Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Pentti.
dc.contributor.authorIkonen, Tuomas
dc.contributor.authorKukila, Jarkko
dc.date.accessioned2015-06-03T09:50:54Z
dc.date.available2015-06-03T09:50:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1475064
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46184
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Ikonen, Tuomas & Kukila, Jarkko. 2015. Teknistä työtä opettavien naisten kokemuksia ja käsityksiä käsityön sukupuolittuneisuudesta ja stereotypioista. Kasvatustieteen pro-gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa käsityön sukupuolittuneisuutta ja stereotypioita teknistä työtä opettavien naisopettajien kokemusten ja käsitysten kautta. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, kohtaavatko naisopettajat sukupuolistereotypioita ja ennakkoluuloja työssään tai työtä hakiessaan, millaisia nämä stereotypiat ja ennakkoluulot ovat ja miten ne ilmenevät. Aiheen tutkiminen antaa tärkeää tietoa yhteiskunnan sukupuolittuneista rakenteista ja niitä ylläpitävistä tekijöistä. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkittaviksi valittiin kaksitoista teknistä työtä peruskoulussa opettavaa naisopettajaa. Tutkimuksen analyysimenetelmäksi valittiin teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Aineiston analyysissä aineisto litteroitiin kirjalliseen muotoon, jonka jälkeen se teemoiteltiin ja näihin teemoihin muodostettiin teoriaan sopivia alakategorioita, joihin tutkittavien vastaukset jaoteltiin. Teknisen työn naisopettajat kokivat omana peruskouluaikanaan käsityön valinnan tapahtuvan itsestään selvästi sukupuolen mukaan. He tunnistivat teknisen työn laajalti miehiseksi alaksi. Käsityötä pidettiin edelleen jokseenkin sukupuolittuneena oppiaineena ja käsityön valinnan pakollisuuden katsottiin pitävän yllä tätä sukupuolittuneisuutta. Tutkittavat tunnistivat vain vähän sukupuoleensa kohdistuneita sukupuolistereotypioita ja ennakkoluuloja. Kouluhenkilöstön taholta näitä negatiivisia asenteita ei ilmennyt, mutta oppilaiden ja koulun ulkopuolisten tahojen osalta hieman enemmän. Negatiiviset stereotypiat liittyivät naisten ammattitaidon kyseenalaistamiseen teknisessä työssä. Suurin osa tutkittavista tunnisti työnhaun tilanteista jonkinlaisia sukupuolistereotypioita, mutta vain pienellä osalla heistä ne miellettiin negatiivisiksi. Tutkittavat pitivät teknisen työn ja naiseuden yhdistelmää työnhaun kannalta positiivisena asiana ja kokivat sukupuolistereotyyppisten asenteiden kuuluvan menneisyyteen. Tutkimustulokset paljastavat, että sukupuolistereotypioita esiintyy käsityössä vielä jonkin verran, mutta vähemmän kuin tutkittavien omina peruskouluaikoina.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (131 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersukupuoliroolit
dc.subject.othersukupuolistereotypiat
dc.subject.otherkäsityö
dc.subject.othertekninen työ
dc.subject.othersukupuolittunut käsityö
dc.titleTeknistä työtä opettavien naisten kokemuksia ja käsityksiä käsityön sukupuolittuneisuudesta ja stereotypioista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506032172
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-06-03T09:50:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosukupuoliroolit
dc.subject.ysostereotypiat
dc.subject.ysoennakkoluulot
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysoteknologiakasvatus
dc.subject.ysokäsityö
dc.subject.ysotekninen työ
dc.subject.ysosukupuolittuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record