Show simple item record

dc.contributor.authorTuomioja, Petri
dc.date.accessioned2014-09-16T14:34:03Z
dc.date.available2014-09-16T14:34:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445846
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44268
dc.description.abstractTuomioja, P. Kolmiportainen tuki- säästöä inkluusion varjolla. Luokanopettaji-en käsityksiä lakimuutoksen 642/2010 vaikutuksista oppilaiden saamaan tukeen ja opettajien työhön. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kasvatustieteen pro gradu – tutkielma. 81 s. Kolmiportainen tuki muutti kouluissa oppilaille annettavan oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen muotoja olennaisesti vuoden 2011 alusta, jolloin laki perusopetuslain muutoksesta astui voimaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena opetushenkilökunta näkee kolmiportaisen tuen hengen ja sen toteutumisen käytännössä. Tämän tutkimuksen aineisto on peräisin Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) teettämästä kyselystä syksyltä 2012, jolloin uutta lakia oppilaan tuesta oli nou-datettu hieman yli vuoden ajan. OAJ:n kyselyyn vastasi satunnaisotannalla noin 900 opettajaa. OAJ laati kyselyn pohjalta selvityksen, jossa keskityttiin lä-hinnä aineiston määrälliseen analyysiin. Tässä tutkimuksessa keskityttiin pel-kästään 289 suomenkielisen luokanopettajan vastausten tulkintaa ja tutkimiseen. OAJ:n kysely koostui kaikkiaan 47 pääosin määrällisestä kysy-myksestä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin kahteen avoimeen kysymyk-seen ja niiden vastauksiin. Nämä kaksi kysymystä koskivat lakimuutoksen myötä opettajan työssä tapahtuneita myönteisiä tai kielteisiä asioita. Vastauksia näihin kahteen kysymykseen kertyi 299 siten, että myönteisiä asioita kirjasi 128 luokanopettajaa, ja kielteisiä asioita 171 luokanopettajaa. Tutkimusotteena käytettiin fenomenografiaa, joka pyrkii löytämään käsitysten koko kirjon pyrkien näin selvittämään, millaisia erilaisia käsityksiä tutkitta-vana olevasta ilmiöstä on olemassa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisena lakimuutos näyttäytyy luokanopettajien näkökulmas-ta? Luokanopettajien käsitysten mukaan muutokset ovat olleet pääosin negatiivisia ja näkyvät käytännössä opettajan ja oppilaan aseman heikentymisenä, järjestelmän epäselvyytenä sekä tiukentuneina resursseina. Toisaalta myös positiivisia muutoksia nähtiin tapahtuneen parantuneena yhteistyönä, suunnitteluna sekä kasvaneina resursseina. Kolmiportaista tukea tulee edelleen kehittää ja sen käyttö säästötoimena tulisi lopettaa. Opettajien koulutusta tulisi kehittää siten, että opettajien taidot ja into yhteistyöhön ja inkluusion toteuttamiseen käytännössä mahdollistuisivat.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.titleKolmiportainen tuki - säästöä inkluusion varjolla? : luokanopettajien käsityksiä lakimuutoksen 642/2010 vaikutuksista oppilaiden saamaan tukeen ja opettajien työhön
dc.title.alternativeLuokanopettajien käsityksiä lakimuutoksen 642/2010 vaikutuksista oppilaiden saamaan tukeen ja opettajien työhön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409162805
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2014-09-16T14:34:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppivelvollisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record