Show simple item record

dc.contributor.authorHiukka, Pirta
dc.date.accessioned2014-03-05T16:54:43Z
dc.date.available2014-03-05T16:54:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1310062
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43046
dc.description.abstractPirta Hiukka (2014). 5.-9. luokkalaisten tyttöjen ja poikien väliset erot tavoiteorientaatiossa ja kykyuskomuksissa ja niiden trendit. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma, 65 s., 3 liitettä. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 5-9-luokkalaisten nuorten motivaatiokäyttäytymistä liikuntatunneilla ja erityisesti sitä, miten tytöt ja pojat eroavat toisistaan itsearvioitujen tehtäväsuuntautuneisuutensa, minäsuuntautuneisuutensa ja kykyuskomustensa suhteen. Eroavaisuuksia näiden muuttujien arvoissa tarkasteltiin myös eri luokka-asteiden välillä yleisesti kaikki oppilaat huomioiden sekä molempien sukupuolten kohdalla erikseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, miten vuoden 2010 ja 2011 tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus sekä vuoden 2011 kykyuskomukset kytkeytyvät toisiinsa molemmilla sukupuolilla. Lisäksi yhtenä päämääränä oli saada tietoa siitä, että tapahtuiko tehtävä- ja minäsuuntautuneisuudessa muutoksia vuosien 2010 ja 2011 välillä tytöillä ja pojilla ja että onko sukupuoli yhteydessä mahdollisesti ilmeneviin muutoksiin. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat kaikki Sotkamon peruskoulut, joista 11 olivat alakouluja ja yksi yläkoulu. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoja samoilta oppilailta vuoden välein, niin että vuoden 2010 tutkimuksen kohdejoukko koostui 5-8-luokkalaisista oppilaista ja vuoden 2011 6-9-luokkalaisista. Vuonna 2010 tutkimukseen osallistui yhteensä 525 oppilasta (257 tyttöä, 228 poikaa) ja vuonna 2011 puolestaan 566 (299 tyttöä, 267 poikaa) oppilasta. Tutkielmani lopullisen otoksen muodostivat lopulta ne oppilaat, jotka ottivat tutkimukseen tunnistettavasti osaa molempina vuosina (n = 182; 102 tyttöä, 80 poikaa). Tavoiteorientaation mittaukseen käytettiin Perception of Success Questionnaire- mittarin (Roberts ym. 1998) suomenkielistä versiota (Liukkonen 1998). Kykyuskomuksia tutkittiin Ecclesin ym. (1983) odotusarvoteorian pohjalta kehitetyllä suomenkielisellä mittarilla (Ylipiipari 2011). Itsearvioiden luotettavuutta tarkasteltiin Cronbachin alfakertoimilla, jotka vaihtelivat .86 ja .94 välillä. Tuloksia analysoitiin riippumattomien ja riippuvien otosten t-testien, yhdensuuntaisen varianssianalyysin, Pearsonin tulomomenttikorrelaation ja toistettujen mittausten MANOVA-testin avulla. Tehtäväsuuntautuneisuudessa ei löytynyt eroa sukupuolten välillä, mutta sen sijaan tytöt olivat selvästi poikia minäsuuntautuneempia molempina vuosina. Erityisesti vuonna 2011 9-luokkalaiset tytöt olivat merkittävästi samanikäisiä poikia minäsuuntautuneempia. Pojat antoivat tyttöjä korkeampia kykyuskomusten arvoja itselleen kaikilla luokka-asteilla ja tämä tulos korostui 8- ja 9-luokkalaisten kohdalla. Oppilaiden tehtäväsuuntautuneisuus oli myönteisesti ja minäsuuntautuneisuus kielteisesti yhteydessä kykyuskomuksiin. Oppilaiden tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus korreloivat keskenään. Yleisesti ottaen minäsuuntautuneisuus voimistui iän myötä. Sukupuoli huomioituna tyttöjen minäsuuntautuneisuus ja poikien tehtäväsuuntautuneisuus voimistuivat iän myötä. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että oppilaiden tehtäväsuuntautuneisuutta pitäisi tukea liikuntatunneilla, sillä tehtäväsuuntautuneisuus korreloi positiivisesti kykyuskomusten kanssa. Sen sijaan oppilaiden minäsuuntautuneisuutta vahvistavia opetusmenetelmiä olisi syytä välttää molempien sukupuolten kohdalla mutta erityisesti tyttöjen osalta. Tyttöjen kohdalla tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös kykyuskomusten myönteiseen kehittämiseen. Mitä vanhemmista oppilaista on kyse, sitä enemmän edellä mainittuihin osa-alueisiin tulisi opetuksessa panostaa. Avainsanat: tavoiteorientaatio, tehtäväsuuntautuneisuus, minäsuuntautuneisuus, odotusarvoteoria, kykyuskomukset.fi
dc.description.abstractPirta Hiukka (2014). The differences between girls and boys of 5 to 9 grades in goal orientation and ability beliefs and trends of them. Department of Physical education, University of Jyväskylä, Master´s thesis, 65 pp., 3 appendicies. The aim of this study was to evaluate motivation behavior of 5-9 graders pupils in physical education classes and particularly how girls and boys differ in task-orientation, ego-orientation and ability beliefs. The differences in values of these variables were also examined between different grades generally, compared between genders and individually on both sexes behalf. The aim of this study was also to define how task- and ego-orientation of the years 2010 and 2011 and ability beliefs of the year 2011 were associated with each others. Additionally one goal was to get inform if there were any changes in pupils` task- and ego-orientations during the years 2010 and 2011 and was the gender connected with changes. Every comprehensive school of Sotkamo took apart of this study, exactly 11 primary schools and one lower secondary school. The aim of this study was to collect inform from same pupils during the time between both years in case that the sample of the year 2010 was 5-8 graders and of the year 2011 6-9 graders. In the year 2010 overall 525 pupils and in the year 2011 overall 566 pupils took apart of the study. In this study the final sample was finally consisted of those pupils who took apart identifiably in both years. Hereby the final sample was consisted by 182 pupils. The goal orientation was measured by the Finnish version (Liukkonen 1988) of Perception of Success Guestionnaire-indicator (Roberts et. all 1988). The ability beliefs were measured by the Finnish version (Ylipiipari 2011) of expectancy-value theory measurement (Eccles et. all 1983). In this study only three first questions of that measurement were considered. The internal consistency of measurements was analyzed by Cronbach´s alpha. The results were analyzed by independent and dependent samples t-test, one-way anova-test, Pearson product-moment correlation and repeated measures manova. There were not found any changes in task-orientation between genders. Instead, girls were clearly more ego-orientated than boys in both years. Especially at the year 2011 9th grade girls were significantly more ego-oriented than coeval boys. Boys gave higher values of ability beliefs than girls and especially in the grade 8th and 9th. Task-orientation was positively associated with ability beliefs whereas ego-orientation was negatively. The values of task- and ego-orientation correlated in some cases. Generally, students´ego-orientation increased and when gender was taken into account girls ego-orientation and boys task-orientation strengthened between years 2010 and 2011. According to results, students task-orientation should be promoted in physical education. Instead, methods which strengthen students ego-orientation should be avoided on both genders behalf but particularly on girls behalf. Teachers should also play special attention to the positive development of girls ability beliefs in physical education. The older students are the more teachers should concentare on facts above. Key words: goal orientation, task- orientation, ego-orientation, expectancy-value theory, ability beliefsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertavoiteorientaatio
dc.subject.othertehtäväsuuntautuneisuus
dc.subject.otherminäsuuntautuneisuus
dc.subject.otherodotusarvoteoria
dc.subject.otherkykyuskomukset.
dc.title5.-9.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien väliset erot tavoiteorientaatiossa ja kykyuskomuksissa ja niiden trendit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403051317
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-03-05T16:54:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotavoiteorientaatio
dc.subject.ysoodotusarvoteoria
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokoululiikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record