to speed up the extent of internationalization. Second, these firms are dependent on building relationships with foreign partners that can fill the limited resources and capabilities of the firms. An optimal partner has existing networks and channels in the market, is trustworthy, experienced and knowledgeable, and is similar in terms of size, product portfolio and identity. Family-controlled SMEs seek to create strong, long-term and trustworthy ties to foreign partners from early on, and to strengthen the fertility of the relationships, many family-controlled SMEs create partnerships with other FBs in the foreign markets. The results of this study also suggest that active approach to going international reflects to activity in managing and developing the established network relationships. From the SEW perspective, high SEW can act as activating asset for family-controlled SMEs in their internationalization processes and not as a preventing factor; SEW can be both the means and the end for the internationalization of family-controlled SMEs. In managing and developing foreign network relationships, pursuing SEW can be like a glue that creates strong, reciprocal relationships between family-controlled SMEs and foreign, especially FB partners.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinternationalization process
dc.subject.othernetwork relationships
dc.subject.othersocioemotional wealth
dc.subject.otherfamily-controlled SMEs
dc.subject.otherfamily business
dc.subject.otherkansainvälistymisprosessi
dc.subject.otherverkostosuhteet
dc.subject.othersosioemotionaalinen vauraus
dc.subject.otherperheiden kontrolloimat pk-yritykset
dc.subject.otherperheyritys
dc.titleInternationalization of family-controlled SMEs from the process, network and socioemotional wealth perspectives
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606163144
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-06-16T14:38:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoperheyritykset
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysoverkostot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record