Show simple item record

dc.contributor.authorHusa, Sari
dc.contributor.authorKinos, Jarmo
dc.date.accessioned2021-02-05T13:46:29Z
dc.date.available2021-02-05T13:46:29Z
dc.date.issued2001fi
dc.identifier.isbn978-952-7411-01-8fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74007
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa rajaudutaan tarkastelemaan varhaiskasvatusta tieteenalan perspektiivistä. Tutkimuksessa tarkastellaan akateemisen kentän muotoutumista ja varhaiskasvatuksen sisällöllistä määrittymistä. Aineistona ovat Suomen varhaiskasvatuksen professoreiden virantäyttöprosesseissa tuotetut dokumentit. Tutkimuksemme painottuu erityisesti akateemisen kentän keskeisten toimijoiden - asiantuntijoiden ja viranhakijoiden - identifioimiseen. Työmme kohdentuu lähihistoriaan ja sitä voidaan luonnehtia akateemisen varhaiskasvatuksen kentän historiaa ja muotoutumista koskevaksi perustutkimukseksi. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi osoittaa, etteivät asiantuntijalausunnot juurikaan tuo yllätyksiä varhaiskasvatuksen määrittelyn suhteen. Lausunnoissa varhaiskasvatuksen keskeisiksi elementeiksi esitettiin ikädimensio (0-8/9 v.), ensisijaisesti kasvatustieteellinen tiedeperusta, institutionaalisen kasvatuksen korostus sekä monitieteellisyys. Kiinnostavaa on huomata, että sekä valittujen viranhaltijoiden että myös asiantuntijoiden habituksessa keskeinen akateemisen pääoman laji on psykologia. Voisi ajatella niinkin, että kasvatustieteellisen tiedeperustan vaatimuksesta huolimatta varhaiskasvatus olisikin psykologian kentän tutkimus-, sovellus- ja erityisalue. Aineiston pohjalta voidaan niin ikään hahmottaa varhaiskasvatustieteen lähitulevaisuuden sisällöllinen skenaario. Sen mukaan varhaiskasvatuksen didaktiikka näyttäisi saavan vankan jalansijan Helsingin yliopistossa. Jyväskylän, Joensuun, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa, erilaisin painotuksin, tulee esille kasvatuspsykologisesti orientoitunut varhaiskasvatus. Jyväskylässä myös yhteiskuntatieteellisesti (kasvatussosiologisesti) orientoitunut varhaiskasvatustiede vaikuttaisi saavan paino-arvoa. Näin ollen valtavirran varhaiskasvatustiede voidaan hahmottaa yleisen kasvatustieteen tavoin monitieteiseksi tieteenalaksi, jossa vallalla oleva kasvatuspsykologinen aines lähentyy ja integroituu historiallis-kulttuuris-yhteiskunnalliseen pääomaan ja rinnalle muodostuu didaktisesti orientoitunut varhaiskasvatus.fi
dc.description.abstractIn this study, we examine Early Childhood Education as a field of science by analyzing the formation of the academic field and definition of the content of Early Childhood Education. The materia! consists of documents produced in connection with the appointments of professors to the Chairs of Early Childhood Education in Finland. Our study is especially focused on identifying the central actors of the field, i.e. the experts and applicants of the professorships. Our work is directed at the near history and can be characterized as basic research on the history and formation of the academic field of Early Childhood Education. The content analysis of the materia! shows that the expert statements contain no surprising elements as far as the definition of Early Childhood Education is concemed. The central elements of Early Childhood Education presented in the statements are the age dimension (0-8/9 years), a scientific background prirnarily in Education, emphasis on institutional education and multidisciplinary approach. It is interesting to see that in the profiles of both the chosen professors and the experts the central type of academic capital is Psychology. Maybe, in spite of the requirement of scientific background in Education, Early childhood Education could be seen as being a research, application and special field of Psychology. On the basis of the materia!, the scenario of the content of Early Childhood Education in the near future can be outlined: Early Childhood Education Didactics would seem to be getting a strong foothold at the University of Helsinki while at the Universities of Jyväskylä, Joensuu, Oulu, Tampere and Turku Early Childhood Education orientated towards Educational Psychology, with varying emphasis, would seem to emerge. In Jyväskylä, Early Childhood Education orientated sociologically (Sociology of Education) would seem to be getting stronger. Thus the main stream of Early Childhood Education can be seen, in the same way as Education, as a multidisciplinary field of science where the dominant element of Educational Psychology is approaching and being integrated to the historical, cultural and social capital, while a parallel, didactically oriented Early Childhood Education is formed.en
dc.language.isofin
dc.relation.ispartofseriesKasvatusalan tutkimuksia
dc.subject.otherkasvatustieteen professorifi
dc.subject.otherakateeminen pääomafi
dc.subject.othervirantäyttöprosessifi
dc.subject.otherappointment of Professorsen
dc.subject.otheracademic capitalen
dc.subject.otheridentification of actorsen
dc.subject.othertoimijoiden identifiointifi
dc.titleAkateemisen varhaiskasvatuksen muotoutuminenfi
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-7411-01-8
dc.relation.issn2489-768X
dc.relation.numberinseries4
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysovarhaiskasvatusfi
dc.subject.ysoearly childhood education and careen
dc.subject.ysokasvatustiedefi
dc.subject.ysoeducational scienceen
dc.subject.ysoprofessoritfi
dc.subject.ysoprofessorsen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record