Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorNiemi, Paula
dc.contributor.authorVihersaari, Juuli
dc.date.accessioned2015-05-19T11:39:30Z
dc.date.available2015-05-19T11:39:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1474816
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45942
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Niemi, Paula. & Vihersaari, Juuli. 2015. ”Onko lasten kömpelyys ylisuojelevien vanhempien vika?” Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, 82s., 2 liitettä. Liikkuminen kehittää motorisia perustaitoja, joita lapset tarvitsevat selvitäkseen jokapäiväi-sessä elämässä ja oppiakseen uusia asioita ympäröivästä maailmasta (Sääkslahti 2005, 13). Motoriset perustaidot ovat ihmisen kaikelle liikkumiselle välttämättömiä taitoja ja taitojen yhdistelmiä (Pangrazi 2001, 298; Gabbard 2004, 285-286; Gallahue ym. 2012, 15). Pro gradu -tutkielmamme tarkoituksena oli selvittää Yleisradion Internet keskustelupalstalle kirjoitta-neiden käsityksiä alle kouluikäisten lasten heikkoihin liikuntataitoihin liittyen. Erityisesti et-simme vastausta kysymykseen: Millä tavalla nettipalstalle kirjoittaneet selittävät lasten liikun-tataitoja ja kenen he ajattelevat olevan vastuussa niiden kehittymisestä? Tutkimuksemme oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Toteutimme aineiston analyysin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä, ja sen tukena käytimme määrällistä analyysiä, kvantifiointia. Tutkimuk-semme aineistona käytettiin keskustelupalstalle kirjoitettuja kommentteja 24.9–31.10.2013 välisenä ajanjaksona. Kommentteja oli kirjoitettu yhteensä 130 kappaletta. Tutkimusaineisto sisälsi tekstimuotoista materiaalia 36 sivua (calibri body 11, rivivälillä1,15). Sen oli kirjoittanut 129 erilaisen nimimerkin suojassa kommentoivaa henkilöä. Analysoinnin tuloksena muodostui viisi lasten liikuntataitoja selittävää pääluokkaa: 1) sosiaa-liset tekijät, 2) yksilölliset tekijät, 3) fyysinen ympäristö, 4) yhteiskunta ja 5) muut kommentit liikuntataitoihin liittyen. Pääluokat sisältävät selityksiä siitä, mistä lasten heikot liikuntataidot johtuvat, kuinka niihin voidaan vaikuttaa, sekä kenen vastuulle niiden kehittämisen nähdään kuuluvan. Sosiaaliset tekijät oli suurin pääluokka, jossa keskusteltiin liikkumaan innostamisesta sekä rajoittamisesta, liikkumismahdollisuuksien tarjoamisesta sekä ohjeista ja neuvoista kasvattajille. Yksilölliset tekijät -pääluokassa lapsen heikkoja liikuntataitoja selitettiin eniten yksilöiden erilaisuudella. Fyysinen ympäristö pääluokka sisälsi keskustelua hyötyliikunnasta, liikkumisympäristöistä ja niiden turvallisuudesta, sekä ruutuajasta. Yhteiskunta pääluokassa puhuttiin yhteiskunnan muuttumisesta ja kasvatusinstituutioiden vastuusta. Muut kommentit liikuntataitoihin liittyen pääluokka sisälsi yksittäisiä tekijöitä, joiden ajateltiin vaikuttavan lapsen liikuntataitoihin. Keskustelupalstat ovat nykyaikainen tapa tuoda omia ajatuksia avoimesti esille ja samalla saada niihin tukea muilta kirjoittajilta. Tämä tutkimus osoitti että keskustelupalstalle kirjoitta-neet henkilöt selittivät lasten heikkojen liikuntataitojen johtuvan useista eri tekijöistä. Vastuun lasten liikuntataitojen kehittämisestä nähtiin kuuluvan eriävissä määrin joko vanhemmille, kasvattajille, urheiluseuroille, neuvoloille tai yhteiskunnalle. Avainsanat: alle kouluikäiset lapset, fyysinen aktiivisuus, motoriset perustaidot, keskustelu-palsta, vanhempien käsityksetfi
dc.description.abstractABSTRACT Niemi, Paula. & Vihersaari, Juuli. 2015. "Is children's clumsiness overprotective parents' fault?" Master's thesis in physical education. The Faculty of Physical Education, University of Jyväskylä, 82, 2 appendices. Physical activity develops the fundamental motor skills that children need in order to succeed in their daily lives and to be able to learn new things about the surrounding world (Sääkslahti 2005, 13). The fundamental motor skills are essential skills and skills combinations for all human movement (Pangrazzi 2001, 298; Gabbard, 2004, 285-286; Gallahue et al. 2012, 15). The purpose of our master's thesis was to study the perceptions regarding children's physical skills. Our target group was the people who have been writing on the Internet forum of Yleis-radio. In particular we were looking for an answer to the following question: How do the online column writers explain the children's physical skills and whom do they think is respon-sible for the development? The study was a qualitative case study. We carried out the data-analysis as data-based content analysis and it was supported by a quantitative analysis called quantification. The material used in our study was the comments written on the forum be-tween 24th of September and 31st of October the year 2013. In total there were 130 written comments. The research material included a textual material of 36 pages (Calibri body 11, spacing 1,15). It was written by 129 different persons who used pseudonyms when writing the comments. The analysis resulted in five main categories that explained children's physical skills: 1) social factors, 2) individual factors, 3) environment, 4) society and 5) other comments regarding physical skills. The main categories included explanations for children’s poor physical skills, how they can be affected, and who is seen to be responsible of developing the skills. “Social factors” was the largest category and the discussion included motivations and limitations of physical activity, providing possibilities for physical activity and guidance for parents and educators. In the category “Individual factors” the child’s poor physical skills were explained mostly by the individual differences. “Environment” –category contained a discussion of functional training, the sports environment and its safety as well as the screen time. In the category “Society” the change of the society and the responsibility of the educational institu-tions was discussed. “Other comments regarding”- category contained individual factors that are thought to affect child's physical skills. Internet forums are a modern way to openly express the thoughts and get support from the other writers. This study showed that the people who write on the forum explained the chil-dren’s poor physical skills with several different factors. The responsibility of developing children's physical skills was in differing degrees seen to belong to the parents, educators, sports clubs, childcare clinics or the society. Keywords: children under school age, physical activity, basic motor skills, forum, parental perceptionsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheralle kouluikäiset lapset
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othermotoriset perustaidot
dc.subject.otherkeskustelu-palsta
dc.subject.othervanhempien käsitykset
dc.title"Onko lasten kömpelyys ylisuojelevien vanhempien vika?"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505191896
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-05-19T11:39:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysokeskustelupalstat
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokäsitykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record