Show simple item record

dc.contributor.advisorJuego, Bonn
dc.contributor.authorNaeve, Lisa
dc.date.accessioned2023-06-26T05:52:59Z
dc.date.available2023-06-26T05:52:59Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88050
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan mahdollisia rajoitteita ja mahdollisuuksia, joita pohjoismaiset yritykset voivat kohdata pyrkiessään toimimaan Saksan biopolttoainemarkkinoilla. Hallitusten päätökset ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja pyrkimyksestä vähentää liikenteen päästöjä lisäämällä biopolttoaineiden osuutta ovat luoneet huomattavat biopolttoainemarkkinat Eurooppaan ja Saksaan. Euroopan biopolttoainemarkkinat ovat erittäin riippuvaisia poliittisista käytännöistä ja lainsäädännöstä. Johtuen erilaisista Euroopan unionin biopolttoainepolitiikan käytännöistä jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä on syntynyt useita Euroopan sisäisiä markkinoita. Nämä voivat avata liiketoimintamahdollisuuksia ulkomaisille sidosryhmille, kuten Pohjoismaille Saksan markkinoilla. Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia mitä mahdollisia rajoitteita ja mahdollisuuksia pohjoismaisille yrityksille voi syntyä. Perusteellisen kirjallisuuskatsauksen ja pohjoismaisten sidosryhmien haastattelujen avulla on voitu tunnistaa useita toisiinsa kytkeytyviä rajoitteita ja mahdollisuuksia pohjoismaisille yrityksille, jotka pyrkivät toimimaan Saksan biopolttoainemarkkinoilla. Tutkimuksessa analysoidut rajoitteet ovat lainsäädännön epäselvyys, byrokraattiset viestintähaasteet, resurssit, kielimuuri ja tiedon puute. Mahdollisuuksia puolestaan ovat lainsäädännön perustelut kestävän liiketoiminnan tukemiseksi, talous, Saksan markkinoiden koko, Pohjoismaiden mahdollinen kilpailuetu biopolttoainealalla sekä Euroopan unionin ja aluetason tuki kestävyydelle, uusiutuville energialähteille ja vihreälle energiamurrokselle. Analyysi osoittaa, että Saksan markkinoilla toimivilla pohjoismaisilla yrityksillä on useita toisiinsa liittyviä rajoitteita ja mahdollisuuksia. Toisaalta, vaikka osaa niistä on mahdollista ennakoida, biopolttoainealan yrityksille aiheutuu epävarmuutta erityisesti politiikan nopeista muutoksista ja muista hallituksen päätöksistä.fi
dc.description.abstractThis thesis examines the potential constraints and opportunities Nordic companies might face when aiming to operate on the German biofuel market. Governmental decisions regarding climate change mitigation and aiming to reduce emissions in the transportation sector through increased shares of biofuels, have created a sizeable biofuel market in Europe and Germany. The European biofuel market is highly dependent on policies and legislations. Due to the different implementation of the European Union’s biofuel policies into the national legislation of the member states, multiple inner European markets have been created that can open business opportunities for stakeholders from foreign countries, such as the Nordic countries on the German market. This thesis aims to investigate which potential constraints and opportunities might arise for Nordic businesses. Undertaking a profound literature review, and conducting interviews with stakeholders from the Nordic countries, have allowed to identify multiple interconnected constraints and opportunities for Nordic businesses aiming to operate on the German biofuel market. Constraints analysed are legislative ambiguity, bureaucratic communication challenges, resources, language barrier, and information insufficiency. Analysed opportunities are the rationale of the legislation in support of sustainable business, economics, the German market size, a potential competitive advantage of the Nordic countries in the biofuel sector and European Union’s and regional-level support for sustainability, renewables and green energy transition. The analysis shows that there are multiple interconnected constraints and opportunities for Nordic businesses operating on the German market. Though some of these can be anticipated, there will be a certain degree of uncertainty for businesses in the biofuel sector especially due to quick changes in policies and other governmental decisions.en
dc.format.extent61
dc.language.isoen
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherGerman biofuel legislation
dc.subject.otherbiofuel market
dc.subject.otherNordic businesses
dc.subject.otherconstraints
dc.subject.otheropportunities
dc.subject.otherpolicies
dc.titleGermany’s biofuel market : An analysis of constraints and opportunities for Nordic Businesses
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306264105
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysorajoitukset
dc.subject.ysobiopolttoaineet
dc.subject.ysorestrictions
dc.subject.ysobiofuels
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright