Show simple item record

dc.contributor.authorLinjama, Leena
dc.date.accessioned2014-07-01T09:39:37Z
dc.date.available2014-07-01T09:39:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438353
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43875
dc.description.abstractLinjama, Leena. 2014. Visuaalinen tutkimus elämys- ja seikkailukokemusten merkityksistä opiskelijoille luontoliikuntakurssilla Norjassa. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopis-to. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 66s. Tutkimuksen tarkoituksena oli tulkita ja analysoida Oslon liikuntakorkeakouluopiskelijoiden vuoristovaellukselta saamia henkilökohtaisesti merkityksellisiä hetkiä heidän itse ottamien valokuvien ja lyhyiden kirjallisten kuvausten avulla. Tämä 7 päivän vuoristovaellus Jotun-heimenin vuoristossa kuului 30 opintopisteen outdoor studies –opinto-kokonaisuuteen, jota pääsin opiskelemaan opiskelijavaihdon aikana syksyllä 2013 Oslossa. Osallistuin itse koko-naisvaltaisesti tälle vaellukselle, jolta keräsin tutkimuksen aineiston. Pyysin vaellukselle läh-teviä opiskelijoita (n=45) ottamaan vaelluksen aikana valokuvan heille merkityksellisestä hetkestä ja kuvailemaan tätä lyhyesti kirjallisesti. Pidin myös henkilökohtaista havaintopäivä-kirjaa koko vaelluksen ajan. Sain valokuvan 17 opiskelijalta, mutta valitsin harkinnanvarai-sesti koeryhmään 7 aineistosta esille noussutta kokemusta. Tämän lisäksi tulkitsin ja ana-lysoin myös oman merkityksellisen hetkeni vaellukselta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia merkittäviä kokemuksia luontoliikunta tuottaa opiskelijoille. Tutkimuksen taustalla oli norjalainen friluftsliv-elämäntapa, jota opiskelimme lukukauden aikana, ja jonka ymmärtäminen loi pohjaa opiskelijoiden kokemusten ymmärtä-miselle. Tutkimus oli laadullinen visuaalinen tutkimus, joka lähestyi aihetta etnografisista lähtökoh-dista. Laadulliselle tutkimukselle ominaisena piirteenä tässä tutkimuksessa pyrin tutkijana ymmärtämään opiskelijoiden kokemuksia syvällisesti ja mahdollisimman autenttisina. Valo-kuvien analysoinnissa käytin ”the interpretive engagement” –menetelmää, jossa valokuvat, valokuvien ottajien kommentit, tutkijan näkemys sekä teoreettinen viitekehys muodostivat kokonaisuuden. Tutkimuksessa selvisi, miten luonnosta saatuihin opiskelijoiden merkityksellisiin kokemuk-siin liittyi muun muassa itsensä voittamisen, itsenäisyyden, ilon, yhteisöllisyyden, rentoutu-misen, esteettisen nautinnon ja onnistumisen tunteita sekä vahvaa yhteyttä ympäröivän luon-non kanssa. Vahvojen tunteiden kokeminen hetkissä oli eräs kaikkia kokemuksia yhdistävä tekijä. Oman vaelluskokemukseni mieleenpainuvuus oli myös juuri voimakkaiden positiivis-ten tunteiden ansiota. Opiskelijoiden kokemukset osoittivat sen, miten elämyspedagogisella ja seikkailukasvatuksellisella toiminnalla voidaan luoda ja mahdollistaa ihmisille merkitykselli-siä hetkiä, joiden antina on elämässä tarvittavia taitoja sekä voimavaroja.fi
dc.description.abstractLinjama, Leena. 2014. Visual study on adventure based experiences and their meanings for stu-dents in outdoor education –course in Norway. The faculty of Sport Sciences, University of Jyväskylä, 66p. The aim of this study was to interpret and analyze personally meaningful hiking moments of students of Norwegian school of sport sciences through participant-generated photographs and short written descriptions. This 7 days of hiking on Jotunheimen Mountains was part of outdoor studies (30 credit points) that I participated during fall semester 2013 when I was doing student-exchange in Oslo. I took fully part in this hike as a student of which I collected the data for this study. I asked students (N=45) who were participating in this hike to take a photograph of a mo-ment that was somehow strongly meaningful for them and write a short description of it. I also kept my own observation diary during the hike. 17 students gave me their photographs of which I discretionarily chose moments (N=7) that somehow stud up from the group. In addition to this I decided to analyze and interpret also my own meaningful moment from the hike as a part of the data. This study examined what kind of meaningful experiences outdoor activities can give to stu-dents. Concept of Norwegian friluftsliv created the background for this study and we studied and practiced it the whole semester in Norway. It helped to understand the nature of the students’ experiences. This study was visual qualitative research, which approached the topic from ethnographic con-text. It is characteristic for qualitative research to try to understand students’ experiences deeply and as authentic as possible. The interpretive engagement was the method that I used to analyze students’ photographs. In this method photographs, comments of photographers, vision of re-searcher and theoretical framework constructed the meanings together. This study represented how strong feelings were involved in all nature based meaningful experi-ences of students. Students felt success, happiness, exceeding oneself, independence, communal-ity, relaxation, aesthetic pleasure and strong connection with surrounding nature. Strong feelings were one common thing that stud up from all of the students experiences. Also my own hiking experience was so memorable because of the intensive emotions that were involved. Students’ experiences showed that with outdoor education there can be created and enabled meaningful, useful and empowering moments for people.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherelämys
dc.subject.otherkokemus
dc.subject.otherelämyspedagogiikka
dc.subject.otherseikkailukasvatus
dc.subject.otherfriluftsliv
dc.subject.otherkokemuksellinen oppiminen
dc.subject.otheryhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.othervisuaalinen tutkimus
dc.titleVisuaalinen tutkimus elämys- ja seikkailukokemusten merkityksistä opiskelijoille luontoliikuntakurssilla Norjassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201407012191
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-07-01T09:39:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoelämys
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoelämyspedagogiikka
dc.subject.ysoseikkailukasvatus
dc.subject.ysokokemusoppiminen
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysovaellus
dc.subject.ysoluontoliikunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record