Show simple item record

dc.contributor.authorVanhanen, Sari
dc.date.accessioned2020-06-24T11:19:22Z
dc.date.available2020-06-24T11:19:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8140-2
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70415
dc.description.abstractThis article-based dissertation in sociology examines the ongoing changes in the sphere of work and professional expertise that are taking place in Finnish society due to its increasing ethnic, linguistic and cultural diversity. The dissertation consists of four peer-reviewed articles. In order to study the challenges in enhancing joint expertise, it looks at multi-agency collaboration in integration work between the public and third sector. At the centre is the perspective of the police, especially in proactive police work at the local level. The research questions are as follows: How does multi-agency collaboration challenge the professional expertise and autonomy? What are the main factors that influence with whom the collaboration takes place, what it looks like, and how it is structured? This dissertation combines insights from research on work life and immigration and uses theories from the field of education research in analyzing collaborative learning and informal learning at work. The data includes interviews (15 individual, one group interview) from five police districts and one specific unit in Finland collected between November 2015 and August 2017. In addition, the data includes integration programmes from three municipalities. The analysis was conducted by using methods of critical close reading. Multi-agency collaboration is seen as necessary or even “self-evident” in police work due to the need for an overlapping knowledge of the relevant area in promoting safety and security. While the qualitative outcomes are related in the collaborative work, these are difficult to fit into the system of how achievements are usually documented. In the analysis, collaboration emerges as an opportunity for developing the work practices that aim at dismantling practices of “Othering”. At the same time, the professional autonomy of the police is strong, and is seen as constructed by a combination of contextual discretion. The conclusions are as follows: Firstly, proactive police work is seen as dialogic and flexible work that can be transformed according to the different situations. Secondly, the key element that emerges is meeting people with respect and dignity. Awareness of the legal, ethical and moral questions about equality and justice are here highlighted. Finally, the study brings forward the question of vocabulary, i.e. which expressions to use when the aim is to strengthen people’s experience of inclusion and everyday security. In the future, there is a need to include the knowledge and practices of collaboration in the police education as well as in further training of the police forces. Keywords: multi-agency collaboration, police work, integration work, professional expertise, learning at worken
dc.description.abstractSosiologian artikkeliväitöskirja käsittelee työelämän muutosta ja ammatillista asiantuntijuutta etnisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. Uudistuvan asiantuntijuuden haasteita lähestytään monialaisen, sektorirajat ylittävänä yhteistyön tarkasteluna poliisityön näkökulmasta. Tutkimus pohjautuu paikallisessa yhteistyössä mukana olleiden poliisien kertomiin kokemuksiin monialaisesta yhteistyöstä kotouttavassa työssä. Tutkimuksessa kysytään, millä tavoin monialainen, kotouttava yhteistyö haastaa poliisin ammatillista osaamista, asiantuntijuutta ja autonomiaa. Lisäksi kysytään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kenen kanssa yhteistyötä tehdään, sekä millaista yhteistyö on ja miten se jäsentyy. Tutkimus yhdistää työelämä- ja maahanmuuttotutkimuksen keskusteluja. Kasvatustieteelliseen keskusteluun tutkimus liittyy käsitellessään yhteistyötä kollaboratiivisena ja informaalina työssäoppimisena. Tutkimusaineisto muodostuu poliisien yksilöhaastatteluista (N=15) sekä yhdestä ryhmähaastattelusta. Haastattelut on tehty marraskuun 2015 ja elokuun 2017 välisenä aikana viiden poliisilaitoksen alueella Suomessa. Haastatteluaineiston analyysi on perustunut kriittiseen lähilukuun. Lisäksi on tarkasteltu yhteistyötä paikallisissa kotouttamisohjelmissa sisällönanalyysin pohjalta. Yhteistyö näyttäytyy toiseutta purkavina työkäytäntöinä, mikä vaatii kykyä rakentaa aktiivista dialogia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten yhteisöjen sekä muiden toimijoiden kanssa arjen turvallisuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi. Samalla kun yhteistyö edellyttää ammatillisesti osaavaa muuttuvien tilanteiden lukutaitoa, poliisin ammatillinen autonomia korostuu. Johtopäätöksinä tutkimuksessa ensinnäkin piirtyy kuva poliisityöstä joustavana, keskustelevana ja erilaisiin tilanteisiin muuntautuvana työnä. Yhteistyökokemukset kuvastavat kollaboratiivista oppimista sekä ammatillisen asiantuntijuuden laajentumista. Toiseksi, arvostava kohtaaminen nousee esiin yhteistyön kuvauksissa. Yhteistyön taustalla korostuvat juridiset ja eettis-moraaliset kysymykset yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kolmantena tulee esiin kysymys siitä, mitä sanoja ja ilmauksia monialaisesta yhteistyöstä käytetään, jotta samalla ei luoda ulkoapäin leimaavaa kategorisointia eri vähemmistöistä. Toteutuakseen nykyistä tavoitteellisemmin jatkossa tulee kehittää yhteistyön toteutuksen ja vaikutusten laadullista seurantaa. Lisäksi yhteistyöosaamista tulee vahvistaa eri koulutusasteilla osana ammatillisia osaamisvaatimuksia. Avainsanat: monialainen yhteistyö, poliisityö, kotouttava työ, ammatillinen asiantuntijuus, työssäoppiminenfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Vanhanen, S. (2015). Emerging Joint Expertise? : Multiagency Collaboration Described in Local Integration Programmes in Finland. <i>Finnish Yearbook of Population Research, 50, 85-95. </i> <a href="http://ojs.tsv.fi/index.php/fyp/article/view/49665"target="_blank"> http://ojs.tsv.fi/index.php/fyp/article/view/49665</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Vanhanen, S. (2018). Uusia käytäntöjä rakentamassa? : poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä. <i>Työelämän tutkimus, 16 (1), 49-62. </i> <a href="https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/85267"target="_blank"> https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/85267</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Vanhanen, S. (2019). Valistusta ja vuorovaikutusta : turvapaikanhakijoiden laillisuuskasvatus poliisin työssä. <i>In E. Lyytinen (Ed.), Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa (pp. 209-230). Turku: Siirtolaisuusinstituutti.</i> <a href="https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/t-02-isbn-978-952-7167-60-1-turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa.pdf "target="_blank">https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/t-02-isbn-978-952-7167-60-1-turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa.pdf </a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Vanhanen, Sari (2020). Monialainen yhteistyö asiantuntijuuden muokkaajana kotouttamistyössä : näkökulmana poliisin työ. <i>Yhteiskuntapolitiikka, 85 (1), 31-41.</i> <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002115171"target="_blank">http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002115171</a>
dc.subjecttyöelämä
dc.subjectmuutos
dc.subjectasiantuntijuus
dc.subjectammattitaito
dc.subjectautonomia
dc.subjecthaasteet (ongelmat)
dc.subjectpoliisit (ammatit)
dc.subjectyhteistyö
dc.subjectmonialaisuus
dc.subjectkotouttaminen (maahanmuuttajat)
dc.subjectmaahanmuutto
dc.subjectmaahanmuuttajatyö
dc.subjecttoiseus
dc.subjectyhteisöllinen oppiminen
dc.subjecttyössäoppiminen
dc.subjectpaikallisuus
dc.subjectyhdenvertaisuus
dc.subjectoikeudenmukaisuus
dc.subjectmulti-agency collaboration
dc.subjectpolice work
dc.subjectintegration work
dc.subjectprofessional expertise
dc.subjectlearning at work
dc.titleMonialainen yhteistyö kotouttamisessa – näkökulmana poliisin työ
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8140-2
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record