Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppäaho Tanja
dc.contributor.authorKorhonen, Satu
dc.date.accessioned2016-05-12T12:33:31Z
dc.date.available2016-05-12T12:33:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1534109
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49750
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoitus oli lisätä ymmärrystä ja tietoa merkityksellistämisen prosesseista matkalla kansainväliseen yrittäjyyteen sekä kansainvälisen yrittäjyysidentiteetin muodostumisesta. Teoreettinen ymmärrys kansainvälisestä yrittäjyydestä on edelleen vajaata ja epätasapainossa kansainvälistymis- ja yrittäjyysteorioiden kesken. Tarve painottaa vahvemmin yrittäjyyttä, yrittäjyysorientaatiota sekä saada perustavanlaatuista tietoa yksilön identiteettiprosesseista kansainvälisessä yrittäjyydessä olivat lähtökohtaisia syitä tälle tutkimukselle. Teoreettinen viitekehys muodostui monitieteellisestä käsitteistöstä ja teoriakentästä yrittäjyyden, kansainvälisen liiketalouden, sosiaalipsykologian, organisaatiokäyttäytymisen sekä narratiivisuuden tutkimuksesta. Avainteorioita ovat mm. (narratiivisen) identiteetin rakentuminen, kokemusten merkityksellistämisen prosessi sekä kansainvälinen yrittäjyysorientaatio. Tutkittavien ilmiöiden takia tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen narratiivinen menetelmä. Empiirinen data kerättiin haastattelemalla neljää kansainvälistä yrittäjää syväluotaavan narratiivisen, strukturoimattoman haastattelun keinoin. Analysoimalla ja tulkitsemalla yrittäjien narratiiveja, etsittiin ymmärrystä siihen, mitä on kansainvälinen yrittäjyys; miten ja miksi ammatinharjoittavasta tulee kansainvälinen yrittäjä; sekä minkälaisia identiteettejä muodostuu matkalla kansainväliseen yrittäjyyteen. Tuloksien mukaan kansainväliset yrittäjät muodostavat kansainvälisen yrittäjäidentiteetin merkityksellistämällä tapahtumia, kokemuksia ja aiempaa tietoa, ja se muovautuu jatkuvassa, kehittyvässä ”neuvottelussa” ulkoisen maailman kanssa. Suurin osa kansainvälisen yrittäjyyden syistä on alun perin ”sisäisen työntövoiman” ja ”ulkoisen vetovoiman” aikaansaamia. Syyt heijastavat yrittäjyys- sekä kansainvälisyysidentiteetin dimensioita. Itse-reflektointi sekä aktiivinen ja dynaaminen vuorovaikutus ympäristön kanssa heijastavat kansainvälisen yrittäjyysidentiteetin muodostumisen kehystä. Tutkimuksen yrittäjyysnarratiivit muodostavat neljä eri kansainvälisen yrittäjyyden identiteettiä: Löytöretkeilijä, Pioneeri, Syntyperäinen ja Hakeutuja. Tuloksien valossa kansainvälinen yrittäjyys ei ole vain yrittäjän strategista päätöksentekoa tai yrityksen kansainvälistämistä uusille markkinoille, vaan se on pidempiaikainen kansainvälisen yrittäjäidentiteetin muodostava prosessi. Prosessissa identiteetti rakentuu pohdinnalle sosiaalisen ja yksilöllisten ulottuvuuksien välillä, korostaen yksilön tahtoa ja mieltymyksiä sekä aiempaa kokemusta. Kansainväliseksi yrittäjäksi tulemisessa merkittävää näyttää olevan on itsenäinen toiminta ja päätöksenteko, jotka arvioidaan suhteessa tilannekohtaiseen ympäristöön.fi
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis was to understand sense-making processes behind the paths of becoming an international entrepreneur and international entrepreneurial identity construction. The theoretical understanding of international entrepreneurship has remained rather incomplete and it seems that the research domain would benefit of a stronger emphasis placed on the perspective of entrepreneurship and entrepreneurial orientation. Additionally, more profound understanding of the process-like identity construction of international entrepreneurship of individuals, rather than organizations, is needed. Such gaps in the research domain served as the preliminary reasons for this thesis to be conducted. The theoretical groundings for this research was constructed based on a multidisciplinary framework combining theory and concepts from research literature on entrepreneurship and international business, social psychology, organizational behavior theories as well as narrative research. Key theories include the (narrative) identity construction, process of sense-making and international entrepreneurial orientation. Studying identity construction and sense-making processes of international entrepreneurs was justifiably done as a qualitative narrative research and the empirical data collected through in-depth narrative, non-directive, inquiry. Four international entrepreneurs were interviewed in order to seek deeper knowledge of what is international entrepreneurship, why and how does a former professional become an international entrepreneur and what kind of identities are constructed throughout the journey as they make sense of their experiences. Their narratives were interpreted based on the analysis of narratives and thematic analysis. The findings suggest that international entrepreneurs construct the international entrepreneurial identity by making sense of the experience and former knowledge, negotiated in an ongoing and evolving manner in interaction with the external world. Much of the reasoning of international entrepreneurship is primarily based on internal push and external pull factors which reflect entrepreneurial and international identity dimensions. Self-reflection as well as active and dynamic engagement with the surroundings reflect dimensions building up the frame for constructing the international entrepreneurial identity. The narratives reflected four types of international entrepreneurial identities: the Explorer, the Pioneer, the Native and the Seeker. The findings suggest that international entrepreneurship is not only about an entrepreneur strategically taking one’s business into new markets and internationalization process, but it actually reflects a lengthier process forming the international entrepreneurial identity. The identity construction process takes “tours” into the social and individual aspects, emphasizing personal preferences of action. Meaningful in becoming an international entrepreneur are the actions and decisions one makes individually, which are then validated based on the environmental and circumstantial surroundings.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherInternational entrepreneurship
dc.subject.otherinternational entrepreneurial orientation
dc.subject.othernarrative identity
dc.subject.otherinternational entrepreneurial identity
dc.subject.othersense-making of experiences
dc.subject.othernarrative research
dc.titleConstructing the international entrepreneurial identity : a study of international entrepreneurship sense-making narratives
dc.title.alternativeStudy of international entrepreneurship sense-making narratives
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605122523
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.date.updated2016-05-12T12:33:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysokansainvälisyys
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record