Yläkoululaisten fyysinen kunto ja fyysinen aktiivisuus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Väänänen, Marjo
dc.date.accessioned 2010-11-05T13:42:30Z
dc.date.available 2010-11-05T13:42:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1141789
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011053060 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25558
dc.description.abstract Väänänen, Marjo 2010. Yläkoululaisten fyysinen kunto ja fyysinen aktiivisuus. Liikun-tatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu – tutkielma, 80 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keskisuomalaisten yläkoululaisten fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden yhteyksiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin fyysisen aktii-visuuden muutosta seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle luokalle. Lisäksi tutkimuk-sessa analysoitiin miten oppilaiden seitsemännellä luokalla mitatut kuntotekijät ennusti-vat fyysistä aktiivisuutta kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Tutkimuksessa sel-vitettiin myös onko oppilaan seitsemännen luokan käsityksellä omasta kunnosta yhteyt-tä fyysiseen aktiivisuuteen ja onko seitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen luokan fyysisellä aktiivisuudella yhteyttä aikomukseen olla fyysisesti aktiivinen tulevaisuudes-sa. Tutkimuksen kohteena olivat neljän jyväskyläläisen koulun oppilaat (N = 338). Fyysistä aktiivisuutta ja aikomusta olla tulevaisuudessa aktiivinen tutkittiin kysymällä oppilaiden viikoittaista yleistä fyysistä aktiivisuutta sekä aikomusta olla fyysisesti aktiivinen yh-den, viiden ja kymmenen vuoden kuluttua. Kysely kerättiin oppilailta kolmen vuoden aikana aina syyslukukaudella. Lisäksi tutkimuskoulujen oppilailta kerättiin kuntotestitu-lokset seitsemänneltä luokalta. Aineiston tilastollisissa analyyseissä fyysisen aktiivisuu-den muutosten tutkimiseen käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyysiä. T-testillä tutkittiin sukupuolten välisiä keskiarvoeroja mitatuissa muuttujissa. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla tutkittiin kuntotekijöiden ja fyysisen aktiivi-suuden välisiä yhteyksiä ja stepwise –regressioanalyysiä käytettiin kyseisten muuttujien selitysasteiden tutkimiseen. Riippuvana muuttujana analyysissä oli fyysinen aktiivisuus ja riippumattomina muuttujina kuntotestien tulokset, käsitys omasta kunnosta, aikomus harrastaa liikuntaa viiden vuoden kuluttua ja sukupuoli. Tutkimustuloksista ilmeni, että oppilaiden fyysinen aktiivisuus väheni seitsemänneltä luokalta kahdeksannelle ja seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle, mutta pysyi muuttu-mattomana kahdeksannen ja yhdeksännen luokan välillä. Tulokset osoittivat myös, että sukupuolten väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja fyysisen aktiivisuuden määrässä seitsemännellä, kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla. Myöskään fyysisen aktiivisuuden muutoksessa seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle ei löytynyt sukupuoli eroja. Seitsemännellä luokalla tehty arvio omasta fyysisestä kunnosta, seitsemännen luokan eteentaivutustestin tulos ja sukupuoli selittivät 26 % kahdeksannen luokan fyysi-sestä aktiivisuudesta. Yhdeksännen luokan fyysisestä aktiivisuudesta 17 % selittyi seit-semännen luokan itsearviolla omasta fyysisestä kunnosta ja seitsemännen luokan vatsa-lihastestin tuloksella. Tutkimustulosten perusteella yläkouluikäisten nuorten fyysisen aktiivisuuden jatkumiseen yläkoulun aikana tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Myös koululiikunnassa hyväksi koettu fyysinen kunto voisi osaltaan lisätä fyysistä aktiivisuut-ta. Lisäksi koululiikunnassa tulee huomioida, että kuntotekijät selittävät vain pienen osan nuorten aktiivisuudesta, joten kuntotestien merkitystä koululiikunnassa ei tule lii-kaa korostaa.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Yläkoululaisten fyysinen kunto ja fyysinen aktiivisuus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011053060
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.subject.ysa kunto
dc.subject.ysa terveys
dc.subject.ysa kestävyys
dc.subject.ysa voima
dc.subject.ysa liikkuvuus
dc.subject.ysa nopeus
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa nuoret
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record