Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas Reijo
dc.contributor.advisorHirvensalo Mirja
dc.contributor.authorSundell, Petra
dc.date.accessioned2014-11-20T18:11:04Z
dc.date.available2014-11-20T18:11:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451800
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44703
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Petra Sundell (2014). Lisää liikuntaa koulupäivään. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 60 s., 2 liitettä. Kouluikäisten lasten ja nuorten päivittäinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt merkittävästi. Passiivisen elämäntavan yleistyminen ja arkiliikunnan väheneminen ovat johtaneet lasten ja nuorten lihomiseen, joka on kolminkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Muutokset nuorten elämäntavoissa näkyvät ylipainon, tyypin 2 diabeteksen sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien lisääntymisenä. Koululiikunnalla on erittäin tärkeä rooli niiden lasten ja nuorten elämässä, jotka eivät harrasta vapaa-ajallaan lainkaan liikuntaa tai liikkuvat erittäin vähän. Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon tutkittavan koulun oppilaat liikkuivat fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärän, välituntiliikunnan sekä koulumatkaliikunnan osalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka suuri osa oppilaista saavutti kestävyysliikunnan suosituksen ja kuinka paljon heille kertyi passiivista ruutuaikaa viihdemedian ääressä päivän aikana. Tuloksia verrattiin sukupuolten ja luokka-asteiden välillä. Tutkimuksen aineisto on kerätty Liikkuva koulu –hankkeeseen kuuluneella sähköisellä kyselyllä keväällä 2014. Tutkittavaksi joukoksi muodostui tutkittavan koulun 3–6 luokkalaiset oppilaat. Heitä oli yhteensä 133, joista 73 oli tyttöjä ja 60 poikia. Tutkimuksen mukaan pojat olivat välitunneilla hieman liikunnallisesti aktiivisempia kuin tytöt. Pojat osallistuivat aktiivisemmin pallopelien pelaamiseen ja tytöt leikkivät liikuntaleikkejä poikia enemmän. Luokka-asteiden välillä ei esiintynyt eroja välituntiaktiivisuudessa. Koulumatkaliikunnan osalta tytöt olivat hieman poikia aktiivisempia kulkemaan liikuntaa vaativilla tavoilla koulumatkansa. Tutkimus osoitti, että yleisin liikkumistapa kodin ja koulun välillä on moottoriajoneuvo. Tutkituista 3–6 luokkalaisista liikkui riittävästi noin puolet lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän antaman fyysisen aktiivisuuden suositukseen nähden (1–2 tuntia päivässä). Tulosten mukaan pojat olivat tyttöjä vain hieman aktiivisempia päivän aikana eikä luokka-asteiden välillä esiintynyt merkitseviä eroja fyysisessä kokonaisaktiivisuudessa. Viihdemedian ääressä vietetyn ruutuajan suosituksen (korkeintaan kaksi tuntia päivässä) arkipäivisin ylitti vain kymmenenosa oppilaista, mutta viikonloppuisin suosituksen ylitti joka viides. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkittavan koulun oppilaista lähes puolet liikkuu terveytensä kannalta riittävästi ja passiivisen ruutuajan suosituksen ylittää vai pieni osa oppilaista arkipäivisin. Lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta edistettäessä liikuntatuntien aktiivisuuden lisääminen ei ole ainoa keino, vaan on tarkasteltava koko koulupäivän ja -ympäristön liikunnallistamista, kuten välituntien, toiminnallisten oppituntien sekä koulumatkaliikunnan avulla. Avainsanat: fyysinen aktiivisuus, ruutuaika, välituntiliikunta, koulun liikuntafi
dc.description.abstractABSTRACT Petra Sundell (2014). Increasing physical activity during the school day. Department of Sport Science, University of Jyväskylä, Master´s thesis in Sports Pedagogy, 60 pp., 2 appendicies. Daily physical activity has decreased remarkably among school-aged children. Inactive lifestyles and reduced overall physical activity have led to the prevalence of overweight among children and adolescents, which has tripled in the last decades. Changes in youth lifestyles can result in a variety of adverse health outcomes, including obesity, type 2 diabetes and musculoskeletal diseases. Physical activity during school days has a very important role in those school-aged children's lives, who are not enthusiastic about exercising in their leisure time. This study aimed to determine in the school surveyed, the pupils' overall amount of physical activity, including recesses and school journeys. The study also investigated how large a proportion of the pupils achieved the recommended amount of health-related physical activity and how much inactive TV and computer time the pupils spent during the day. The results were compared by gender and age. The data of this study was collected with the electronic questionnaire of the Liikkuva koulu project in the spring of 2014. The studied population consisted of 133 (73 girls and 60 boys) 3–6 grade elementary school students. The results revealed that the boys were slightly more physically active than girls during recess times and engaged more in ball games, while girls reported a larger percentage of time spent in playground games. There was no difference in recess activity between the age levels. Girls were a slightly more physically active during the school journeys than boys. The study pointed out that the most common mode of transportation between home and school is motor vehicle. Fifty percent of the 3–6 graders exceeded the current recommendation for health-related physical activity (1–2 hours per day). The boys were only a little bit more physically active than girls and there were no differences between age levels. Only ten percent of the students exceeded the recommended level of TV and computer viewing (max. two hours per day) but during the weekend the recommendation was exceeded by every fifth student. Based on this study half of the pupils exceeded the current recommendations for health-related physical activity and only a small proportion of the pupils exceeded the recommended level of inactive TV and computer viewing. In addition to physical education, schools should offer physical activity in a variety of settings during the school day. The main ways students can participate in physical activity during the school days are recess, physical activity integrated into classroom lessons and school journeys. Key words: Physical activity, screen time, recess activity, school physical activityen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (53 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherruutuaika
dc.titleLisää liikuntaa koulupäivään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411203320
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-11-20T18:11:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysovälitunnit
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysokouluikäiset
dc.subject.ysooppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record