Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorKukkonen, Tomi
dc.contributor.authorLaherto, Lauri
dc.date.accessioned2015-10-08T09:05:55Z
dc.date.available2015-10-08T09:05:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497254
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47278
dc.description.abstractKukkonen, T. & Laherto, L. 2015. Perhetekijöiden yhteys yläkoululaisten liikunta-aktiivisuuteen ja urheiluseuraharrastamiseen. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 66 s., 2 liitettä. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, miten perhetekijät ovat yhteydessä yläkouluikäisten nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja urheiluseuraharrastamiseen. Tutkimme vanhempien vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden, kehon painoindeksin (BMI), koulutustaustan, perheen tulotason sekä sisaruksien lukumäärän yhteyksiä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja urheiluseura-harrastamiseen. Tutkimuksemme on osa LIKES–tutkimuskeskuksen Liikkuva koulu -tutkimusta. Käyttämämme aineisto kerättiin kyselylomakkeilla syksyllä 2010. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat kolmen eri suomalaisen yläkoulun oppilaat, joista kaksi oli mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa ja yksi ei. Tutkittavia oppilaita oli yhteensä 95, joista 52 oli tyttöjä ja 43 poikia. Kyselyyn vastanneita vanhempia oli yhteensä 185, joista äitejä oli 94 ja isiä 91. Aineiston analysoinnissa käytimme IBM SPSS-statistics 20 -ohjelmaa. Perhetekijöiden yhteyksiä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimen ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Yhteyksiä urheiluseuraharrastamiseen tutkittiin khiin neliö -testillä. Tuloksista selvisi, ettei vanhempien kehon painoindeksi tai perheessä olevien sisaruksien lukumäärä olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yläkoululaisten fyysiseen aktiivisuuteen tai urheiluseuraharrastamiseen. Isien fyysisellä aktiivisuudella sen sijaan havaittiin olevan yhteys yläkoululaisten fyysiseen aktiivisuuteen. Vanhempien koulutustausta oli erityisesti yhteydessä poikien fyysiseen aktiivisuuteen siten, että korkeammin koulutettujen äitien pojat liikkuivat eniten. Tyttöjen kohdalla samaa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei löytynyt. Vanhempien koulutustausta ei myöskään ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yläkoululaisten urheiluseuraharrastamiseen. Perheen tulojen havaitsimme olevan yhteydessä seitsemäsluokkalaisten fyysiseen aktiivisuuteen. Tulot eivät kuitenkaan olleet yhteydessä nuorten urheiluseuraharrastamiseen. Huolimatta siitä, etteivät tutkimuksessa havaitut erot kaikilta osin olleet tilastollisesti merkitseviä, saadut tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimuslöydöksiä siitä, että vanhempien koulutustaustalla ja perheen tulotasolla on yhteyksiä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Vanhempien fyysisen aktiivisuuden yhteys nuorten fyysiseen aktiivisuuteen jäi tässä tutkimuksessa heikoksi, kuten monissa aikaisemmissakin tutkimuksissa. Vanhempien omaa fyysistä aktiivisuutta tärkeämpää onkin todennäköisesti se, miten he tukevat ja kannustavat nuorta liikuntaharrastusten pariin. Jatkossa haluaisimme tutkia tarkemmin vanhempien harrastustaustojen yhteyksiä yläkoululaisten liikunta-aktiivisuuteen ja erityisesti urheiluseuraharrastamiseen.fi
dc.description.abstractKukkonen, T. & Laherto, L. 2015. Family factors relation to adolescents’ physical activity and organized sports. Department of Physical Education, University of Jyväskylä, Master´s thesis, 66 pp., 2 appendicies. The purpose of this study was to explore how family factors impact to adolescents’ physical activity and organized sports. We investigated parents’ leisure-time time physical activity, body mass index (BMI), educational background, family income and the number of siblings’ relations to adolescents’ physical activity and organized sports. This study is a part of LIKES–research center´s School on the Move -research project. Our study´s data was accumulated with questionnaire in autumn 2010. Target group of this research was three different Finnish secondary school students. Two out of three schools were in School on the Move -research project and one did not. There were 95 participants in this study of which 52 were girls and 43 were boys. 185 parents answered to enquiry of which 94 were mothers and 91 were fathers. Data was analyzed with IBM SPSS-statistics 20 -program. Family factor impacts to adolescents’ physical activity were investigated with Pearson´s cor-relation matrix and one-way analysis of variance. Relation to organized sports was explored with chi square -test. The findings showed that parents BMI or the number of the siblings was not related to adolescents’ physical activity or organized sports. Fathers’ physical activity was discovered to have relation to adolescents’ physical activity. Parents’ education background was discovered to be related to boys’ physical activity. Further exploring showed that mothers’ educational background was related to boys’ physical activity: higher educated mothers had the most active sons. Educational background did not have same relation to girls’ physical activity or adoles-cents’ organized sports. Family incomes were discovered to be related to 7th graders physical activity but it was not related to adolescents’ organized sports. The present study confirms previous studies that parents´ educational background and family incomes have relations to adolescents’ physical activity. Correlation between parents’ and adolescents’ physical activity were weak like in many previously conducted studies. Parents’ physical activity is most likely more associated to children’s than adolescents’ physical activity. In the future we would like to explore more specific how parents’ sports background is associated to adolescents’ physical activity and especially to organized sports.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.othersisarukset
dc.subject.otherurheiluseuraharrastaminen
dc.titlePerhetekijöiden yhteys yläkoululaisten liikunta-aktiivisuuteen ja urheiluseuraharrastamiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510083333
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-10-08T09:05:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysosisarukset
dc.subject.ysourheiluseurat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record