Show simple item record

dc.contributor.advisorKauhanen, Antti
dc.contributor.authorPirskanen, Laura Annika
dc.date.accessioned2024-06-03T15:12:24Z
dc.date.available2024-06-03T15:12:24Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95457
dc.description.abstractOne of the key tasks of performance management is to implement the company's strategy by directing operations towards goals. However, companies may have challenges defining suitable metrics and understanding their overall impact on the company's goals. The aim of this master's thesis was to investigate the relationship between performance metrics and financial metrics in a production organization, and to identify the connections between these metrics. The research was conducted as a case study in an organization that is part of a larger international production company. The theoretical framework of the research was based on performance management and agency theory. Data was collected in the target organization through observations, interviews, and documents. The results showed that, based on the literature, the performance metrics used in the target organization were relevant to the management of a production company. The research also identified performance management issues within the target organization, which aligned with the reasons for performance management failures as outlined by agency theory. The research provides the target organization with basic information to improve the performance measurement system. It highlights some important points about their current measurement system. A clear deficiency was found in monitoring the costs and effects of poor quality based on both the literature and the interviews. In addition, reducing the number of metrics could streamline and simplify management processes.en
dc.description.abstractYksi suoritusjohtamisen keskeisistä tehtävistä on toteuttaa yrityksen strategiaa ohjaamalla toimintaa kohti tavoitteita. Yrityksillä voi kuitenkin olla haasteita määritellä sopivia mittareita ja ymmärtää niiden kokonaisvaltainen vaikutus yrityksen tavoitteisiin. Tämän pro gradu -työn tavoitteena oli tutkia suorituskykymittareiden ja taloudellisten mittareiden välistä suhdetta tuotanto-organisaatiossa, ja tunnistaa näiden mittareiden välisiä yhteyksiä. Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena organisaatiossa, joka on osa suurempaa kansainvälistä tuotantoyhtiötä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui suoritusjohtamiseen ja agenttiteoriaan. Data kerättiin kohdeorganisaatiossa havaintojen, haastattelujen ja asiakirjojen avulla. Tulokset osoittivat, että kohdeorganisaatiossa käytetyt suorituskykymittarit olivat kirjallisuuden perusteella relevantteja tuotantoyrityksen johtamiseen. Tutkimuksessa tunnistettiin myös kohdeorganisaation suorituksen johtamiseen liittyviä ongelmia, jotka puolestaan ilmensivät hyvin niitä syitä, jotka agenttiteorian perustella johtavat suorituksen johtamisen epäonnistumiseen. Tutkimus tarjoaa kohdeorganisaatiolle pohjatietoa suorituksen mittauksen kehittämistä varten. Tutkimuksen perusteella voidaan nostaa kohdeorganisaation kannalta kiinnostavia huomioita nykyiseen mittaristoon liittyen. Huonon laadun kustannusten ja vaikutusten seurannassa havaittiin selkeä puute niin kirjallisuuden kuin haastattelujenkin perusteella. Lisäksi mittarien määrän vähentäminen voisi virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa hallintaprosesseja.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsCC BY
dc.titleLinking performance metrics to financial performance from perspective of agency theory
dc.typeMaster's thesis
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202406034220
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylä University School of Business and Economicsen
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulufi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY