Show simple item record

dc.contributor.advisorSiljamäki, Mariana
dc.contributor.authorMelentjeff, Pauliina
dc.contributor.authorHolopainen, Anni
dc.date.accessioned2020-05-28T11:54:36Z
dc.date.available2020-05-28T11:54:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69292
dc.description.abstractPro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää muodostelmaluisteluvalmentajien tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä niiden yhteyttä luistelijoiden kokemaan hyvinvointiin. Tutkielman tavoitteena oli saada selville, mitä ovat valmentajien mielestä tunne- ja vuorovaikutustaidot muodostelmaluistelussa, miten he niitä hyödyntävät sekä millaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä haasteita he ovat kokeneet valmennustilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, mitkä valmentajien tunne- ja vuorovaikutustaidot edistävät luistelijoiden kokemusten mukaan heidän hyvinvointiaan. Tutkimus toteutettiin sekä laadullisena että määrällisenä. Tutkimuksen aineisto kerättiin joulukuussa 2019 ja helmikuussa 2020. Laadullisessa osuudessa käytimme aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitua haastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin kolmea suomalaista muodostelmaluisteluvalmentajaa, jotka toimivat SM-juniorijoukkueiden vastuuvalmentajina sekä tehtiin kysely heidän valmentamilleen luistelijoille (N=59), jotka olivat iältään 15–19-vuotiaita. Määrällisessä osuudessa keräsimme kyselyaineiston Webropolohjelmiston sähköisellä kyselylomakkeella. Määrällistä aineistoa analysoitiin korrelaatioiden ja laadullista aineistoa teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Valmentajien mukaan tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa myönteisen ilmapiirin ylläpitämisessä sekä luistelijoiden kohtaamisessa. Tunnetaitojen osalta tutkimuksessa ilmeni, että valmentajat hyödyntävät valmennuksessa sekä omien että luistelijoiden tunteiden tunnistamista, myönteisten tunteiden ilmaisua sekä kielteisten tunteiden peittelyä. Vuorovaikutustaidoista valmentajat hyödyntävät erityisesti rakentavan ja myönteisen palautteen antamista, erilaisia ongelmanratkaisun keinoja sekä aktiivista kuuntelua. Yhtenä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvänä haasteena valmentajat kokivat valmentajan ja luistelijoiden välisen vastavuoroisen vuorovaikutuksen puuttumisen. Lisäksi he kokivat haastavaksi tulkita sellaisten luistelijoiden tunteita, jotka peittävät niitä. Tutkimuksessa ilmeni, että valmentajien tunne- ja vuorovaikutustaidot olivat myönteisesti yhteydessä luistelijoiden kokemaan hyvinvointiin. Erityisesti valmentajien myönteiset reaktiot luistelijan ja joukkueen epäonnistumisen hetkellä, luistelijoiden tasapuolinen huomioiminen, kuuntelu sekä ongelmiin tarttuminen edistivät luistelijoiden kokemaa hyvinvointia. Sen sijaan valmentajien kielteiset tavat reagoida luistelijan ja joukkueen epäonnistuessa heikensivät luistelijoiden kokemaa hyvinvointia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muodostelmaluisteluvalmennuksen kehittämisessä lisäämällä valmentajien tietoutta tunne- ja vuorovaikutustaidoista sekä niiden yhteydestä luistelijoiden hyvinvointiin.fi
dc.format.extent109
dc.language.isofi
dc.titleMuodostelmaluisteluvalmentajien tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden yhteys luistelijoiden kokemaan hyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005283549
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomuodostelmaluistelu
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysovalmentajat
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysovalmennus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record