Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorAla-Luhtala, Niko
dc.date.accessioned2020-12-03T08:20:24Z
dc.date.available2020-12-03T08:20:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72937
dc.description.abstractTyötehtävien suorittaminen teknologian avulla on nykypäivänä usean työntekijän arkea. Teknologia on kasvattanut organisaatioiden ja työntekijöiden tehokkuutta. Teknologian avulla on voitu automatisoida useita manuaalisia työvaiheita. Teknologian käytöllä on myös negatiivisia seurauksia. Teknologia voi aiheuttaa työntekijällä teknostressiä, joka on teknologian käytöstä aiheutuvaa stressiä. Teknostressin negatiiviset vaikutukset vaikuttavat suoraan työntekijän työskentelyyn, esimerkiksi se voi alentaa työntekijän tehokkuutta. Mikäli työntekijän tehokkuus laskee, tästä kärsii niin yksilö kuin organisaatiokin. Tietotyöntekijän työarkeen vaikuttavat merkittävästä kaksi teknostressitekijää, jotka ovat kirjallisuuden mukaan keskeytykset ja ylikuormitus. Aikaisemmat teknostressitutkimukset ovat tunnistaneet teknostressin aiheuttajat sekä niiden hallintakeinot. Teknostressikontekstissa ei olla kuitenkaan tutkittu tehokkaita työtapoja. Tehokkaita työtapoja on tutkittu aikaisemmin niin henkilö- kuin organisaatiokontekstissa. Tämä tutkimus lähentää teknostressitutkimusten ja tehokkuutta käsittelevien tutkimusten kuilua. Tässä tutkimuksessa tutkitaan tehokkaita työtapoja sekä tapoja, joilla työntekijä voi ehkäistä ja hallita teknoylikuormitusta sekä keskeytyksiä, jotka tapahtuvat työympäristössä. Tutkimuksessa tuodaan esille ylikuormitusta ja keskeytyksiä aiheuttavat tekijät ja näiden tekijöiden aiheuttamat negatiiviset vaikutukset haastateltaviin. Tutkimuksessa tuodaan myös esille haastateltavien käyttämät teknostressin hallintakeinot sekä tehokkaiksi koetut työtavat. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 1. Kuinka työntekijä voi hallita teknologian aiheuttamaa ylikuormitusta sekä keskeytyksiä? 2. Kuinka työntekijä voi parantaa omaa tehokkuuttansa työympäristössä? 3. Mitkä ovat tehokkaita työtapoja? Tämän tutkimuksen aineisto hankittiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu luvussa viisi. Tulososiossa tuodaan esille ylikuormituksen ja keskeytysten seuraukset sekä niiden hallintakeinot. Hallintakeinot jaettiin ongelma- ja tunnekeskeisiin hallintakeinoihin. Tulososiossa esitellään myös haastateltavien mielestä tehokkaat työtavat. Tutkimuksessa kävi ilmi, että haastateltavat kokivat tehokkaiksi työtavoiksi ongelmakeskeiset hallintakeinot.fi
dc.description.abstractThe use of technology in work environment is an everyday thing for most of the knowledge workers now days. Technology has improved the methods of working in many cases. However, with all the benefits technology can offer, it can also have serious negative effects on the user. Technology can cause technostress. Technostress is a stress reaction that happens because the use of technology. The negative effects of technostress can affect negatively to employee’s efficiency at workplace. If the employee’s efficiency drops, it can affect negatively in the organization and within the employee. The two major techno stressors in knowledge workers day to day work life are techno-overload and interruptions. Previous studies have acknowledged the causes of technostress and how it can be controlled. However, technostress has not been studied in the context of efficiency. Efficiency has been studied in the context of efficient working methods and efficient management methods in the organization. This study will bring closer the study areas of efficiency and technostress. In this study the main object is to study efficient working practices, that will minimize techno-overloading and interruptions in the workplace. This study will publish the cause of technostress, the effects it has on person, the methods of controlling the techno stressors and the methods that the interviewees think are efficient. The questions that this study aims to answer are: 1. How can the employee control the negative effects of techno-overload and interruptions? 2. How can the employee be more efficient in the working environment? 3. What are efficient working methods? The data of this study was collected by using semi-structured interviews. The results of this study are summarized in paragraph five. The results will also show the sources of techno-overload and interruptions. The methods of control-ling techno-overload and interruptions are also released in paragraph five. The methods of controlling the two techno stressors have been divided in to two groups, problem-focused methods, and emotion-focused methods. The para-graph five will also summarize the efficient working methods. The study high-lights that the interviewees felt that the most efficient coping methods are problem-focused coping methods.en
dc.format.extent61
dc.language.isofi
dc.subject.otherkeskeytys
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.otherteknoylikuormitus
dc.titleKohti tehokkaampaa tietotyötä : ylikuormituksen ja keskeytysten minimointi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012036894
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietotyö
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysotehokkuus
dc.subject.ysoylikuormitus
dc.subject.ysotyön kuormittavuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record