Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorRonkainen, Jere
dc.contributor.authorTuisku, Rosa-Maria
dc.date.accessioned2016-04-11T18:08:32Z
dc.date.available2016-04-11T18:08:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1526036
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49301
dc.description.abstractRonkainen, Jere & Tuisku, Rosa-Maria. 2016. Kilpailun yhteys motivaatioilmaston ja tavoiteorientaation kokemiseen urheilu- ja ei-urheiluluokkalaisilla. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yli-opisto. Kasvatustieteiden laitos. 65 sivua ja 2 liitettä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yläkouluikäisten urheiluluokkalaisten suhtautuminen kilpailuun eroaa ei-urheiluluokkalaisten kokemuksista koululiikunta-tunneilla. Tutkimme liikuntatuntien motivaatioilmastoa ja tavoiteorientaatiota suhteessa kilpailullisuuteen. Selvitimme myös sukupuolten välisiä eroja kilpailullisuuden ja motivaatioilmaston kokemisessa sekä tavoiteorientaatiossa. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella neljästä eri yläkoulusta kahdesta eri kaupungista vuoden 2015 aikana. Lopullisesta vastaajajoukosta (N=312) urheiluluokkalaisia oli 218 (poikia 119 ja tyttöjä 99). Ei-urheiluluokkalaisia vastaajista oli 94 (poikia 63 ja tyttöjä 31). Mittareina käytimme A 2 x 2 Achievement Goals Questionnaire for Sport –mittaria (Conroy, Elliot & Hofer 2003), Soinin (2006) väitöskirjan koululiikunnan motivaatioilmastomittaria sekä Salopellon ja Sarkkisen (2014) pro gradu –tutkielmaan pohjautuvaa kilpailullisuusmittaria. Tuloksista kävi ilmi, että urheiluluokkalaiset kokivat kilpailun keskimäärin miellyttävämpänä kuin ei-urheiluluokkalaiset. Erittäin kilpailulliset urheiluluokkalaiset kokivat autonomiaa lukuun ottamatta kaikki motivaatioilmastomuuttujat sekä tavoiteorientaation ulottuvuudet korkeammiksi kuin muut ryhmät. Sukupuolten välisistä eroista kävi ilmi, että urheiluluokkalaiset pojat olivat minäorientoituneempia ja kokivat motivaatioilmaston minäsuuntautuneempana kuin kaikki muut ryhmät. Sekä urheiluluokkalaiset tytöt että pojat olivat tehtäväorientoituneempia kuin ei-urheiluluokkalaiset oppilaat. Ei-urheiluluokkalaisten tyttöjen ja poikien väliltä ei kuitenkaan löytynyt eroja minäorientaation osalta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suuri osa oppilaista kokee kilpailun käytön liikuntatunneilla hyväksyttävänä, mutta opettajan vastuulla on huolehtia kilpailun järjestämisestä siten, että se tukee tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkilpailu
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.othermotivaatioilmasto
dc.subject.othertavoiteorientaatio
dc.subject.otherurheiluluokka
dc.titleKilpailun yhteys motivaatioilmaston ja tavoiteorientaation kokemiseen urheilu- ja ei-urheiluluokkalaisilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604112045
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-04-11T18:08:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokilpailu
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomotivaatioilmasto
dc.subject.ysotavoiteorientaatio
dc.subject.ysoliikuntaluokat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record