Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.advisorMoilanen, Pentti
dc.contributor.authorAho-Pynttäri, Hanna
dc.date.accessioned2016-04-21T14:21:08Z
dc.date.available2016-04-21T14:21:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1526042
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49393
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajien kertomuksia merkittäviksi kokemistaan ammatilliseen kasvuun johtaneista tilanteista eli situaatioista ja pyritään tulkitsemaan niiden kautta syntyneitä opettajuuden oivalluksia. Lisäksi selvitetään, mitkä tekijät yksilön ympäristösuhteessa sekä toimintaympäristössä tukevat luokanopettajien ammatillista kasvua. Tilannekuvaksia tarkastelemalla pyritään myös hahmottamaan luokanopettajien asiantuntijuuden kehittymisen laatua. Luokanopettajien kertomuksista nousseita merkityksiä tarkastellaan alan aiempien tutkimusten, tutkijan tulkintojen ja vastaajien taustatietojen valossa. Merkittävimpiä taustatietoja ovat vastaajien kuvaamat työyhteisöt toimintaympäristöinä sekä vastaajien rooli niissä, joka kuvaa tässä tutkimuksessa vastaajien ympäristösuhdetta. Tutkimus on toteutettu laadullisena fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan ja narratiivisen menetelmän avulla. Tutkimuksen aineiston muodostavat luokanopettajien (n=22) kirjalliset kertomukset oman ammatillisen kasvunsa kannalta merkittävistä tilanteista (n=44) sekä tutkittavien taustoja kartoittavat lisäkysymykset. Tutkittavien taustatiedoissa on paljon varianssia. Taustatiedot tarjoavat melko laajaa kuvaa opettajan työstä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ja eripituisia aikoja työelämässä olleiden opettajien välityksellä. Aineiston analyysissä on pyritty ymmärtämään ja tulkitsemaan vastaajien antamia merkityksiä ja tätä kautta tavoittamaan opettajien syvempiä kokemuksia, sekä muodostamaan synteesiä merkitysten kautta esiin nousseista teemoista. Tutkimuksen teoriaosan muodostavat opettajan ammatillisen kasvun tarkastelu sekä elinikäisen että situationaalisen oppimisen näkökulmista ja luokanopettajien ympäristösuhteen sekä toimintaympäristöjen merkitysten tarkastelu osana ammatillista kasvua. Lisäksi teoriaosassa esitellään asiantuntijuuden kehittymisen malli. Aineisto koostuu opettajien oivalluksista hyvän opettajuuden ominaisuuksista ja erilaisista tavoista olla persoonallisesti hyvä luokanopettaja ja asiantuntija. Merkittävimpiä opettajan ammatillisessa kasvussa ovat vastaantulevien tilanteiden sattumanvaraisuus ja ennalta-arvaamattomuus. Merkittäviä ovat myös ne ominaisuudet yksilöissä ja toimintaympäristöissä, jotka toimivat tilanteissa opettajan ammatillista kasvua mahdollistavina ja tukevina tekijöinä. Tutkimuksen avulla lukija voi tavoittaa opettajuuden olemusta eri tavoin tulkittuna ja laajentaa ymmärrystään siitä, miten monin eri tavoin opettajan työtä voidaan toteuttaa sen ytimen ollessa sidottuna opettajan persoonaan. Tutkimukseni on hyödyllinen kaikille opettajille, opettajien esimiehille ja opettajankouluttajille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa luokanopettajien ammatillisen kasvun tukemiseen sen eri vaiheissa. Tutkimuksestani hyötyvät myös ne aloittelevat opettajat, jotka pohtivat, mitä tuleva työ saattaa tuoda tullessaan. Opettajan työhön kohdistuu jatkuvat kehittämisen paineet yhteiskunnan muuttuessa. Myös tämän vuoksi tutkimukseni on ajankohtainen ja tärkeä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherammatillinen kasvu
dc.subject.otheropettajuus
dc.subject.othermerkittävä oppimiskokemus
dc.subject.otherympäristösuh-de
dc.subject.othertoimintaympäristö
dc.subject.otherilmapiiri
dc.subject.otherpersoona
dc.titleAmmatillisen kasvun kannalta merkittäviksi koetut tilanteet luokanopettajien kertomuksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604212291
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-04-21T14:21:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppimiskokemukset
dc.subject.ysotoimintaympäristö
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.subject.ysopersoona
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record