Show simple item record

dc.contributor.advisorKeijo Häkkinen
dc.contributor.advisorMoritz Schumann
dc.contributor.authorYli-Peltola, Kaisu
dc.date.accessioned2016-06-09T05:52:09Z
dc.date.available2016-06-09T05:52:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542939
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50216
dc.description.abstractYli-Peltola, Kaisu. 2016. Yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun krooniset adaptaa-tiot kestävyyssuorituskykyyn ja taloudellisuuteen: harjoittelu eri päivinä tai samassa har-joituksessa. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Valmennus- ja testausopin Pro gradu -tutkielma, 69 s. Yhdistetty kestävyys- ja voimaharjoittelu on yleisesti suuren mielenkiinnon kohteena, koska näiden molempien ominaisuuksien kehittäminen on tärkeää sekä kuntoilun että toimintakyvyn kuin myös kilpaurheilun kannalta. Ominaisuuksien yhtäaikainen harjoit-taminen voi tuottaa sekä positiivisia että negatiivisia harjoitusadaptaatioita suoritusky-kyyn. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia yhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoit-telun vaikutuksia kestävyyssuorituskykyyn ja taloudellisuuteen, kun näitä ominaisuuksia kuormitettiin samassa harjoituksessa (KV, VK) tai eri päivinä (K + V). Tutkimuksen 55 aikaisemmin harjoittelematonta ja tervettä miestä jaettiin kolmeen yh-distetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun ryhmään, jotka harjoittelivat molempia ominai-suuksia samassa harjoituksessa omalla suoritusjärjestyksellään (KV n=16;VK n=18) tai eri päivinä (K + V n=21) 24 viikon ajan. Kaikkien koehenkilöiden harjoitteluvolyymi oli samanlainen ja kestävyys- ja voimaharjoituksia suoritettiin viikossa 2 – 3 kertaa. Harjoi-tusadaptaatioita mitattiin harjoitusjakson alussa, puolessavälissä ja sen jälkeen laborato-rio-olosuhteissa. Maksimaalista kestävyyssuorituskykyä (VO2max, Wmax, testin loppuaika) ja pyöräilyn taloudellisuutta submaksimaalisten kuormien hapenkulutuksena (VO2) mi-tattiin suoralla maksimaalisella hapenottokykytestillä pyöräergometrilaitteella. Jalkojen maksimaalista voimaa ja lihasaktiivisuutta mitattiin dynaamisella horisontaalisella jalka-prässillä yhden toiston maksimin (1RM) protokollalla ja submaksimaalisessa voimakuor-mituksessa (50 % 1RM) pintaelektrodien (sEMG) avulla kerätyn vastus lateraliksen (VL) lihasaktiivisuutena. Kaikki ryhmät paransivat merkitsevästi pyöräergometritestin loppuaikaa (p < 0.001), maksimaalista työn määrää (Wmax) (p < 0.001) ja maksimaalista hapenottokykyä (VO2max) (p < 0.05 – p < 0.001) sekä jalkaprässin 1RM tulosta (p < 0.001) 24 viikon harjoittelun jälkeen. VO2max kasvoi loppumittauksissa 18 %:a ryhmällä K + V, joka oli merkitsevästi (p < 0.01) enemmän kuin muilla ryhmillä (KV ja VK 7 %). Ainoastaan ryhmän VK ha-penkulutus laski kuormilla 125 – 175W (5,2 – 7,4 %) ja ryhmien VK ja K + V välillä havaittiin tilastollista merkitsevyyttä lähestyvä muutos kuormalla 150W. Lihasaktiivi-suudessa (VL) ei havaittu suuria muutoksia, vain ryhmällä VK EMG arvot nousivat merkitsevästi väli- ja loppumittauksissa (p < 0.05). Tutkimuksen päälöydöksenä oli, että kaikki harjoitusmuodot toivat merkitseviä adaptaa-tioita kestävyyssuorituskykyyn ja maksimivoimaan, mutta eri päivinä tehtävällä harjoitte-lulla saatiin aikaan suurin muutos VO2max::ssa. Pyöräilyn taloudellisuus taas kehittyi ai-noastaan yhdistetyn harjoittelun suoritusjärjestyksellä voima + kestävyys (VK).fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkestävyyssuorituskyky
dc.subject.othertaloudellisuus
dc.subject.otheryhdistetty harjoittelu
dc.subject.othersuoritusjärjestys
dc.titleYhdistetyn kestävyys- ja voimaharjoittelun krooniset adaptaatiot kestävyyssuorituskykyyn ja taloudellisuuteen : harjoittelu eri päivinä tai samassa harjoituksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606092983
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValmennus- ja testausoppifi
dc.contributor.oppiaineScience in Sport Coaching and Fitness Testingen
dc.date.updated2016-06-09T05:52:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5013
dc.subject.ysokestävyysharjoittelu
dc.subject.ysovoimaharjoittelu
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysosuorituskyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record