Punnittua puhetta ja sanatonta sanomaa : kurkistus Liisa-luokanopettajan viestintään matematiikan oppituntien opetustilanteissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Taivalsaari, Leena
dc.date.accessioned 2011-10-08T19:32:47Z
dc.date.available 2011-10-08T19:32:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1184975
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011100811514 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36778
dc.description.abstract Taivalsaari, L. 2011. PUNNITTUA PUHETTA JA SANATONTA SANOMAA. Kurkistus Liisa-luokanopettajan viestintään matematiikan oppituntien opetustilanteissa. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 102 sivua. Tutkimukseni tehtävänä on tarkastella luokanopettajan matematiikkakuvan kehittymistä ja sen vaikutusta opettajan viestintään matematiikan oppituntien opetustilanteissa. Tutkimuksen teoriaosassa kuvaillaan ensimmäiseksi opettajuutta, joka luokanopettajalla rakentuu muun muassa henkilökohtaisesta suhteesta jokaiseen opetettavaan aineeseen. Suhdetta matematiikkaan kutsutaan matematiikkakuvaksi, ja sillä tarkoitetaan luokanopettajan käsitystä matematiikasta, sen opettamisesta ja oppimisesta sekä käsitystä itsestä matematiikan taitajana, oppijana ja opettajana. Matematiikkakuvan muodostumiseen liittyvät olennaisina uskomukset, asenteet, emootiot ja kognitiivinen ymmärrys matematiikasta. Opettajan opetusviestinnästä tarkastellaan sanallista, sanatonta ja matemaattista viestintää. Sanallisen opetusviestinnän piirteistä käsitellään kysymyksiä, vastauksia, ohjeistusta, selittämistä, palautteen antoa ja sosiaalistamista. Sanattomasta viestinnästä käsitellään luokanopettajan kinesiikkaa, proksemiikkaa, haptiikkaa, parakieltä, kronemiikkaa, fyysistä olemusta ja artefakteja. Matemaattisen viestinnän yhteydessä avataan matematiikan kielenomaisia piirteitä ja sen läheistä suhdetta äidinkieleen. Tutkimus on hermeneuttis-etnografinen laadullinen tutkimus, jossa on tapaustutkimuksen elementtejä. Aineisto on kerätty nopean etnografian mukaisesti opetustuokioiden videointina ja opettajan syvähaastatteluna. Videoaineisto on litteroitu näkökulmaa vaihtaen kolme kertaa: sanallisen, sanattoman ja matemaattisen viestinnän näkökulmasta. Litteroitu haastatteluaineisto antaa opettajalle tilaisuuden kertoa omin sanoin matematiikkasuhteestaan ja viestintätavoistaan. Aineistoa on analysoitu ja tulkittu teorian kanssa vuoropuheluna. Kirjoitustapana on ollut kuvaava ja teemoittava analyysi. Tutkimuksen johtopäätelminä voidaan todeta, että opettajan matematiikkakuva muotoutuu varhaisina kouluvuosina ja on suhteellisen staattinen. Matematiikkakuvan muuttuminen edellyttää luokanopettajalta ydinuskomusten reflektointia. Opettajan viestinnässä on universaaleja, opettajien ammattikunnalle tyypillisiä piirteitä. Opettajan puheella on erityisesti matematiikan opetuksessa tärkeä rooli selittämisessä, havainnollistamisessa ja mallintamisessa. Äidinkielen ja matematiikan välinen yhteys korostuu matematiikan sanaston ja käsitteiden kielentämisessä oppilaiden arkikielelle. Sanaton viestintä tukee opettajan muuta viestintää, muokkaa ja ilmaisee merkityksiä ja säätelee vuorovaikutuksen kulkua luokassa.
dc.format.extent 102 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other matematiikkakuva
dc.title Punnittua puhetta ja sanatonta sanomaa : kurkistus Liisa-luokanopettajan viestintään matematiikan oppituntien opetustilanteissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011100811514
dc.subject.ysa opettajuus
dc.subject.ysa matematiikka
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa sanallinen viestintä
dc.subject.ysa sanaton viestintä
dc.subject.ysa opetustilanne
dc.subject.ysa luokanopettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Etnografia
dc.date.updated 2011-10-08T19:32:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record