Show simple item record

dc.contributor.advisorHeikinaro-Johansson, Pilvikki
dc.contributor.advisorLyyra, Nelli
dc.contributor.authorRintala, Tuomas
dc.contributor.authorKuismanen, Pauli
dc.date.accessioned2016-04-18T11:01:53Z
dc.date.available2016-04-18T11:01:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1526163
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49359
dc.description.abstractTutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, miten erilaiset oppilasryhmät vaikuttavat opettajan toimintaan ja eroaako opettajan toiminta hetero- ja homogeenisen ryhmän välillä. Tutkimme opettajan toimintaa kolmen pääkohdan pohjalta, joita olivat organisointi, instruktio, vuorovaikutus. Tämän lisäksi teimme havaintoja tunnin yleisilmeestä. Aineistona tutkimuksessa käytettiin kahdeksaa videoitua liikuntatuntia, jotka olivat yläkoulun poikien palloilutunteja. Yksi opettaja piti saman aiheen tunnin kahdelle erityyppiselle ryhmälle, joista toinen oli taidoiltaan heterogeeninen ja toinen homogeeninen. Tarkastelimme videoilta opettajan käyttämiä opetusmenetelmiä, sekä tunnin aloitus- ja lopetushetkiä ja keinoja, joilla opettaja muodosti ryhmät. Kirjasimme ylös instruktion antotilanteita niiden keston ja sisällön suhteen, sekä opettajan esittämiä kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia. Tarkastelimme myös erityisiä vuorovaikutustilanteita opettajan ja oppilaiden välillä. Palautteenannon tarkastelemiseen käytimme luokittelujärjestelmää, jossa palaute on luokiteltu laadun, sisällön ja kohteen mukaan. Lisäksi pyrimme tarkastelemaan tunnin yleistä ilmettä ja sujuvuutta. Tuntien rakenteet noudattivat keskenään hyvin samankaltaista kaavaa. Erityisesti samankaltaisia olivat saman lajin tunnit. Kaikilla tunneilla pelille oli varattu suurin osa koko tunnin ajasta. Opettajien toiminta eri ryhmien tunneilla ei eronnut merkittävästi organisoinnin ja tunnin yleisilmeen osalta. Suurimmat erot syntyivät instruktion ja vuorovaikutuksen kohdalla. Opettajat antoivat enemmän ohjaavia kommentteja heterogeenisille ryhmille kuin homogeenisille ryhmille. Opettajat kyselivät myös enemmän kysymyksiä heterogeenisiltä ryhmiltä tuntien aikana. Kaikki opettajat olivat aktiivisempia heterogeenisten oppilasryhmien tunneilla. Tutkimuksemme haastaa liikunnanopettajia huomioimaan erityyppisten oppilaiden ja oppilasryhmien erityistarpeita. Saamamme tulokset haastavat pohtimaan voisiko liikunnanopettajien koulutus valmistaa paremmin tulevia liikunnanopettajia eriyttämään opetusta ja huomioimaan erilaisten ryhmien tarpeet. Inkluusion lisääntyessä eriyttämisen tarve opetuksessa kasvaa jatkuvasti.fi
dc.description.abstractThe purpose of our research was to investigate how different class affect the teachers teaching behavior and are there any differences in the teacher behavior when the teacher is teaching a heterogeneous or a homogeneous group of students. We studied the teachers behavior from four different aspects which were: organizing, instruction, interaction and the general atmosphere of the lesson. The research material consisted of eight videotaped PE lessons which were all middle school boys ball game lessons. Each teacher held the same type of lesson for two different types of student groups. The other groups sport skills were heterogeneous and the other groups were homogeneous. We observed the teachers beginnings and the endings of the lessons. We registered the teachers’ teaching methods and different ways that the teachers formed different groups in the lessons. We also examined the teachers instruction behaviour and especially the meanings and the durations of the instructions. We counted questions that the teachers asked from the students and the answers to them. We registered special or meaningful interactions between the teachers and the student. To examine the feedback that the teachers gave to the students we used an instrument in which we marked the quantity and the quality of the feedback. We also examined the general atmosphere and the fluency of the lesson. Structures of ball game lessons were very much alike. Particularly similar were classes where the content of the lesson was the same ball game, either basketball or volleyball. In every lesson most of the time was used for playing. Teachers organizing behavior and general class climate did not differ in heterogeneous and homogeneous groups. Some differences were found in teacher instruction and teacher-student interaction. Teachers gave more instructions to heterogeneous groups than to homogeneous groups. Teachers also asked more questions from heterogeneous groups. Our study is setting a challenge to physical education teachers to pay more attention to special needs of students and student groups. Our results makes us pay attention on the education of physical education teachers. The future physical education teachers should learn better to differentiate their teaching and to pay more attention to different needs of different groups. As inclusion of students is increasing, also the need of differentiating increases continuously.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherVuorovaikutus
dc.subject.otherinstruktio
dc.subject.otherorganisointi
dc.subject.otherheterogeeninen
dc.subject.otherhomogeeninen
dc.titleOppilasryhmän vaikutus opettajan toimintaan yläkoulun poikien palloilutunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604182232
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-04-18T11:01:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoryhmät
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoorganisointi
dc.subject.ysoheterogeenisuus
dc.subject.ysohomogeenisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record