Show simple item record

dc.contributor.advisorvon Bonsdorff, Mikaela
dc.contributor.authorKoivisto, Sari
dc.date.accessioned2022-06-07T06:48:54Z
dc.date.available2022-06-07T06:48:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81521
dc.description.abstractAlkoholin käyttö on lisääntynyt nuorempien sukupolvien eläköityessä, mikä saattaa vaikuttaa terveyden ja toimintakyvyn, kuten kävelykyvyn heikentymiseen ikääntyvillä henkilöillä. Myös elimistössä tapahtuvat fysiologiset muutokset ovat yhteydessä heikentyneeseen terveyteen ja lisäävät kävelykyvyn heikkenemistä. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää alkoholinkäytön yhteyttä ikääntyneiden henkilöiden kävelynopeuteen. Lisäksi tarkasteltiin, selittävätkö koettu terveys ja fyysinen aktiivisuus alkoholinkäytön ja kävelynopeuden välistä yhteyttä. Tutkielmassa käytettiin Helsinki Birth Cohort Study aineistoa vuosilta 2011-2013. Tutkittavia oli yhteensä 1078 henkilöä, joista 470 miehiä ja 608 naisia. Osallistujien ikä vaihteli 69 ja 77 vuoden välillä tutkimushetkellä ja keski-ikä oli 71 vuotta. Kävelynopeutta oli mitattu 6 minuutin kävelytestillä, alkoholinkäyttöä, koettua terveyttä sekä fyysistä aktiivisuutta oli arvioitu kyselylomakkeella. Tutkimusdataa analysoitiin Pearsonin korrelaatiokertoimen sekä lineaarisen regressiomallin avulla. Regressiomallit vakioitiin iällä, sukupuolella, koulutuksella, koetulla terveydellä ja fyysisellä aktiivisuudella. Tulosten mukaan alkoholia käyttävät suoriutuivat kävelytestistä paremmin kuin alkoholinkäytön lopettaneet (β=0,211, 95% LV 12,68, 33,56, p<0,001). Samoin alkoholia ei käyttäneet suoriutuivat kävelytestistä alkoholinkäytön lopettaneita paremmin (β=0,119, 95% LV 5,68, 52,63, p=0,015). Tulokset osoittivat, että alkoholia käyttävien ryhmän kävely oli nopeampaa verrattuna ei alkoholia käyttäneiden ryhmään tai alkoholinkäytön lopettaneiden ryhmään. Mallin vakiointi koulutuksella, itsearvioidulla terveydellä ja fyysisellä aktiivisuudella ei muuttanut alkoholin ja kävelytestin yhteyttä. Tutkimustulokset vahvistavat aiempia tutkimuksia alkoholinkäytön ja kävelynopeuden välisestä yhteydestä. Lisätutkimuksia aiheesta kuitenkin tarvitaan herkemmillä mittareilla ja suuremmalla heterogeenisellä otosjoukolla, jotta saadaan selville, voidaanko alkoholinkäytön määriä ja riskirajoja kohdentaa ikääntyneille henkilöille entistä tarkemmin.fi
dc.description.abstractAlcohol use has increased among older people, which may contribute to a decline in health and physical activity as walking. Physiological changes in aging are also associated with impaired health and increase the ability of walking. The purpose of this Master´s thesis was to investigate the association between alcohol use and walking speed in an older population. In addition, it was examined whether perceived health and physical activity explain the association between alcohol use and walking speed. The study data were drawn from the Helsinki Birth Cohort Study and were collected between 2011-2013. The sample consist of 1078 subjects, including 470 men and 608 women. The age of the participants ranged from 69 to 77 years and the mean age was 71 years at the follow-up. Walking speed measured with a 6-minute walk tests and alcohol intake assessed with a questionnaire. Data was analysed by Pearson´s correlation and linear regression analysis. The regression models were adjusted with age, sex, socioeconomic status, perceived health status and physical activity. Those who use alcohol more performed better in the walking test than those who has stopped using alcohol (β=0,211, 95% LV 12,68, 33,56, p<0,001). Those who did not drink alcohol performed better than those who had stopped drinking in the walking test (β=0,119, 95% LV 5,68, 52,63, p=0,015). The results of this study indicated that those who use more alcohol performed better in the walking test than those who has stopped drinking or those who has stopped using alcohol. Adjusting the model with perceived health and physical activity did not change the association between alcohol use and the walking test. The results of the study confirm findings from previous studies on the association between alcohol use and walking speed. However further research on the subject is needed using more sensitive indicators and larger cohorts of older people. It would be interesting to know whether a safe level of risk for alcohol use can be set for the older people.en
dc.format.extent47
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkävelynopeus
dc.titleAlkoholinkäytön yhteys ikääntyneiden henkilöiden kävelynopeuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206073137
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoalkoholi (päihteet)
dc.subject.ysokävely
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record