Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorHalme, Anna
dc.date.accessioned2020-07-17T07:31:23Z
dc.date.available2020-07-17T07:31:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71201
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella vanhempien sosiaalisen tuen yhteyttä 5.- ja 7.-luokkalaisten lasten ja nuorten koettuun liikunta-aktiivisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää näiden muuttujien välistä yhteyttä matalan, keskitason, ja korkean sosioekonomisen aseman omaavien perheiden osalta. Tavoitteena oli myös tarkastella näitä muuttujia luokka-asteittain sekä sukupuolittain (tytöt/pojat). Vanhempien tuen muutoksia tutkimalla pyrittiin selvittämään luokka-asteiden välisiä eroja vanhempien tuessa. Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin ja siinä käytettiin osaa vuoden 2016 LIITU-tutkimuksen aineistosta (n=1126). Kohderyhmää tarkasteltiin yksinkertaisilla ja kaksiulotteisilla frekvenssijakaumilla. Varianssianalyysejä käytettiin selvittämään sekä koetun liikunta-aktiivisuuden että vanhempien sosiaalisen tuen jakautumista eri sosioekonomisissa ryhmissä. Riippumattomien ryhmien testejä käytettiin selvittämään eroja liikunta-aktiivisuudessa luokka-asteittain ja sukupuolittain. Lisäksi näitä testejä käytettiin äidin ja isän kokonaisen sekä osittaisen tuen muutoksien selvittämiseen luokka-asteiden välillä. Vanhempien tuen ja lasten ja nuorten koetun liikunta-aktiivisuuden sekä sosioekonomisen aseman välisten yhteyksien korrelaatioita testattiin. Vanhempien sosiaalisen tuen sekä lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden välillä löydettiin vähäinen, mutta positiivinen yhteys. Vanhempien tuki kasvoi korkeamman sosioekonomisen aseman myötä. Korkean sosioekonomisen aseman ryhmässä liikunta-aktiivisuus oli muita ryhmiä korkeampaa. Vanhempien tuki väheni luokka-asteiden välillä, ja pojat nauttivat isän tuesta tyttöjä useammin. Isän tuki oli voimakkaimmin yhteydessä rasittavaan liikkumiseen. Löydösten perusteella näyttää siltä, että vanhempien matalaan sosioekonomiseen asemaan liittyvä vähäisempi tuki on jossain määrin yhteydessä nuorten liikunta-aktiivisuuden vähenemiseen siirryttäessä 5. luokalta 7. luokalle. Vaikka tutkimus antoi tietoa vanhempien sosiaalisen tuen ja lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden yhteyksistä, ei vanhempien sosiaalisen tuen tarkastelulla onnistuttu kartoittamaan sosioekonomisten liikunta-aktiivisuuserojen taustatekijöitä, joita tulisi tutkia lisää tästä näkökulmasta.fi
dc.description.abstractThe purpose of this Master’s thesis was to study parental social support’s relation to the perceived physical activity of 5th and 7th grade children and adolescents. The aim was to find out the relations between these variables in low, medium, and high SES families. The aim was also to investigate these variables by grades and sexes (girls/boys). The examination of the parental support was conducted to find out differences in the parental support between the two grades. This study was conducted by using quantitative methods, and part of the data of LIITU 2016 study was used in it (n=1126). The target group was examined by simple and two-dimensional frequency distributions. Analyses of variance were used to find out the distribution of perceived physical activity and parental social support through different SES groups. Independent samples tests were used to investigate the differences in physical activity between grades and sexes. These tests were also used to find out the changes in both overall and partial parental support between the two grades. The correlation between parental social support and perceived physical activity of children and adolescents, and SES was tested. A scarce, but positive relation was found between parental social support and the perceived physical activity of children and adolescents. Parental support increased in accordance with higher SES. Physical activity levels were highest in the high SES group. Parental support was found to decrease between the two grades, and boys received paternal support more often than girls. Paternal support had the strongest connection to moderate-to-vigorous physical activity. According to the findings, it appears that the decreasing amount of parental social support associated with low SES may have some level significance in the decreasing physical activity when moving from the 5th grade to the 7th. Although the study yielded information on the correlation between parental social support and physical activity of children and adolescents, not enough information on the backgrounds of socioeconomic differences in physical activity were gained, which should be researched more from this perspective.en
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunta-aktiivisuus
dc.subject.othervanhempien sosiaalinen tuki
dc.titleVanhempien sosiaalinen tuki yhteydessä lasten ja nuorten koettuun liikunta-aktiivisuuteen : sosioekonominen tarkastelu vuoden 2016 LIITU-tutkimuksen aineistosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202007175356
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososioekonominen asema


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record