Show simple item record

dc.contributor.advisorNikander, Riku
dc.contributor.authorJakola, Tuija
dc.date.accessioned2014-12-11T12:18:28Z
dc.date.available2014-12-11T12:18:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453500
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44847
dc.description.abstractKotona asuvien 75-vuotiaiden naisleskien suoriutuminen instrumentaalisista päivittäistoimin-noista Tuija Jakola Pro gradu-tutkielma Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos Syksy 2014, 37 sivua Aiemmissa tutkimuksissa on pääsääntöisesti selvitetty leskien käyttäytymistä kuvailemalla, millaisia psykososiaalisia selviytymis- eli coping-strategioita he käyttävät. Tämän tutkielman tarkoituksena oli laaja-alaisen vanhuskäsityksen mukaisesti selvittää, kuinka kotona asuvat 75-vuotiaat naislesket suoriutuivat instrumentaalisista päivittäistoiminnoista - ruoanlaitosta, kauppa-asioinnista ja pankissa käymisestä - muihin samanikäisiin naisiin verrattuna. Tutkimuksen aineistona käytettiin Ikivihreät-projektin ”75-vuotiaiden terveys- ja toimintaky-kytutkimus”-haastatteluja syksyltä 1989. Tutkielmaan kuuluivat kaikki vuoden 1989 alussa elossa olevat jyväskyläläiset kotona asuvat naiset. Lopullisessa analyysissä oli 215 naista, joista 116 oli leskiä. Kauppa- ja pankkiasiointia selvitettiin myös koettua kuormittavuutta mittaavan viisiportaisen luokituksen avulla. Arkiaskareista selviytymistä tarkasteltiin koetun terveyden, koulutuksen, tulojen ja sosiaalisten suhteiden avulla. Tilastotieteelliset menetelmät olivat frekvenssien tarkastelu, ristiintaulukointi, χ2-testi sekä korrelaatioiden tarkastelu. Leskistä 84 % asui yksin ja 59 % koki terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi. Keskimääräinen koulutusaika heillä oli 5,9 vuotta, keskimääräiset nettotulot olivat 3203 mk kuukaudessa ja heillä oli keskimäärin 2,64 todellista ystävää. Lämpimän ruoan laittoi itsellensä 95 % kaikista naisista ja 97 % leskistä. Naisleskistä 92 % teki itse ostoksensa. Kaupassa käyminen sujui vaikeuksitta 55 % leskistä. Ulkona liikkuminen huonolla säällä tuotti eniten vaikeuksia niille, jotka eivät käyneet kaupassa (r= ,329**; p= ,002). Ostoksista huolehtiminen oli selkeässä yhteydessä siviilisäätyyn ja naimissa olevilla korostui puolisolta saatu apu. Peräti 99 % leskistä kykeni itsenäisesti hoitamaan pankissa käymisen, vaikka eriasteisia vaikeuksia oli 16 % leskistä. Tilastollisesti merkitseviä tekijöitä, jotka olivat yhteydessä leskien vaikeuksiin pankkiasioinnissa, olivat vaikeudet ulkona liikkumisessa huonolla säällä (r= ,313; p= ,001**), huonoksi tai vähemmän hyväksi koettu fyysinen kunto (r = ,295; p= ,002**) ja heikentyneeksi koettu terveys (r = ,199; p=,033*). Tutkimustulokset osoittavat, että kotona asuvat 75-vuotiaat lesket selviytyivät arkiaskareista yhtä hyvin kuin muut samanikäiset naiset. Aineiston kaikki seitsemän akuutin suruvaiheen leskeä selvisi vaikeuksitta tutkittavista askareista, mikä todistaa heidän sopeutuneensa hyvin viimeaikaiseen elämänmuutokseen. Leskeytyminen ei näin ollen ollut 75-vuotiailla naisilla yhteydessä päivittäistoiminnoista suoriutumiseen. Asiasanat: leski, leskeytyminen, arkiaskare, päivittäistoiminnot, ruoanlaitto, kaupassa käymi-nen, pankissa asioiminenfi
dc.description.abstractABSTRACT 75-year-olded community-dwelling widows´ coping with daily activities Tuija Jakola Master´s thesis Gerontology and Public Health University of Jyväskylä, Faculty of Sport Sciences, Department of Health Sciences Autumn 2014, 37 Pages In earlier studies recovering of the death of a spouse mainly has been estimated by behavior of the widowed, e.g. what kind of coping strategies was used. In this study whereas is used an extended comprehensive understanding of elderly people. The purpose is to find out how 75-year-olded widows living at home cope with daily instrumental activities - cooking, shopping and banking - compared to other women of the same age. The data of this study is from the Evergreen project ”Health and disability of the 75-year-olded in autumn 1989”. The data consisted of all 75-year-olded female community-dwellers of Jyväskylä: that is 215 women of those 116 were widows. Coping with shopping and banking was also figured out in five classes of self-estimated burden of the task. Coping with daily chores were explored through self-estimated health, education, income and social relations. Data was analyzed by computing frequencies, cross-tabulations, χ2-tests and correlations. Out of the widows 84% lived alone and 59 % estimated their health to be good or excellent. Their average education was 5,9 school years, average monthly income 3203 Fmk and ap-proximately they had 2,64 true friends. Warm meals were cooked by 95 % of all women and 97 % out of the widows. Shopping was independently handled by 92 % of the widows. How-ever 55 % had different kind of problems. Most problems were due to difficulties moving outdoors by bad weather (r= ,329**; p= ,002). Shopping correlated significantly to marital status and the married showed out to get remarkable help from their spouses. No less than 99 % of the widows coped with banking, though 16 % told to have different kind of problems. Moving outdoors by bad weather (r =,313; p=,001**), self-estimated physical condition (r =,295; p=,002**) and self-estimated health r=,199; p=,033*) showed out to be statistically significant explanatory factors to difficulties with banking. The results of the study show that 75-year-olded widows cope with explored daily activities as good as others in their age. Still a bit surprisingly all recently widowed even showed no problems with these tasks. Subjects: widow, widowhood, daily activities, cooking, shopping, bankingen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (37 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherleski
dc.subject.otherleskeytyminen
dc.subject.otherarkiaskare
dc.subject.otherpäivittäistoiminnot
dc.subject.otherruoanlaitto
dc.subject.otherkaupassa käyminen
dc.subject.otherpankissa asioiminen
dc.titleKotona asuvien 75-vuotiaiden naisleskien suoriutuminen instrumentaalisista päivittäistoiminnoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412113476
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2014-12-11T12:18:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoleskeys
dc.subject.ysolesket
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysotoimintakyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record