Show simple item record

dc.contributor.advisorParkkinen, Juha
dc.contributor.authorSarén, Raisa
dc.date.accessioned2021-05-17T06:05:51Z
dc.date.available2021-05-17T06:05:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75660
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajien kokemuksia nuorten toimijuuden tukemisesta ohjauksessa. Tutki-muksessa kartoitettiin tietoa siitä, mitkä ovat ohjaajien kokemusten mukaan nuorten toimijuuden osa-alueet, miten ohjaajat kokevat pystyvänsä tukemaan toimijuutta ohjauksen keinoin ja mitkä ovat toimijuuden tukemisen haasteita ja esteitä ohjauksessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineisto kerät-tiin yksilöhaastatteluina joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 aikana. Tutkimuk-seen osallistui yhteensä seitsemän opinto-ohjaajaa, joista neljä työskentelee lukiossa, kaksi ammatillisessa oppilaitoksessa ja yksi kaksoistutkinnon opinto-ohjaajana. Tulosten perusteella nuorten toimijuuden tärkeimmät osa-alueet ovat metakognitiiviset taidot, minäpystyvyys ja sosiaaliset taidot. Metakognitiivi-sista taidoista tärkeimpiä ovat itsetuntemus, aktiivisuus ja tiedonhankintatai-dot. Näitä toimijuuden osa-alueita voidaan parhaiten tukea ohjauksessa yksi-lökeskusteluilla ja ajan antamisella. Toimijuuden tukemisen suurimmat haas-teet ovat liian vähäinen aika sekä nuorten terveys- ja toimintakykyongelmat. Ohjauksessa aika luo tilaa ja antaa mahdollisuuksia toimijuuden tukemi-seen. Tulevaisuudessa toisen asteen opinto-ohjauksessa tarvitaan riittävästi aikaa yksilökeskusteluille ja toimijuutta tukevalle ohjaukselle. Lisäksi varhai-sella puuttumisella nuorten toimintakyky- ja terveyshaasteisiin mahdollistet-taisiin ohjauksen vahvempi ja syvällisempi tuki nuoren toimijuudelle.fi
dc.format.extent82
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleToimijuuden tukeminen ohjauksessa : opinto-ohjaajien kokemuksia toimijuuden tukemisesta opinto-ohjauksessa toisen asteen oppilaitoksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105172934
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record