Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorKemiläinen, Saara
dc.date.accessioned2021-06-21T06:26:10Z
dc.date.available2021-06-21T06:26:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76720
dc.description.abstractTämä tutkimus on toteutettu kiinnostuksesta yrityksen tarkoitusta ja se määritelmää kohtaan. Yrityksen tarkoitusta on terminä käytetty tutkimuksessa jo pitkään, mutta sen määritelmästä ja merkityksestä on ollut vaihtelevia käsityksiä. Yrityksen tarkoituksen vaikutuksia sen toimintaan ja toiminnan oikeutukseen on ollut haastava osoittaa tarkoituksen subjektiivisuuden ja vertailutietojen puutteiden vuoksi, mutta sillä katsotaan kuitenkin olevan yhteys taloudelliseen menestykseen ja yrityksen elinkaaren pituuteen. Tässä tutkimuksessa tutkitaan yrityksen tarkoitusta ja sen kautta rakentuvaa legitimiteettiä lentoyhtiöiden näkökulmasta. Lentoyhtiöiden toiminnan vaikutuksista, eettisyydestä ja viestinnästä on tehty aiempaa tutkimusta, mutta vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, millaisena lentoyhtiöt esittävät tarkoituksensa yhteiskunnassa ja millä tavoin siitä tarkoituksesta luodaan yleisesti hyväksytty eli legitiimi kuva. Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy lentoyhtiöiden viestimään tarkoitukseen ja sen legitimiteettiperustaan. Tutkimus tarkastelee sekä tarkoituksen muodostumista, että legitimiteetin rakentumista lentoyhtiöiden tekstien perusteella. Yrityksen tarkoitus määritellään aiempaa tutkimusta hyödyntäen. Tutkimuksen teoriataustana toimii institutionaalinen teoria, jonka kautta määritellään myös legitimiteetin käsite. Tutkimuksen kannalta keskeisimmät teoreettiset mallit ovat legitimiteettistrategiat, jotka kuvaavat legitimiteetin rakentumista. Tässä tutkimuksessa tarkoituksen ja legitimiteetin myötä huomio kiinnittyy myös yritysetiikkaan ja sen vaikutuksiin tarkoituksen ja legitimiteetin osalta. Tutkimus on laadullinen, tulkitseva ja kriittinen. Metodina tutkimuksessa on käytetty kriittistä sisällönanalyysia, jonka kautta lentoyhtiöiden yrityksen tarkoitus on pyritty hahmottamaan. Sisällönanalyysin kautta on pystytty tutkimaan yhteiskunnan itsestäänselvyyksiä, valtasuhteita ja sosiaalisia odotuksia yrityksiä kohtaan. Tutkimuskysymysten kautta pyritään luomaan kuva lentoyhtiöiden yrityksen tarkoituksesta ja tunnistamaan sen tukena käytettäviä legitimointistrategioita. Tutkimuksen kohteena olevien lentoyhtiöiden tarkoitusta ja legitimiteettiä tutkitaan niiden omien verkkosivujen tekstisisältöjen pohjalta. Tutkimuksessa muodostui neljä sisällönanalyysin yläluokkaa, joiden varaan lentoyhtiöt rakensivat tarkoitustaan. Nämä ovat Lentoyhtiön yksilöityminen ja erottuminen kilpailijoista, Lentäminen osana infrastruktuuria, Lentoyhtiö vastuullisena toimijana sisäisesti sekä Lentoyhtiön strategia ja kestävän kehityksen toimet. Lentoyhtiöiden huomattiin käyttävän eniten rationalisoinnin ja moralisoinnin legitimointistrategioita, mutta myös auktorisoinnin, narrativisoinnin ja normalisoinnin legitimointistrategiat tunnistettiin materiaalista. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaittiin legitimointistrategioiden alastrategioita, jotka olivat ominaisia lentoyhtiöille. Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta tietoa yrityksen tarkoituksen muodostumisesta ja strategioista, joilla tätä tarkoitusta pyritään oikeuttamaan yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa tätä tutkimusaihetta voitaisiin syventää esimerkiksi tekemällä tutkimusta eri toimialan yritysten parissa ja ottamalla huomioon myös yrityksen sidosryhmät sen legitimiteettiä arvioidessa. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä myös siitä vastaako yrityksien viestimä tarkoitus todellisuutta ja kuinka se näkyy käytännössä.fi
dc.description.abstractThis study has been conducted out of an interest in the purpose of a company and its definition. The purpose of a company has been used in research for a long time, but there have been mixed perceptions of its definition and meaning. The effects of a company 's intent on its operations and the legitimacy of its operations have been challenging to demonstrate due to the subjectivity of the purpose and the lack of comparative information, but it is considered to be linked to financial success and the life cycle of the enterprise. This study examines the purpose of a company and the legitimacy it builds from the perspective of airlines. There has been previous research on the impact, ethics and communication of airline operations, but less attention has been paid to how airlines present their purpose in society and how to create a generally accepted or legitimate image of that purpose. In this study, attention is drawn to the purpose communicated by airlines and its basis for legitimacy. The study examines both the formation of purpose and the building of legitimacy on the basis of airline texts. The purpose of the company is determined using previous research. The theoretical background of the research is institutional theory, through which the concept of legitimacy is also defined. The most important theoretical models for the research are legitimacy strategies that describe the construction of legitimacy. In this study, with purpose and legitimacy, attention is also paid to business ethics and its implications for purpose and legitimacy. The research is qualitative, interpretive and critical. The method used in the study is critical content analysis, through which the purpose of the airline company has been sought to be perceived. Through content analysis, it has been possible to study society's self-evident, power relations and social expectations of companies. The research questions aim to create a picture of the purpose of the airline company and to identify the legitimacy strategies used to support it. The purpose and legitimacy of the airlines under investigation will be examined on the basis of the textual content of their own websites. The study identified four upper categories of content analysis on which airlines built their purpose. These are the airline's identification and differentiation from competitors, flying as part of the infrastructure, the airline as a responsible operator internally, and the airline's strategy and sustainability measures. Airlines were found to use the most legitimation strategies for rationalization and moralization, but legitimation strategies for authorization, narratification, and normalization were also identified from the material. In addition to this, the study identified sub-strategies of legitimation strategies that were specific to airlines. The results of the study provide new insights into the formation of a company’s purpose and strategies that seek to justify that purpose in society. In the future, this research topic could be deepened, for example, by conducting research on companies in different industries and also taking into account the company's stakeholders when assessing its legitimacy. Further research could also be done on whether the purpose communicated by companies corresponds to reality and how it is reflected in practice.en
dc.format.extent96
dc.language.isoen
dc.subject.othercorporate purpose
dc.subject.othercorporate legitimacy
dc.titleHow Nordic airlines maintain and defend their legitimacy through corporate purpose
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106213914
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysolentoyhtiöt
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysolegitimiteetti
dc.subject.ysoairlines
dc.subject.ysocorporate responsibility
dc.subject.ysosocietal responsibility
dc.subject.ysolegitimacy


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record