Show simple item record

dc.contributor.advisorVuorisalo, Mari.
dc.contributor.authorPalojärvi, Anu
dc.date.accessioned2015-07-01T09:05:18Z
dc.date.available2015-07-01T09:05:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1477009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46447
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin eräässä päiväkodissa opettajaparityöskentelynä toteutettua uudenlaista kaksikielistä toimintaa, josta tutkimuspäiväkodissa käytettiin nimitystä kie- lipajatoiminta. Tutkimuskysymyksinä oli miten kyseistä kielipajatoimintaa suunnitel- laan ja toteutetaan sekä millaisia näkemyksiä opettajapareilla on kielipajatoiminnasta. Tutkimuskysymyksiä tarkennettiin ja rajattiin alakysymysten avulla. Esimerkiksi opet- tajaparien näkemyksiä tarkasteltaessa keskityttiin selvittämään varhaiskasvattajien nä- kemyksiä toiminnan hyödyistä ja haitoista sekä toiminnassa tärkeistä asioista. Aineisto kerättiin äänittämällä opettajaparien suunnittelutapaamisia, havainnoimalla kielipaja- tuokioita sekä haastattelemalla opettajapareja. Havainnoinnit toteutettiin ulkopuolisen havainnoijan roolissa ja haastattelut parihaastatteluina teemahaastattelun periaatteita hyödyntäen. Aineisto analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksessa havaittiin, että opettajaparit suunnittelivat kielipajatoimintaa monipuoli- sesti. Opettajaparit suunnittelivat muun muassa toiminnan sisältöjä, rakennetta, kielten käyttöä, työnjakoa ja pedagogisia periaatteita ja tavoitteita. Kielipajatoiminnan toteutuk- sessa opettajaparit hyödynsivät useita erilaisia toiminta- ja yhteistyötapoja yhden tuoki- on aikana. Eri opettajaparit myös toteuttivat toimintaa eri tavoin. Parien välillä oli eroja esimerkiksi työnjaossa sekä kielellisten roolien jakamisessa. Opettajaparit itse pitivät toimintaa monin tavoin hyödyllisenä. Opettajaparit toivat esiin parityöskentelyyn, toi- minnan kaksikielisyyteen ja muihin asioihin liittyviä hyötyjä. Haittoja toiminnalla koet- tiin olevan hyvin vähän. Opettajaparit pitivät toiminnan onnistumisen kannalta tärkeänä muun muassa opettajaparin yhteistyön sujumista ja hyvää vuorovaikutusta, riittävää suunnittelu- ja valmisteluaikaa, sopivaa pienryhmän kokoa ja rakennetta sekä sopivan kokoista ja rauhallista tilaa. Lisäksi tärkeänä pidetyt asiat näkyvät myös tavoitteissa, jotka kielipajatoiminnassa liittyivät kieleen tutustumiseen ja sen oppimiseen, yhteisölli- syyden rakentamiseen ja toisiin tutustumiseen sekä sisältökohtaisiin ja pedagogisiin tavoitteisiin. Tutkimus toimii tapausesimerkkinä siitä, millä tavalla opettajaparityöskentelyä voidaan suunnitella ja toteuttaa kaksikielisessä opetuksessa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tutki- mus tuo esiin varhaiskasvattajien omaa näkökulmaa toimintaan. Vaikka tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä toisiin konteksteihin, niistä voi olla hyötyä kaksikielisen toi- minnan tai opettajaparityöskentelyn aloittamista harkitseville päiväkodeille. Jatkossa tarvitaan laajempaa tutkimusta sekä opettajaparityöskentelystä että kaksikielisestä ope- tuksesta varhaiskasvatuksessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherOpettajaparityöskentely
dc.subject.otherkaksikielinen opetus
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.subject.otherkaksikielinen pedagogiikka
dc.subject.othersamanaikaisopetus
dc.subject.otherco-teaching
dc.subject.otherbilingual education
dc.subject.otherearly childhood education
dc.titleOpettajaparityöskentely päiväkodin kaksikielisessä opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201507012488
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2015-07-01T09:05:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoparityöskentely
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokielikylpy
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysosamanaikaisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record