Kahden jyväskyläläisen yläkoulun oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja viihtyminen välitunnilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kellosaari, Linda
dc.contributor.author Virpi, Maria
dc.date.accessioned 2011-11-02T14:25:25Z
dc.date.available 2011-11-02T14:25:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189131
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011110211621 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36894
dc.description.abstract Kellosaari, Linda & Virpi, Maria. 2011. Kahden jyväskyläläisen yläkoulun oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja viihtyminen välitunneilla. Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteiden laitos. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 102 sivua. Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää yläkoulun oppilaiden välitunneilla tapahtuvan fyysisen aktiivisuuden yhteyttä viihtymiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös oppilaiden sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä sekä fyysiseen aktiivisuuteen että viihtymiseen välitunneilla. Tavoitteena oli lisäksi arvioida tutkimuksessa kehitetyn välituntiviihtyvyysmittarin toimivuutta ja luotettavuutta. Aineisto koostui yhteensä 658 jyväskyläläisestä yläkoulun oppilaasta, joista poikia oli 295 ja tyttöjä 362. Tutkimus oli osa Liikkuva kouluyhteisö -projektia. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella syksyllä 2009. Fyysisen aktiivisuuden ja välituntiviihtyvyyden yhteyttä arvioitiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Sukupuolten sekä luokka-asteiden välisiä eroja niin fyysisessä aktiivisuudessa kuin välituntiviihtyvyydessäkin analysoitiin parametrittomilla testeillä. Välituntiviihtyvyyttä arvioivat väittämät muotoiltiin mittariin sopiviksi WHO:n kouluterveyskyselystä (2002) sekä Kuuselan ja Lintusen sosiaaliset suhteet -mittarista (Asikainen & Hietakangas 2007, 46). Välituntiviihtyvyysmittarin pätevyyttä tarkasteltiin promax-rotatoidun pääakselifaktorianalyysin avulla ja luotettavuutta Cronbachin alfa-kertoimella. Tulokset osoittivat, ettei yläkoulun välitunneilla tapahtuvalla fyysisellä aktiivisuudella ja viihtymisellä ollut yhteyttä toisiinsa. Fyysinen aktiivisuus oli tutkimuskoulujen välitunneilla vähäistä, mutta siinä oli tilastollisesti merkitsevä ero niin sukupuolten kuin luokka-asteidenkin välillä. Pojat olivat välitunneilla tyttöjä aktiivisempia ja fyysinen aktiivisuus laski luokka-asteen kasvaessa. Kehitetty mittari osoittautui luotettavaksi menetelmäksi mittaamaan välitunneilla viihtymistä. Väittämät jakautuivat selkeästi kahdelle faktorille, joista muodostetut summamuuttujat olivat ’yleinen välituntiviihtyvyys’ ja ’sosiaaliset suhteet välitunneilla’. Oppilaat viihtyivät välitunneilla melko hyvin, sillä niin yleinen viihtyvyys kuin sosiaaliset suhteetkin koettiin siellä hyviksi. Tyttöjen kokemukset sosiaalista suhteista välitunneilla olivat poikia tilastollisesti melko merkitsevästi parempia, ja 8.-luokalla kokemukset olivat muita luokka-asteita parempia. Tämä tutkimus toi uutta tietoa yläkouluikäisten fyysisestä aktiivisuudesta ja viihtymisestä välitunneilla. Lisäksi kehitettyä mittaria voidaan käyttää jatkotutkimuksissa.
dc.format.extent 102 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other viihtyvyys
dc.subject.other kouluilmapiiri
dc.subject.other välitunnit
dc.subject.other yläkoululaiset
dc.subject.other sukupuolierot
dc.subject.other luokka-asteiden erot
dc.title Kahden jyväskyläläisen yläkoulun oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja viihtyminen välitunnilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011110211621
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa viihtyvyys
dc.subject.ysa ilmapiiri
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa välitunnit
dc.subject.ysa koululaiset
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa sukupuolierot
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2011-11-02T14:25:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record