Show simple item record

dc.contributor.advisorVälimaa Raili
dc.contributor.authorRintakuusi, Jenna
dc.contributor.authorTarvainen, Katja
dc.date.accessioned2014-11-29T07:59:01Z
dc.date.available2014-11-29T07:59:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1452984
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44768
dc.description.abstractJenna Rintakuusi ja Katja Tarvainen (2014). Nuorten miesten hampaiden harjaukseen yhteydessä olevia tekijöitä: Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveys-kyselyn mukaan. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 72 s., 2 liitettä. Suomalaisten terveys ja hyvinvointi ovat kehittyneet myönteisesti, mutta samalla sosioekonomi-set terveyserot ovat kasvaneet. Sosioekonomisella asemalla on yhteys myös hampaiden harjaus-tottumuksiin. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten miesten hampaiden harjaustottumuksia ja miten koulutusvalinta, sosioeko-nominen asema, perherakenne sekä tupakointi olivat yhteydessä nuorten miesten hampaiden har-jaukseen. Tutkimuksen aineistona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2013 Kouluter-veyskysely. Lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat nuoret miehet (n=40175) vastasivat kyselyyn nimettömästi ja vapaaehtoisesti kouluaikana. Tutkimuskysymysten selvittämiseksi käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia, χ2-testiä sekä binääristä logistista regressioanalyysiä. Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä oli selviä eroja hampaiden harjaustottumuksissa. Lukiolaisista nuorista miehistä yli puolet harjasi hampaansa suosituksen mukaan, ammattiin opiskelevista alle kolmasosa. Lukio-opiskelu, vanhempien korkeakoulututkinto, ydinperheessä asuminen sekä tupakoimattomuus olivat positiivisesti yhteydessä hampaiden harjaukseen suosi-tuksen mukaisesti. Suun terveyttä edistävälle toiminnalle on tarvetta sekä lukiolaisilla että ammattiin opiskelevilla nuorilla miehillä. Oppilaitos on otollinen paikka terveyden edistämiselle, sillä se kokoaa laajasti yhteen erilaisista taustoista tulevat nuoret. Opettajien, opiskelijaterveydenhuollon ja opiskelijajär-jestöjen voimavarojen yhdistämistä tulisi hyödyntää nuorten terveyskasvatuksessa. Terveystiedon opetuksessa tulisi painottaa nykyistä enemmän suun terveyden merkitystä, huomioiden myös tupakoinnin vaikutus suun terveyteen. Lisäksi nuorten vanhemmat ovat tärkeä yhteistyötaho, koska perhetaustalla on yhteys hampaiden harjaustottumuksiin. Tämä tulisi huomioida erityisesti nuorempien lasten osalta, esimerkiksi jo neuvolatoiminnassa.fi
dc.description.abstractJenna Rintakuusi ja Katja Tarvainen (2014). Associations with tooth brushing among young male students in upper secondary school and vocational school in The School Health Promotion study 2013. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 72 pp., 2 appen-dicies. Health and well-being have developed in a positive way in Finland. In the same time socioeco-nomic health inequalities have increased. Socioeconomic status is associated with tooth brushing. The aim of this Master’s thesis study was to investigate tooth brushing habits among young male students from upper secondary school and vocational school and to study its association with academic orientation, sosioeconomic status, family structure and smoking status. The data was obtained from the National Institute for Health and Welfare (THL) School Health Promotion study 2013. Young male students from upper secondary school and students from vocational school (n=40175) answered anonymously and voluntarily to the questionnaire during a school class. Statistical significance of the differences was tested by frequency distribution, cross-tabulation, chi-square test and binary logistic regression analyses. There were clear differences in tooth brushing habits among students from the upper secondary school and students from the vocational school. Over half of the upper secondary school young male students brushed their teeth according to recommendations, among vocational young male students one out of three. Studying in upper secondary school, academic degree of parents, living in a nuclear family and non-smoking were positively associated with tooth brushing according to recommendations. There is a need for oral health promotion in both groups. School is a favorable place for health prevention because it gathers together adolescents broadly from different backgrounds. Combin-ing the resources of teachers, student health services and student organization should be utilized in youth health education. Importance of oral health should be emphasized in the health education class, including the effect of smoking to oral health. Additionally youth’s parents are important partners for collaboration because family structure is associated with tooth brushing. This should be taken into account especially among young children on behalf of child welfare clinics.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernuoret
dc.subject.othermiehet
dc.subject.otherhampaidenhoito
dc.subject.othersosioekonominen asema
dc.subject.otherperherakenne
dc.subject.othertupakointi
dc.subject.otherKouluterveyskysely
dc.titleNuorten miesten hampaiden harjaukseen yhteydessä olevia tekijöitä : erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411293396
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2014-11-29T07:59:01Z
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysohampaidenhoito
dc.subject.ysososioekonominen asema
dc.subject.ysotupakointi
dc.subject.ysoperhetausta
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysosuun terveys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record