Kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä elämästä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaunismäki, Sanna
dc.date.accessioned 2012-06-06T09:24:45Z
dc.date.available 2012-06-06T09:24:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218183
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206061806 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37973
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä elämästä. Li-säksi tutkittiin vastaajien käyttämiä selviytymiskeinoja vastoinkäymisen jäl-keen. Tutkimuksen viitekehyksenä on positiivinen psykologia ja Allardtin (1980) hyvinvointimalli. Selviytymiskeinoja tarkasteltiin Lazaruksen (1976) määritelmän valossa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja siinä on fenomenografinen tutkimus-ote, jolloin tarkastelun kohteena ovat lasten käsitykset. Tutkimukseen osallistui yksi koululuokka, jossa oli 20 oppilasta. Tutkimusaineisto kerättiin kahden avoimen kysymyksen avulla yhden oppitunnin aikana. Aineiston analyysissä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Lisäksi aineistosta laskettiin eri tee-moihin liittyvien mainintojen määrä. Tutkimustulokset olivat vahvasti yhteydessä Allardtin hyvinvointimallin ulot-tuvuuksiin. Tulosten mukaan lapset mieltävät hyvään elämään kuuluviksi asi-oiksi hyvin perustavanlaatuisia osatekijöitä. Tärkeimmiksi tekijöiksi hyvän elämän lähteenä nousivat perhe, vertaissuhteet, itsensä toteuttaminen esimer-kiksi harrastusten muodossa, terveelliset elämäntavat sekä luonteenpiirteet. Tu-losten mukaan 12-vuotiaat käyttävät pääasiassa tunnesuuntautuneita selviyty-miskeinoja. Vastoinkäymistä käsiteltiin puhumisen, harrastamisen ja muun te-kemisen sekä erilaisten suhtautumistapojen avulla. Tulosten perusteella voi-daan osoittaa, että 12-vuotiaiden kokemista hyvän elämän lähteistä sosiaalisilla suhteilla, harrastuksilla ja luonteenlaadulla on yhteys vastoinkäymisen käsitte-lyyn.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other hyvä elämä
dc.subject.other hyvinvointi
dc.subject.other keskilapsuus
dc.subject.other fenomenografia
dc.subject.other selviytymiskeinot
dc.title Kuudesluokkalaisten käsityksiä hyvästä elämästä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206061806
dc.subject.ysa hyvä elämä
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa selviytyminen
dc.subject.ysa fenomenografia
dc.subject.ysa fyysinen ympäristö
dc.subject.ysa sosiaaliset suhteet
dc.subject.ysa itsensä toteuttaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-06-06T09:24:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record