Show simple item record

dc.contributor.authorHapponen, Minna
dc.contributor.authorMustonen, Anniina
dc.date.accessioned2013-09-17T11:07:07Z
dc.date.available2013-09-17T11:07:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1280789
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42177
dc.description.abstractHapponen, M. ja Mustonen, A. 2013. Liikunnanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia Vanhat Tanssit -tapahtumasta. 94 s. Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos. Liikuntapeda-gogiikan pro gradu -tutkielma. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikunnanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia lukion Vanhat Tanssit -kurssista ja -tapahtumasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia merkityksiä tapahtumalla on opiskelijoille opettajien arvioimana. Liikunnanopettajat arvioivat tutkimuk-sessa myös opiskelijoiden Vanhat Tanssit -kurssille osallistumisen sekä osallistumattomuuden syiden lisäksi tapahtumaan liittyviä toimintatapoja sekä mahdollisia haasteita ja ongelmia. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten taustatekijät, kuten esimerkiksi opettajan sukupuoli ja koulun koko, ovat yhteydessä opettajan kokemaan Vanhat Tanssit -tapahtuman aiheuttamaan kuormitukseen ja opettajien koettuun pätevyyteen opettaa Vanhoja Tansseja. Tutkimuksen osallistui 318 suomalaista liikunnanopettajaa, joista 70 % oli naisia ja 30 % miehiä. Liikunnanopettajien ikä vaihteli välillä 24–77 -vuotta. Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat edustivat tasaisesti erikokoisia kouluja ympäri Suomea. Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2013 internet-kyselylomakkeella, joka lähetettiin liikunnanopettajille sähköpostitse Liikunnan- ja Terveystiedon Opettajat ry:n kautta. Tausta-tietojen lisäksi kyselylomake sisälsi mittareita, joilla selvitettiin muun muassa opettajien ko-kemaa kuormittavuutta, opiskelijoiden osallistumissyitä sekä Vanhat Tanssit -tapahtuman merkityksiä opiskelijoille. Vanhat Tanssit -tapahtuman merkitysten mittarin sisältämä infor-maatio tiivistettiin faktorianalyysillä kuuteen faktoriin. Faktoreiden luotettavuutta tarkastelta-essa käytettiin Cronbachin alfakertoimia, jotka olivat välillä .64–.85, sekä Pearsonin tulomo-menttikorrelaatiokertoimia. Aineistoa analysoitiin t-testillä, varianssianalyysillä, LSD-parivertailutestillä ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertomien avulla. Tutkimustulosten mukaan Vanhat Tanssit -tapahtuman tärkeimmät merkitykset opiskelijoille olivat opettajien mielestä ryhmätyöskentelytaitojen oppiminen, positiivisen minäkuvan vah-vistaminen ja koulun ilmapiirin paraneminen. Naisliikunnanopettajat pitivät poikkeuksetta kaikkia merkityksiä tärkeämpinä kuin miesliikunnanopettajat. Liikunnanopettajat arvioivat Vanhat Tanssit -kurssin opetustaitonsa hyviksi ja siitä aiheutuvan kuormittavuuden vähäiseksi. Sukupuolten välillä ei ollut eroa koetussa kuormittavuudessa eikä opetustaidoissa. Tutki-muksen mukaan Vanhat Tanssit -tapahtumaan liittyviä yleisimpiä haasteita olivat ongelmat tanssiparin valinnassa, puutteelliset tilat ja tapahtuman aiheuttamat suuret kustannukset opis-kelijoille. Tämä pro gradu -tutkielma oli ensimmäinen Vanhat Tanssit -kurssia ja -tapahtumaa koskeva tutkimus koko Suomessa. Useat tutkimustulokset ovat kuvailevia, koska tutkimus oli ensim-mäinen tästä aiheesta tehty tutkimus. Niiden pohjalta voidaan tulevaisuudessa tehdä syvälli-sempää tutkimusta sekä määrällisillä että laadullisilla menetelmillä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoulu
dc.subject.otherliikunnanopettaja
dc.subject.othertanssi
dc.subject.otherVanhat Tanssit
dc.titleHaastavaa, mutta aina yhtä mukavaa! : liikunnanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia Vanhat Tanssit -tapahtumasta
dc.title.alternativeLiikunnanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia Vanhat Tanssit -tapahtumasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309172312
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-09-17T11:07:07Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysotanssi
dc.subject.ysovanhojenpäivä
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record