Yhteistyösuhteen ja potilaan voinnin jatkuva seuranta työmenetelmänä psykiatrisessa avohoidossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mustonen, Nora
dc.date.accessioned 2012-11-20T10:03:42Z
dc.date.available 2012-11-20T10:03:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1237166
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211203037 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40379
dc.description.abstract Tässä pro gradu –tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyösuhteen ja potilaan voinnin jatkuvaa seurantaa työmenetelmänä aikuispsykiatrisessa avohoidossa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu viimeaikaisessa psykoterapiatutkimuksessa tuloksellisen hoidon kannalta keskeisiksi todetuista käsitteistä ja periaatteista: allianssi eli yhteistyösuhde, prosessinäkökulma ja asiakaslähtöisyys. Empiirisenä kontekstina on psykiatrisessa avohoidossa yhteisökeskeisen hoidon periaatteiden mukaan toimiva, moniammatillinen kriisityöryhmä, joka on suuntautunut erityisesti psykoottisesti oireilevien henkilöiden hoitamiseen pääsääntöisesti parityöskentelynä tehtävin kotikäynnein. Tutkimusta ohjasi kaksi kysymystä: 1) kuinka jatkuvan seurannan menetelmä soveltuu psykiatrisen akuuttityöryhmän työskentelyyn ja 2) kuinka jatkuva seuranta työskentelymenetelmänä vaikuttaa työntekijöiden näkemyksiin ja työskentelyyn yhteistyösuhteen näkökulmasta. Tutkimusilmiötä lähestyttiin toiminnallisella otteella, eli tavoitteena oli paitsi tutkia yhteistyösuhteen kehittymistä ja vaikutusta lopputulokseen, myös tuottaa muutosta kohti yhteistyökeskeisempää työskentelyä. Aineiston analyysissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä rikkaan kuvauksen ja ymmärryksen tuottamiseksi. Yhden kuukauden aikana kaikissa työryhmässä alkaneissa hoitosuhteissa käytettiin jatkuvan seurannan tarpeisiin kehitettyjä ORS- ja SRS-mittareita sekä potilaiden että työparien täyttämänä. Lisäksi työryhmälle tehtiin fokusryhmähaastattelu, jossa keskusteltiin lomakkeiden käyttökokemuksista ja työntekijöiden käsityksistä yhteistyösuhteen merkityksestä. Lomakeaineistosta laskettiin keskiarvoja ja ryhmiteltiin hoitosuhteita yhteistyön ja voinnin kehityksen mukaisesti. Fokusryhmähaastattelu analysoitiin sisällönanalyyttisesti ensin vapaasti teemoitellen ja sitten teorialähtöisesti koodaten. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että voinnin ja yhteistyön jatkuvan seurannan mittaristoilla on ennustearvoa hoidon onnistumisen suhteen myös akuuttityön kontekstissa. Onnistuneita hoitosuhteita luonnehti alkuvaiheessa potilaan kokema yhteistyön ja voinnin koheneminen. Heikompiin hoitotuloksiin päätyivät potilaat, joiden hoitoja voi kuvailla sekä hoitosuhteen että yhteistyön näkökulmasta katkonaisemmiksi. Työntekijät kokivat jatkuvan seurannan mittarit hyödyllisenä puheeksi oton välineenä ja keinona kiinnittää enemmän huomiota yhteistyösuhteeseen, heikommin onnistuneiden hoitosuhteiden osalta kaivattiin välineitä siihen, kuinka mittarein havaittuja yhteistyön ongelmia voidaan korjata. Tutkimuksella onnistuttiin tuomaan asiakaslähtöistä, yhteistyötä painottavaa näkökulmaa psykiatriseen hoitoon, mutta aineistonkeruun jälkeen rutiininomaista seurantaa ei ole otettu pysyväksi osaksi työskentelyä. Potilaat vastaanottivat lomakkeet työntekijöiden kokemuksien mukaan hyvin, ja jatkuvan seurannan mittarit ovat yksinkertainen tapa lisätä asiakkaan kokemusta kuulluksi tulemisesta.
dc.format.extent 45 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ORS-mittari
dc.subject.other SRS-mittari
dc.title Yhteistyösuhteen ja potilaan voinnin jatkuva seuranta työmenetelmänä psykiatrisessa avohoidossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211203037
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa asiakaslähtöisyys
dc.subject.ysa psykiatria
dc.subject.ysa moniammatillisuus
dc.subject.ysa avohoito
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-11-20T10:03:42Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record