Show simple item record

dc.contributor.advisorIlmanen, Kalervo
dc.contributor.authorMäkikokkila, Päivi
dc.date.accessioned2016-05-18T17:48:57Z
dc.date.available2016-05-18T17:48:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541710
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49838
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Mäkikokkila, Päivi 2016. ”Liikun enemmän kesällä, koska on paljon aikaa” Tutkimus yhden yläkoulun oppilaiden liikuntatottumuksista. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, pro gradu -tutkielma 56 s, 1 liitesivu. Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tutkinut yhden yhtenäiskoulun yläluokkien oppilaiden lii-kuntatottumuksia. Oppilaita pyydettiin kirjoittamaan aiheesta aine ja ne on analysoitu. Oppilai-ta pyydettiin kirjoittamaan muun muassa kuinka paljon he harrastavat liikuntaa päivittäin, mitä liikuntalajeja he harrastavat ja onko heidän liikuntatottumuksissaan eroja kesäloman ja koulun lukuvuoden välillä. Teoriataustana tässä työssä esittelen hieman murrosikää, perehdytään nuorten vapaa-aikaan, heidän liikuntasuhteeseensa, fyysiseen aktiivisuuteensa, nuorten liikuntasuosituksiin ja nuorten liikuntaympäristöihin. Oppilaiden aineita läpi lukiessani esiin nousi koululiikunnan vahva pa-nos nuorten liikuttajana, joten olen kirjoittanut myös koululiikunnasta yleensä. Tutkimusmenetelmänä käytin laadullista tutkimusmenetelmää ja narratiivista tutkimusotetta. Tutkimuksessa haluan nuorten oman äänen kuuluviin ja saada heidän omat kokemuksensa esil-le. Nuoret ovat kirjoittaneet omin sanoin omista liikuntatottumuksistaan kesän ja kouluvuoden aikana. Oppilaiden huoltajilta pyydettiin lupa tutkimukseen osallistumiseen, koska kyseessä ovat alaikäiset nuoret. Oppilaiden aineista kävi ilmi, että liikuntaa harrastetaan enemmän kesäloman aikana kuin kou-lun lukuvuoden aikana. Poikien ja tyttöjen vastauksissa oli eroja ja tytöt liikkuvat enemmän kouluvuoden aikana. Koska suurin osa aineiden kirjoittajista oli poikia, niin se selittää kesälo-malla liikkumisen suosion. Koulun ja läksyjen kuormittavuus vähensi kouluvuoden aikaista liikuntaa sekä pojilla että tytöillä. Harrastettujen liikuntalajien osalta oltiin samoilla linjolla valtakunnallisten tutkimusten kanssa. Erona oli, että tässä tutkimuksessa pojilla suosittuna lajina ilmennyt uinti ja tytöillä luistelu eivät olleet valtakunnallisissa tutkimuksissa neljän suosituimman liikuntalajin joukossa. Myös hyötyliikunta, josta oli monissa aineissa mainintaa, ei esiinny valtakunnallisissa tutkimuksissa. Myös liikuntaan käytetyn ajan suhteen tämä tutkimus poikkesi valtakunnallisista tutkimuksis-ta. Tähän vastanneet nuoret liikkuvat omien sanojensa mukaan erittäin paljon ja monella tulee vähintäänkin tunti liikuntaa päivässä täyteen. Tässä voi pohtia, kuinka rehellisesti oppilaat ovat vastanneet vai sattuvatko vain tämän koulun oppilaat olemaan aktiivisempia liikunnan suhteen. Ohjatun ja omatoimisen liikunnan osalta tyttöjen ja poikien omat kertomukset olivat samassa linjassa kansallisten tutkimusten kanssa. Tytöt liikkuvat omatoimisesti mieluiten yksin kun taas pojilla omatoiminen liikunta tapahtuu kaveriporukassa. Sekä tytöissä ja että pojissa on myös sellaisia, jotka harrastavat liikuntaa ohjatusti urheiluseurassa. Tässä tutkimuksessa koululiikun-ta on suurin yksittäinen ohjatun liikunnan muoto. Avainsanat: murrosikä, vapaa-aika, liikuntasuhde, fyysinen aktiivisuus, liikuntasuositukset ja koululiikuntafi
dc.description.abstractABSTRACT Päivi Mäkikokkila 2016. ”I do more sport during the summer because I have more time” A research of one upper comprehensive school pupils’ physical activity habits. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master's thesis in Sports pedagogy, 56 pages, 1 ap-pendice. This Master’s Thesis studies upper comprehensive school pupils’ physical activity habits in one Finnish comprehensive school. The pupils were asked to write an essay about the topic and those essays were analyzed. The pupils were asked to write, for example, how much they ex-ercise daily, what kind of exercise they do, and if there is a difference in their physical activity during the summer holidays and school year. The theory background discusses puberty, leisure time of the young, their attitude to physical activity, their activity in general, physical activity recommendations for the young and exer-cise surroundings. The pupils wrote a lot about physical education and its big role in school, and thus this aspect is also dealt with in the theory background. A qualitative research method and narrative approach were used in this research. The focus is in the young people’s attitudes, opinions and experiences. They wrote in their own words about their physical activity habits during the summer and school year. The pupils’ parents were asked a permission for their children to participate in the study, because the pupils were underage. It came out in the essays that pupils do physical activities more during summer than the school year. There were differences among the answers between boys and girls. It turned out that girls do physical activities more during the school year. However, as there were more boys involved in the study, the final results show that pupils are in general more active in summer. The school and homework cut down pupils’ physical activity during the school year among both boys and girls. This research shows identical results with national studies when it comes to different physical activities among the young. In this research, however, boys mentioned swimming and girls skating as popular sports, which were not ranked in the group of most popular sports in the national studies. Likewise, everyday activity was not mentioned in national studies, whereas in this study it was mentioned in several essays. Compared with the national studies, there is one difference in this study, when it comes to time consumed in physical activities. Many pupils wrote that they do sport at least one hour per day or more. Whether the pupils answered honestly or they really are very active, has to be taken into consideration. When comparing organized and independent physical activities between this study and na-tional studies, the results were corresponding. Girls do sport more independently by them-selves, whereas boys do sport in groups with their friends. There are also both boys and girls in this study who do sport in clubs or organizations. The physical education lessons in school comprises the biggest part of the organized physical activity in this study. Key words: puberty, leisure time, attitude for physical activity, physical activity, physical ac-tivity recommendations and physical education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermurrosikä
dc.subject.othervapaa-aika
dc.subject.otherliikuntasuhde
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherliikuntasuositukset
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.title"Liikun enemmän kesällä, koska on paljon aikaa." : tutkimus yhden yläkoulun oppilaiden liikuntatottumuksista
dc.title.alternativeTutkimus yhden yläkoulun oppilaiden liikuntatottumuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605182610
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-18T17:48:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomurrosikä
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokoululiikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record