Show simple item record

dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.authorSällinen, Sanna
dc.date.accessioned2021-09-13T05:58:57Z
dc.date.available2021-09-13T05:58:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77756
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on vertailla alle 10 ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja selvittää, millaiset tekijät motivoivat vain alle tai vain yli 10 vuotta työskennelleitä musiikinopettajia, ja millaiset tekijät taas motivoivat musiikinopettajia työkokemuksen pituudesta riippumatta. Tutkimus on pääasiassa määrällinen, vertaileva survey-tutkimus, mutta sisältää myös laadullisen osion, joka syventää tutkimuksen määrällisen puolen tuloksia. Tutkimusaineisto on kerätty toukokuussa 2019 pohjoismaissa koulun musiikinopetuksen parissa toimivilta musiikinopettajilta osana Webropol-ohjelmalla toteutettua Music as profession and health -kyselyä. Kyselyä oli kanssani toteuttamassa kolme muuta henkilöä Suomesta ja Tanskasta. Kyselyllä selvitettiin pohjoismaissa asuvien musiikin eri alojen ammattilaisten musiikin merkityksellisyyden kokemuksia, työmotivaatiota sekä terveyttä. Tämän tutkimuksen aihe, musiikinopettajien työmotivaatio, oli vain pieni osa kyselyn kokonaisuutta. Kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 518 eri musiikinalojen ammattilaista ja heistä 82 oli musiikinopettajia, joista pääosa oli tanskalaisia ja suomalaisia. Musiikinopettajista alle 10 vuotta työskennelleitä oli 26 henkilöä ja yli 10 vuotta työskennelleitä 56 henkilöä. Heidän vastauksistaan muodostui tämän tutkielman aineisto. Kyselylomake oli strukturoitu ja kysymykset olivat suljettuja lukuun ottamatta yhtä avointa kysymystä (mikä motivoi sinua tämänhetkisessä työssäsi musiikin ammattilaisena?), jonka vastaukset muodostivat tutkimukseni laadullisen osion. Vastaukset annettiin anonyymisti. Aineiston analysointi keskittyi vastausten keskiarvojen ja tilastollisten merkitsevyyksien tarkasteluun, yli ja alle 10 vuotta työskennelleitä vertaillen. Otoksen pienuuden vuoksi muiden taustatekijöiden – iän, sukupuolen, asuinmaan, koulutustaustan, tarkemman työnkuvan – vaikutus rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Tuloksista kävi ilmi, että yhdistävinä motivaatiotekijöinä molemmilla vastaajaryhmillä oli oppilaiden monipuolinen kasvattaminen, kokemus hyvistä vuorovaikutustaidoista sekä rakentavan palautteen saaminen työstä. Lisäksi alle 10 vuotta työskennelleillä oli muutamia vain heitä motivoivia tekijöitä ja myös yli 10 vuotta työskennelleillä omat vain heitä motivoivat tekijänsä. Sekä eroja että yhtäläisyyksiä siis löytyi. Avoimen kysymyksen vastaukset tukivat monilta osin suljetun kyselyn vastausten tuloksia. Tuloksien kokonaisvaltaisen tarkastelemisen myötä saattoi huomata, että oppilaiden kasvun, kehittymisen ja onnistumisten tukeminen ja aikaansaaminen olivat sellaisia asioita, jotka sekä alle että yli 10 vuotta työskennelleet kokivat opettamismotivaatiota lisääviksi. Sen sijaan vain alle 10 vuotta työskennelleitä musiikinopettajia motivoivat tekijät keskittyivät suurilta osin opettajien oman osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen niin pedagogina kuin muusikkona. Yli 10 vuotta työskennelleiden vastauksista oli nähtävissä toiseen vastaajaryhmään verrattuna suurempaa varmuutta omasta osaamisesta ja ammatti-identiteetistä, jonka myötä motivaatiotekijät keskittyivät enemmänkin työn vapauden ja musiikin tarjoamiin mahdollisuuksiin.fi
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheropettamismotivaatio
dc.subject.othermotivaatiotekijä
dc.titleMikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109134853
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysotyömotivaatio
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomusiikinopettajat
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record