Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorLonka, Aleksi
dc.contributor.authorWesterholm, Jan
dc.date.accessioned2015-04-23T20:29:02Z
dc.date.available2015-04-23T20:29:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472945
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45706
dc.description.abstractLonka, Aleksi & Westerholm, Jan. 2015. Yläkouluikäisten nuorten fyysisen aktiivisuuden yhteydet tupakointiin ja alkoholinkäyttöön. Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 86 s., 1 liite. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää yläkouluikäisten (8.-9. luokkalaiset) fyysisen aktiivisuuden yhteyttä tupakointiin ja alkoholinkäyttöön. Selvitimme tutkimuksessamme myös eroaako urheiluseuratoiminnassa säännöllisesti mukana olevien nuorten tupakointi ja alkoholinkäyttö muiden ikätoverien päihteidenkäyttötavoista. Lisäksi tarkastelimme ruutuajan yhteyttä tupakointiin ja alkoholinkäyttöön. Tuloksissa vertailtiin eroja sukupuolten ja luokka-asteiden välillä. Pro gradu -tutkielmamme aineisto on osa Liikkuva koulu -hankkeen tutkimusaineistoa. Aineistomme kerättiin kyselylomakkeella 23 koulusta eri puolilta Suomea hankkeen neljännellä mittauskerralla, keväällä 2012. Tutkimuksen perusjoukko koostui yhteensä 951:stä 8.-9. luokkalaisesta oppilaasta, joista 484 oli tyttöjä ja 467 poikia. Aineiston kuvailuun ja tilastolliseen analysointiin käytimme menetelminä frekvenssejä, prosenttijakaumia, ristiintaulukointia ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa. Tutkimustulokset osoittivat, että fyysisen aktiivisuuden määrällä ja säännöllisellä urheiluseurassa harrastamisella oli negatiivinen yhteys yläkouluikäisten tupakointiin, erityisesti pojilla ja 9. luokkalaisilla. Tulosten mukaan 6–7 kertaa viikossa vähintään 60 minuuttia päivässä liikkuneet pojat tupakoivat vähemmän kuin 0–2 kertaa viikossa liikkuneet. Samanlainen havainto tehtiin myös 9. luokkalaisista. Säännöllisesti urheiluseurassa harrastavista pojista 85,9 % vastasi, ettei tupakoi lainkaan ja ei-harrastamattomista 71,4 %. Tytöillä ja 8. luokkalaisilla säännöllinen urheiluseurassa harrastaminen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tupakointiin, toisin kuin fyysisen aktiivisuuden määrä. Alkoholinkäytön suhteen fyysisen aktiivisuuden määrällä ja säännöllisellä urheiluseurassa harrastamisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kummallakaan sukupuolella. Sen sijaan aktiivinen urheiluseurassa harrastaminen näyttäisi hieman lisäävän 9. luokkalaisten alkoholinkäyttöä. Säännöllisesti urheiluseurassa harrastavista 9. luokkalaisista 14,6 % ilmoitti käyttävänsä alkoholia viikoittain, kun taas ei-harrastavista 9,1 %. Ruutuajan osalta tutkimuksessa havaittiin, että runsas tietokoneen käyttö koulupäivisin oli lievästi yhteydessä sekä tytöillä että pojilla lisääntyneeseen tupakointiin ja alkoholinkäyttöön. Tutkimustuloksemme antavat viitteitä siitä, että fyysinen aktiivisuus ja urheiluseurassa harrastaminen ovat yhteydessä nuorten vähäisempään tupakointiin, mutta vastaavaa yhteyttä alkoholinkäytön osalta ei löytynyt. Nämä havainnot ovat linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Liikunta-alalla nuorten kasvatustehtävissä toimivien henkilöiden olisi tärkeä tiedostaa nämä havainnot ja harrastustoiminnan tarjoamat mahdollisuudet nuorten päihdeasennekasvatuksessa.fi
dc.description.abstractLonka, Aleksi & Westerholm, Jan. 2015. Adolescents physical activity related to smoking and alcohol use. Department of Sport Science. University of Jyväskylä. Master’s thesis. 86 pp., 1 appendix. The purpose of our research was to study the relationships of adolescents (8th and 9th graders) physical activity with smoking and alcohol use. We also explored the differencies of sports club regularly involved adolescents smoking and alcoholic use to other peers substance use. Additionally we studied the relatioship of adolescents screen time to smoking and alcohol use. The results were compared on gender and school grade. The data of this Master's thesis is part of the Liikkuva koulu -project. The data of the study was collected with a questionnaire from 23 schools from all over the Finland during the projects fourth measurement occasion, condacted in spring 2012. The subjects of the research was 951 students on 8th to 9th grade, of which 484 were girls and 467 boys. The data of the study was analysed statistically with frequencies, percentages, cross-tabulations and Pearson's correlation coefficient. The results of the study showed that the amount of physical activity and regular involvement to sports club activities had a negative impact on adolescents smoking, especially among boys and 9th graders. In addition the results showed that boys who moved 6–7 times a week for at least 60 minutes a day smoke less compared to their peers who moved 0–2 times a week. A similar observation was also made among 9th graders. 85.9 % of boys who were regularly involved in sports club activities responded to be non-smokers, while 71.4 % of the non-participants responded similarly. Among girls and 8th graders regular sports club involvement was statistically significantly associated with smoking, unlike the amount of physical activity. Alcohol use was not statistically significantly related to the amount of physical activity or regular sports club involvement among either gender. Respectively, regular sports club involvement seems to increase slightly the 9th graders alcohol use. 14.6 % of the 9th grade regular sports club participants reported to use alcohol on a weekly basis, while 9.1 % of the non-participants responded similarly. The study also found that the use of computer on school days was slightly related to increased smoking and alcohol use among both genders. Our results suggest that physical activity and regular sports club involvement is associated with smoking among adolescents, but not necessarily the use of alcohol. These observations are similar with earlier studies. It would be important that the youth educational workers and coaches of the sport clubs are aware of these findings and the opportunities that physical activities offer for adolescents substance abuse education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (86 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherruutuaika
dc.titleYläkouluikäisten nuorten fyysisen aktiivisuuden yhteydet tupakointiin ja alkoholinkäyttöön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504231660
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-04-23T20:29:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotupakointi
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record