Show simple item record

dc.contributor.authorKotsalainen, Inka
dc.date.accessioned2014-08-11T22:05:32Z
dc.date.available2014-08-11T22:05:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1444272
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43989
dc.description.abstractKotsalainen, Inka. 2014. Elääkö luovuus päiväkodissa? Näkemyksiä luovuudesta varhaiskasvatuskontekstissa. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 107 sivua + liitteet. Luovuuden tukeminen ja kehittäminen ovat olleet viime vuosina puheenaiheena ympäri maailmaa eri tieteenaloilla. Luovuuden tukeminen ja kehittäminen on tärkeää tulevaisuuden kannalta katsottuna, mutta se on myös tärkeä osa tätä hetkeä ja tätä päivää. Tulevaisuuden kannalta luovuus on tärkeää, jotta lapsista voi kasvaa innovatiivisia aikuisia, jotka osaavat käsitellä arvaamattomia asioita, laajentaa tietämystään uusiin tilanteisiin, käyttää tietoa uudella tavalla sekä uskaltaa ottaa riskejä. Luovuutta on tutkittu suhteellisen vähän Suomessa, etenkin varhaiskasvatuksen alu-eella. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella varhaiskasvatuspedagogiikkaa luo-vuuden näkökulmasta, pohjautuen luovuuden monialaiseen näkemykseen. Tavoitteena oli kartoittaa, millaisena lastentarhanopettajat näkevät luovan lapsen ja miten lasten luova toiminta näyttäytyy päivähoidon kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisäksi selvit-tää, millaisilla menetelmillä varhaiskasvattajien mukaan lasten luovuutta tuetaan ja ediste-tään päiväkodissa. Tutkimus toteutettiin osana EU -rahoitteista Creanet -hanketta. Tutkimukseni on otteeltaan monimetodinen, mutta määrällisen aineiston tarkoitukse-na oli lähinnä tukea laadullista aineistoa Aineistonkeruumenetelmänä käytin survey -kyselylomaketta sekä laadullista sähköpostikyselyä. Survey -kyselyyn kertyi vastauksia 57 lastentarhanopettajalta, kun taas sähköpostikyselyyn vastasi kuusi varhaiskasvatuksen edustajaa. Vastaajat olivat kolmesta eri kaupungista. Tulosten mukaan vastaajat näkivät lapsen luovuudessa monta ulottuvuutta. Luova lapsi on mielikuvituksellinen, utelias, hänellä on monia kiinnostuksen kohteita ja hänellä on usein taiteellisia kykyjä. Luovalle lapselle on ominaista, että hänen ajattelunsa on taval-lisesta poikkeavaan ja uudenlaista, ja hän näkee asioissa niiden piilevän luovuuden potenti-aalin, mitä muut eivät välttämättä näe. Lisäksi ongelmaratkaisutaitoja pidetään osana lapsen luovuutta. Tutkimustulosten mukaan lasten luova prosessi on monivaiheinen, ja siinä painotetaan etenkin uusien oivallusten syntymistä sekä innostuneisuutta. Innostuneisuus tuli esiin myös luovan tuotoksen kohdalla. Sen lisäksi, että luova tuote nähdään omaperäisenä ja uudenlaisena, luovaan tuotteeseen sisältyy lisäksi jo tekovaiheessa lapsen innostuneisuutta, tekemisen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Vastaajien mukaan varhaiskasvatuksessa luovuus tulisi nähdä pieninä arkipäiväisinä tekoina. Luovuus on läsnä lapsen leikissä, rakenteluissa, tutkimisessa ja ihmettelyssä. Ai-kuinen voi toiminnallaan joko tukea tai rajoittaa lapsen luovuutta. Aikuisen tulisi omalla luovalla esimerkillään, kannustavalla, lämpimällä sekä lapsilähtöisellä asenteellaan luoda lapsille sellainen ilmapiiri ja ympäristö, jossa lapsen luovuus voi kukoistaa. Luovuuden vähäinen tutkiminen Suomessa varhaiskasvatuksen alueella tekee tämän tutkimuksen tuloksista melko merkittäviä. Luovuutta on toki tutkittu maailmalaajuisesti varhaiskasvatuskontekstissa, mutta ne eivät huomioi suomalaisen varhaiskasvatuksen läh-tökohtia. Tämä tutkimus antaakin näkökulmaa siihen, millaisena luovuus nähdään suoma-laisessa varhaiskasvatuksessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (122 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherluovuus
dc.subject.otherluova lapsi
dc.subject.otherluovuuden tukeminen
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.titleElääkö luovuus päiväkodissa? : näkemyksiä luovuudesta varhaiskasvatuskontekstissa
dc.title.alternativeNäkemyksiä luovuudesta varhaiskasvatuskontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201408122332
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2014-08-11T22:05:33Z
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysolastentarhanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record